Vaarallisten aineiden kuljetus

Trafi Ilmailu myöntää kolmenlaisia lupia vaarallisten aineiden kuljetukseen. Lupa tarvitaan ensinnäkin vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen rahtina ja toiseksi vaarallista ainetta kuljettavan henkilöstön koulutukseen. Kolmas lupatyyppi on poikkeusluvat, joita myönnetään tapauskohtaisesti, tiukoin kriteerein.

Vaaralliset aineet on jaettu ominaisuuksiensa perusteella yhdeksään luokkaan. Luokat ovat seuraavat:

  1. räjähteet
  2. kaasut
  3. palavat nesteet
  4. helposti syttyvät kiinteät ja itsestään syttyvät aineet
  5. sytyttävästi vaikuttavat aineet ja orgaaniset peroksidit
  6. myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet
  7. radioaktiiviset aineet
  8. syövyttävät aineet sekä
  9. muut vaaralliset aineet ja esineet.

Lupa kuljettaa

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen ilma-aluksella tarvitaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä lupa. Lupa vaaditaan kuljetuksen suorittajalta eli sekä vaarallista ainetta kuljettavalta lentoyritykseltä että yksityislentotoiminnassa omaan käyttöönsä satunnaisesti vaarallista ainetta kuljettavalta lentäjältä.

Vaarallisten aineiden kuljetuslupaa tulee hakea hyvissä ajoin, viimeistään kahta viikkoa ennen vaarallisten aineiden kuljetusten suunniteltua aloittamista. Lupaa haetaan kirjallisesti ja hakemuksesta on käytävä selville hakijan nimi- ja osoitetiedot, toimintaan käytettävät ilma-alukset, kuljetustehtävän ohjeistus sekä todistus siitä, että kuljetukseen osallistuva henkilöstö on saanut asetusten mukaisen koulutuksen tehtävään.

Vaarallisten aineiden kuljetusluvasta ja sen hakemisesta löytyy lisätietoja ilmailumääräyksen OPS M1-18
kohdasta 9.

Lupa koulutuksen antamiseen

Toisenlainen lupa tarvitaan vaarallisia aineita kuljettavan henkilöstön koulutusta varten. Koulutuksenantajan tulee hakea lentoyrityksen henkilöstölle annettavaan koulutukseen hyväksymistä Trafi Ilmailulta hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan nimi- ja osoitetiedot, annettavan koulutuksen ajankohta, koulutusta saavat ryhmät, opetettavat asiat, aikataulu, opetusmenetelmät, opetushenkilöstön nimet ja pätevyys sekä tiedot koulutuspaikoista ja opetusmateriaalista.

Koulutukseen myönnettävistä luvista saa lisätietoa ilmailumääräyksen OPS M1-18 kohdasta 11.

Poikkeusluvat

Kolmas lupatyyppi vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa on poikkeusluvat. Poikkeuslupa voidaan myöntää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain ja vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen nojalla. Poikkeusluvan saamiseksi tulee asetuksen mukaan olla pakottava tarve, säännösten noudattamisen tulee aiheuttaa huomattavaa haittaa, vaadittava turvallisuus tulee voida saavuttaa muilla tavoin ja poikkeusluvan myöntämisen tulee olla yleisen edun mukaista. Poikkeuslupia on myönnetty esimerkiksi helikopteriyrityksille, jotka ovat kuljettaneet räjähteitä Pohjanmaalla ja Lapissa tulvivien jokien jääpatojen räjäytystä varten.

Poikkeuslupahakemuksessa on esitettävä syy, jonka perusteella hakija pitää poikkeuslupaa edellyttävää toimintaa välttämättömänä. Hakijan on hakemuksessa esitettävä perustelut, joiden mukaan hän katsoo, että vaadittava turvallisuus saavutetaan. Lisäksi on kerrottava kuljetettavan aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-numero eli Yhdistyneiden kansakuntien aineelle antama nelinumeroinen tunnistusluku. Myös pakkaus ja kuljetettava ainemäärä on mainittava. Hakemuksessa tulee myös esittää mahdollisesti tarvittavat erityiskäsittelyt sekä toimintaohjeet mahdollisien hätätilanteiden varalle. Poikkeuslupahakemuksen tulee sisältää lisäksi lähettäjän ja vastaanottajan nimet ja osoitteet, lähtö- ja määrälentopaikka sekä kuljetusajankohdat ja reititys.

Tarkat hakemuksen sisältövaatimukset on esitetty ilmailumääräyksen OPS M1-18 kohdassa 3.3.