Behörighet
 

Behörighet

Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt

Trafi beviljar behörighetsbrev bl.a. på basis av utbildningsintyg som utfärdas av båtorganisationerna. Bestämmelserna ställer specifika krav på båtorganisationerna och deras utbildningsverksamhet. Organisationerna ska t.ex. ha ett kvalitetssystem för utbildningen och det ska utvärderas med jämna mellanrum. Endast de båtorganisationer som tillämpar ett kvalitetssystem kan bevilja intyg som ligger till grund för internationella behörighetsbrev.

Båtorganisationerna ger utbildning

Lagstiftningen ställer ökad vikt vid utbildning och certifiering anordnad av båtorganisationerna. Detta ligger till grund för beviljandet av behörighetsbrev. Kraven på båtorganisationerna har på så sätt ökat och förutsätter att kvalitetssystem skapas och godkänns.
I medlet av 2000-talet utarbetade flera båtorganisationer kvalitetssystem för attt kunna ge den utbildning som krävs för beviljande av behörighetsbrev. Dåvarande Sjöfartsverket utvärderade kvalitetssystemet vid tre båtorganisationer och en läroinrättning och alla godkändes.

Utöver den utbildning som båtorganisationerna erbjuder kan man påvisa sina teoretiska kunskaper bl.a. genom examina som har fastställts separat. Trafi erbjuder också möjlighet att avlägga en teoritentamen.

Hur du ansöker om ditt första behörighetsbrev

För att få ett behörighetsbrev ska du lämna in en fritt formulerad ansökan till Trafis Båtar och register enhet.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress
 • födelsedatum och födelseort
 • om du ansöker om tillstånd för motor- och/eller segelbåt (motsvarande praktiska kunskaper krävs)

Handlingar som du ska foga till ansökan

 • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
 • en kopia av ett utbildningsintyg av en båtorganisation som godkänts av Trafi, av vilket det framgår att kraven i Förenta nationernas ekonomiska konvention för Europa No. 40 (1998) uppfylls

eller

 • en kopia av ett kustskepparintyg som har beviljats av Finlands Navigationsförbund. Skärgårdsnavigationintyget kan även godkännas om du avlägger ett kompletterande prov angående ström-, avdrifts- och tidvattenkalkyler.

eller

 • ett annat intyg över motsvarande kunskaper i navigationsteori (utfärdat efter juni 1983)
 • ett intyg över tillräckliga praktiska kunskaper för att föra fritidsbåt (det ska framgå av intyget om det gäller motor- och/eller segelbåt)
 • ett passfotografi

Exempel på intyg som godkänns:

 • förarbrev för militärbåt
 • kustskepparintyg för sjöscouter
 • sjöofficersexamen
 • båtförarutbildning (Sjökrigsskolan)
 • Intyg från Aboa Mare (Åbo), Maritime Center (Kotka) eller Winnova (Raumo)
 • förarbrev eller annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl.

Om du inte har ett intyg över dina teoretiska kunskaper, kan du avlägga en tentamen på Trafis regionala kontor. Ett godkänt tentresultat jämställs med ett ovan nämnt utbildningsintyg.

Du kan även bifoga ett intyg av en organisation om att du uppfyller kraven i det utbildningsintyg du har fått av den godkända båtorganisationen.
Om du också vill få en anteckning i behörighetsbrevet om att du har behörighet för inlandsfarvatten (I), ska du till ansökan foga ett intyg över tillräcklig kännedom om reglerna i den europeiska trafikförordningen för inre vattenvägar (CEVNI).

Internationella behörighetsbrev för förare av fritidsbåt som har beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men det kan inte garanteras att de gäller utomlands. Gamla behörighetsbrev byts till nya utan tilläggsexamen.

Hur du förnyar ditt behörighetsbrev

Ansökan ska omfatta det som nämnts i de tre första punkterna ovan och följande bilagor:

 • kontaktuppgifter
 • en kopia av det gamla behörighetsbrevet
 • ett passfotografi
 • ett intyg över ditt hälsotillstånd (= en kopia av giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för körkort)

Uppdatera gärna också dina kunskaper i första hjälpen!

Ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt som beviljats efter 1.1.2004 gäller tills du fyller 70 år, varefter det ska förnyas. Ett behörighetsbrev som beviljats efter 1.7.2013 gäller tills vidare.

Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt beviljas endast personer som har fyllt 18 år och den kostar 135 €

Förarbrev för hyresbåt

Villkor för erhållande av förarbrev för hyresbåt är

 • minst 18 års ålder
 • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
 • ett intyg över godkänd förstahjälpsutbildning (FHJ1)
 • tillräcklig erfarenhet för förande av hyresbåt och
 • förtrogenhet med
  • bestämmelserna i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997), sjövägsreglerna (FördrS 30/1977, jämte bilagor), reglerna för inre farvatten 1978; 252/1978);
  • sjömärkena, sjökortet, kompassen, hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok, och
  • bestämmelserna i sjölagen (674/1994) och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare, till behövliga delar.
 • Bevis på de kunskaper och färdigheter som krävs kan lämnas med ett intyg som utfärdats av en båtorganisation som godkänts av Trafi eller genom att avlägga tentamen på något av Trafis regionala verksamhetsställen. Även ett förarbrev eller ett annat för yrkessjöfart avsett högre behörighetsbrev för däcksbefäl är ett tillräckligt bevis på teoretiskt kunnande. Ett förarbrev för hyresbåt gäller tills vidare och den kostar 135 €.

Kundtjänst

Ansökningarna skickas till Trafi:

 • Trafiksäkerhetsverket

 • Båtar och register enhet
  PB 320, 00101 HELSINGFORS

 
 
 
Sidan uppdaterad 18.11.2015