Raideliikenne
Asiointipalvelut Yksityisille Organisaatioille

Raideliikenne

 

Asiointi

Raideliikenne

Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Virasto myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän osajärjestelmien käyttöönottoluvat sekä rataverkon haltijoille turvallisuusluvat. Lisäksi se ylläpitää rautatiekalustorekisteriä ja hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita.

Trafi tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan rautatieviraston, Euroopan komission ja muiden EU:n jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

EU:n rautatieturvallisuusdirektiivissä edellytetään, että jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava viranomainen, joka valvoo rautatieturvallisuutta. Rautatieturvallisuusviranomaisen on oltava itsenäinen ja riippumaton rataverkon haltijasta ja rautatieliikenteen harjoittajista.

Rautateiden sääntelyelin

Trafissa toimii rautatiealan sääntelyelin, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

 

Rataverkko ja liikennöinti

Valtion rataverkon omistaa Liikennevirasto. Rataverkon haltijoita ovat Liikenneviraston lisäksi kaikki ne yksityisraiteen haltijat, joiden hallinnoimalta raiteelta on toiminnallinen yhteys toiselle yksityisraiteelle tai valtion rataverkolle. Yksityisraiteiden haltijoita voivat olla esimerkiksi satamat ja tehtaat.

Tavaraliikenne on avattu kilpailulle vuonna 2007. Henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on suunnitteilla.

Hyvän turvallisuustason vuoksi tehtävä töitä jatkuvasti

Rautatieliikenne on turvallista sekä ihmisille että ympäristölle. Rautatieliikenteen turvallisuus on Suomessa hyvä ja osuus liikenteen päästöistä minimaalisen pieni.

 

 
 

 

Päivitetty: 1.3.2016