Jätteiden jättäminen satamaan

Sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan, että alukset jättävät jätteensä satamien vastaanottolaitteisiin. Trafi valvoo sääntöjen täytäntöönpanoa tarkastaen alusjäteilmoituksia ja alusten jätehuoltoa. Lisäksi Trafi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan säännöllisessä reittiliikenteessä oleville aluksille, jotka ovat järjestäneet jätehuoltonsa yksityisesti jätehuoltoyrityksen kanssa.

Kansallinen lainsäädäntö perustuu Helsingin sopimuksen vuonna 1998 hyväksyttyyn sääntöön (alusjätteiden jättöpakko) ja HELCOMin suosituksiin sekä aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annettuun direktiiviin.

Alusjätteiden jättöpakko

Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

  • aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet
  • pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitteistoa tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää
  • kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu X- tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu
  • kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuun ottamatta
  • käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi ainoastaan Suomen vesialueella.

Alusjätteiden jättöpakko ei sen sijaan koske mm. seuraavia jätelajeja:

  • pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto
  • kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua
  • käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella
  • ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella.

Aluksen jäteastioissa tai -tankeissa olevia vähäisiä jätemääriä ei kuitenkaan tarvitse jättää jätteiden vastaanottolaitteisiin. Esimerkiksi konehuoneesta peräisin olevien öljyisten jätteiden osalta "vähäinen jätemäärä" voidaan tulkita suuremmaksi seuraavista: 25 prosenttia aluksen jäteöljytankkien kokonaistilavuudesta tai 5 m³. Jos aluksen jäteöljytankkien kokonaistilavuus on alle 5 m³, voidaan tankit tyhjentää vasta, kun ne ovat lähes täysiä. Aluksella tulee kuitenkin aina olla riittävästi varastotilaa seuraavan matkan aikana kertyvälle jätteelle.

Alusjätteistä ilmoittaminen

Suomalaiseen satamaan saapuvien alusten on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.

Jos aluksen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen satamaan saapumista, ilmoitus tulee tehdä välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä. Alusjätteistä ilmoittaminen ei koske sellaisia huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa, eikä kalastusaluksia. 

Alusjätemaksu

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden, kiinteiden jätteiden ja käymäläjätevesien vastaanottamisesta peritään maksu jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan jätettä vai ei (ns. ei erityismaksua -järjestelmä).

Käsittelemättömän käymäläjäteveden osalta maksu peritään, jos alus liikennöi ainoastaan Suomen vesialueella. Maksu voi sisältyä satamamaksuun, jolloin sataman tulee ilmoittaa maksun määrä ja sen perusteet. Maksu voidaan porrastaa esimerkiksi alustyypin, alusluokan tai aluksen kokoluokan mukaan, mutta maksujen suuruus ei saa riippua siitä, kuinka paljon jätettä alus jättää satamaan.

Maksusta voidaan myöntää alennusta, jos aluksella käytetään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän jätteen määrä on tavallista vähäisempi tai se on hyödynnettävissä. Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden ja kiinteän jätteen vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä ei erityismaksua -järjestelmään liittyvää alusjätemaksua huvialuksilta, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa, eikä kalastusaluksilta.

Poikkeusluvat

Trafi myöntää aluksesta peräisin olevien jätteiden ja lastijätteiden jättöpakkoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevia poikkeuksia aluksille, jotka ovat säännöllisessä liikenteessä siten, että ne liikennöivät toistuvasti aikataulun tai etukäteen vahvistetun reitin mukaisesti nimettyjen satamien välillä ja käyvät vähintään kerran kahdessa viikossa siinä reitin varrella sijaitsevassa suomalaisessa satamassa, johon ne hakevat jättöpakkoa koskevaa poikkeusta.

Poikkeus voidaan myöntää myös alukselle, joka on risteilyliikenteessä tai muussa liikenteessä siten, että se lähtee samasta suomalaisesta satamasta ja saapuu samaan suomalaiseen satamaan poikkeamatta muissa satamissa.

Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että aluksella on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Kyseisen poikkeuksen saaneet alukset vapautuvat myös ei erityismaksua -järjestelmään liittyvistä alusjätemaksuista.