Digitaalinen piirturikortti
 

Digitaalinen piirturikortti

Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Digitaaliset ajopiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa (mm. Venäjä).

Digitaalinen ajopiirturi on pakollinen seuraavissa 1.5.2006 jälkeen ensirekisteröidyissä ajoneuvoissa:

 • tavaraliikenteessä ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia
 • henkilöliikenteessä ajoneuvot, jotka on rakennettu pysyvästi yli 9 henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan lukien.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on vastuu piirturikorttien hallinnoinnista ja jakamisesta:

 • vastuu piirturikorttien myöntämisestä (asiointiverkosto)
 • piirturikorttien valmistuttaminen
 • piirturikorttirekisteri
 • digitaalisten piirturilaitteiden ja -korttien tyyppihyväksyntä
 • piirturikorjaamolupien myöntäminen
 • yhteydet muiden maiden viranomaisiin ja järjestelmiin.

Kuljettaja- ja yrityskortteja voi hakea Trafin palveluntuottajan asiointiverkoston kautta. Palveluntuottajana toimii Ajovarma Oy ja sen toimipisteet.

Korjaamo- ja valvontakorttihakemukset käsitellään Trafissa.

Säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15.3.2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (ajo- ja lepoaika-asetus)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (valvontalaiteasetus)
 • Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä 9.7.2004/629
 

Muualla verkossa