Merenkulku
Asiointipalvelut Yksityisille Organisaatioille

Merenkulku

 

Asiointi

 • Meripalveluote

  Lomakkeella voidaan tilata ote meripalveluista.

 • Ilmoita meripalvelua

  Laivanisäntänä voit sähköisesti toimittaa aluskohtaiset meripalvelutiedot Suomen lipun alla olevien alusten osalta.

 • Hae merenkulun pätevyyskirjaa

  Ammattimerenkulun pätevyyskirjaa ja lisäpätevyystodistusta voit hakea sähköisesti.

 • Merionnettomuusilmoitus

  Ilmoitus merionnettomuudesta merilain (674/1994) 18 luvun 6 ja 18 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.

Merenkulku

Merenkulku on merkittävä globaali elinkeino: noin 90 prosenttia kaikesta maiden välisestä kaupasta kuljetetaan meritse.  

Merenkulku on myös hyvin kansainvälisesti säännelty liikennemuoto. Sääntelyn pohjana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukset. Keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia ovat meriturvallisuutta sääntelevä SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) sekä ympäristönsuojelua koskeva MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).

Merenkulussa tavoitteena on säilyttää saavutettu hyvä turvallisuustaso. Keskeisenä välineenä tässä työssä on turvallisuuskulttuuri. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on vahva rooli sekä merenkulkijoiden ammattipätevyyden varmistamisessa että alusturvallisuudesta huolehtimisessa katsastusten ja tarkastusten avulla.

Trafi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan sekä IMOssa että EU-tasolla. Viime vuosina Trafia on työllistänyt muun muassa kansainvälisen merenkulkijain koulutusta, pätevyyksiä ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) uudistaminen sekä sen toimeenpanon valmistelu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Merenkulun ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö perustuu pääosiltaan MARPOL-yleissopimukseen sekä Itämeren valtioiden väliseen Itämeren suojelusopimukseen (Helsingin sopimus, 1992). Lisäksi Euroopan unionilla on asetuksia ja direktiivejä, jotka koskevat EU-maiden merenkulkua.

 

 
 
Päivitetty: 14.9.2015