Sjöfart
e-tjänster Personkunder Organisationer

Sjöfart

 

E-Tjänster

 • Anmäla sjötjänstgöring

  Som redare kan du skicka uppgifterna om sjötjänstgöring på enskilda fartyg som seglar under finsk flagg på elektronisk väg.

 • Ansök om behörighetsbrev

  Du kan ansöka om behörighetsbrev och tilläggsbehörighetsbevis inom sjöfarten på elektronisk väg.

 • Sjötjänstutdrag

  Genom att fylla i blanketten kan du beställa ett utdrag över din sjötjänstgöring.

 • Ansökan om linjelotsbrev

  Blanketten används för ansökan om linjelotsbrev, förnyande eller ändring av linjelotsbrevet.

Sjöfart

Sjöfarten är en betydande global näring. Inom utrikeshandeln sker cirka 90 procent av transporterna sjöledes.

Sjöfarten är en trafikform som är internationellt reglerad. Grundvalen utgörs av internationella konventioner som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), som är ett FN-organ. Den viktigaste konventionen på sjösäkerhetens område är SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). I fråga om miljöskydd är MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) av central betydelse. 

Målet inom sjöfarten är att bevara den goda säkerhetsnivå som redan har uppnåtts. I detta arbete är säkerhetskulturen ett viktigt instrument. Trafiksäkerhetsverket (Trafi) säkerställer yrkeskompetensen hos sjöfolk och tryggar säkerheten inom sjöfarten genom besiktning och inspektion av fartyg. 

Trafi deltar aktivt i den internationella verksamheten inom både IMO och EU. Under de senaste åren har Trafi bland annat deltagit i revisionen av den  internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW) och verkställigheten av konventionen på det nationella planet.

Miljöskyddslagstiftningen inom sjöfarten grundar sig huvudsakligen på MARPOL-konventionen och konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen, 1992). Det finns också ett stort antal EU-rättsakter om sjöfart inom EU-länderna.

 

Trafi är den finska sjösäkerhetsmyndigheten. Verket för också register över fartyg, farkoster och sjömän.

 

 
 
Uppdaterad: 17.9.2015