Fartygsregistret
 

Fartygsregistret

Fartygsregistret i Finland förs över finska fartyg som används i handelssjöfart. Registermyndigheter är Trafi och Statens ämbetsverk på Åland. Registerområdet för Trafi är övriga Finland medan Statens ämbetsverk på Åland för register över fartyg med hemort i landskapet Åland. Dessa myndigheter behandlar också fartygsinteckningsärenden.

I anslutning till fartygsregistret förs ett fartygsbyggnadsregister och det historikregister som avses i 2 a kap. i fartygsregisterlagen.

Om registrering av fartyg föreskrivs i fartygsregisterlagen (512/1993) och fartygsregisterförordningen (874/1993). Om fartygets nationalitet föreskrivs i 1 kap. 1 § i sjölagen (1302/1999) och i förordningen om dess tillämpning (1304/1999).

Registreringspliktiga fartyg

Finska fartyg som är minst 15 meter långa ska registreras i fartygsregistret innan de får användas i handelssjöfart.

På ägarens begäran kan också fartyg för handelssjöfart som är minst 10 meter långa införas i fartygsregistret (frivillig registrering).

Fartyg som har införts i fiskefartygsregistret ska också införas i fartygsregistret, om de uppfyller förutsättningarna för registrering.

Som intyg över fartygsregistreringen utfärdas ett nationalitetscertifikat för fartyget. I vissa fall kan ett interimsnationalitetsbevis utfärdas. Fartygets nationalitet styr vilka bestämmelser gällande säkerhet, besättning, arbetstid, skatter, social trygghet och pensioner som ska tillämpas på fartyget.

Fartyg som är under byggnad i Finland får på begäran införas i fartygsbyggnadsregistret om det färdigbyggda fartyget kommer att uppfylla förutsättningarna för registrering. Om avsikten är att ett fartyg som är under byggnad ska föras utomlands för att registreras där sedan det har byggts färdigt, får det införas i fartygsbyggnadsregistret oberoende av fartygets kommande nationalitet eller användningsändamål, om det är minst 10 meter långt.

Uppgifter som införs i registret

I fartygsregistret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg. I registret antecknas bl.a. fartygets namn, hemort, signalbokstäver, IMO-nummer, art, mått, byggare och användningsändamål.

I fartygsregistret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om utmätning, kvarstad eller skingringsförbud som gäller fartyget, ägarens konkurs samt ändringar beträffande dessa uppgifter.

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker hans rätt att överlåta fartyget eller få inteckning i det, ska detta antecknas i fartygsregistret.

I fartygsbyggnadsregistret införs motsvarande anteckningar om ett fartyg under byggnad.

   

Kontaktinformation

Tfn 029 534 6483 (lna/msa)
Fax 029 534 5606


Trafiksäkerhetsverket
PB 9
96101 ROVANIEMI