Poikkeusluvat
 

Poikkeusluvat

Ajoneuvon rakennetta ja varusteita tai ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa

Trafi voi myöntää poikkeusluvan ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista ja tietyissä tapauksissa ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista.

Poikkeuslupaa ei ole tarkoitettu vaihtoehtoiseksi menettelyksi vaatimukset täyttämättömien ajoneuvojen hyväksymiseen. Ajoneuvojen tulee ensisijaisesti olla niistä annettujen määräysten mukaisia.

Ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa

Ajoneuvon käyttöä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää esimerkiksi erikoiskuljetusajoneuvon, moottorityökoneen tai ajoneuvojenkuljetusajoneuvon massa- ja mittavaatimuksista. Ylimassaisen ja joissakin tapauksissa ylimittaisen ajoneuvon käyttäminen tiellä vaatii lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen luvan. Ajoneuvolle voidaan hyväksyä enintään valmistajan sallimat akseli- ja kokonaismassat, joista on toimitettava selvitys hakemuksen mukana. Poikkeuslupa voidaan myöntää pääsääntöisesti sillä perusteella, että ajoneuvo ei erityisen käyttötehtävänsä vuoksi voi täyttää sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Ajoneuvon rakennetta tai varusteita koskeva poikkeuslupa

Ajoneuvotekninen poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä eli lupaa myönnettäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa. Poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä otetaan erityisesti huomioon liikenneturvallisuuteen ja ympäristöhaittoihin sekä kilpailun vääristymiseen liittyvät näkökulmat.

Suomen ajoneuvolainsäädännössä ajoneuvoille asetetaan kahdentasoisia vaatimuksia: tyyppihyväksyntävaatimuksia ja vastaavuusvaatimuksia.

Ajoneuvoon tehtävät rakennemuutokset on pyrittävä tekemään siten, että muutokset saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa. Mikäli ajoneuvon käyttötarkoitus tai muu erityinen syy välttämättä edellyttää tätä mittavampaa muutosta, Trafi voi toimivaltansa rajoissa harkita poikkeusluvan myöntämistä.

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeusluvan hakemisen tarve voi olla hakijan tiedossa ennen ajoneuvon rekisteröintikatsastusta tai tarve voi tulla ilmi katsastustoimipaikalla, jossa katsastaja toteaa, että ajoneuvo ei täytä kaikkia lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia. Ensisijainen vaihtoehto on aina ajoneuvon muuttaminen lainsäädännössä edellytettyjen vaatimusten mukaiseksi. Jos ajoneuvoa ei voida muuttaa, voi asianosainen hakea ajoneuvoa varten poikkeuslupaa.

Poikkeuslupahakemuksen täyttäminen

Ajoneuvoteknistä poikkeuslupaa haetaan sähköisillä hakemuksilla:

  • Hakemukseen voi liittää 2,9 Mt liitetiedostoja.
  • Hakemukseen liittyvät liitetiedostot voi lähettää luvan käsittelijälle myös joko postitse osoitteeseen: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 HELSINKI tai faksaamalla ne numeroon 020 618 5605. Lähettäessäsi hakemukseen liitteitä postitse tai faksitse, merkitse saatteeseen: poikkeuslupahakemuksen liitteet, hakijan nimi, ajoneuvon valmistenumero/rekisteritunnus.
  • Poikkeuslupakäsittelyä nopeuttaa hakemuksen huolellinen täyttäminen ja tarvittavien liitteiden toimittaminen jo hakemuksen mukana.
  • Hakemuslomakkeen täyttämisen jälkeen muista lähettää hakemus käsiteltäväksi Trafiin Lähetä-painikkeella.
  • Ulkomailla ensirekisteröityjen ajoneuvojen kohdalla tulee hakemukseen liittää kopio ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta ja tiedot ulkomailla myönnetyistä poikkeusluvista.
  • Poikkeusluvan hakemista ja käsittelyä koskevat tiedustelut: Trafin vaihde 029 534 5000 (ajoneuvotekninen poikkeuslupa).

Sekä myönteisestä että kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä peritään 380 euron maksu.

Poikkeusluvan myöntäminen

Poikkeuslupaa myönnettäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa. Jokainen tapaus käsitellään yksittäisenä, eikä poikkeuslupakäsittelyn lopputulokseen voida ottaa varmaa kantaa ennen kuin asia on hakemuksen johdosta tutkittu. Hakijan on syytä ottaa huomioon, että sekä myönteisestä että kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä peritään 380 euron maksu.

Mikäli ajoneuvo voidaan muuttaa vaatimukset täyttäväksi, poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä. Ajoneuvon vaatimustenmukaiseksi muuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät pääsääntöisesti ole erityinen syy poikkeusluvan myöntämiselle. Poikkeuslupa myönnetään ajoneuvolle lähes aina aikaan ja alueeseen rajoittamatonta tieliikennekäyttöä varten, joten ajoneuvon vähäinen tai tiettyyn vuodenaikaan rajattu käyttö ei tavallisesti riitä erityiseksi syyksi poikkeusluvan myöntämiseen.

Poikkeuslupien tavoitekäsittelyajat


  LUPARYHMÄ TAVOITEKÄSITTELYAIKA PÄIVINÄ
1. Erikoiskuljetusajoneuvoja, moottorityökoneita ja sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeusluvat            14
2. Linja-autoja koskevat poikkeusluvat            21
3.i Terveysperusteiset poikkeusluvat            30
3.ii Muuttoautoja koskevat poikkeusluvat            30

4.

Muut luvat (mm. kevyen kaluston rakennemuutosluvat)  Pahasti ruuhkautunut

Tavoitekäsittelyaika on aika, jona 90 % hakemuksista ratkaistaan tai niihin pyydetään täydennystä.

Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen ja sen liitteiden täydellisyys. Lisäselvitysten pyytäminen pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 HELSINKI

Faksi: 029 534 5605

Poikkeusluvan hakemista ja käsittelyä koskevat tiedustelut
Trafin vaihde 029 534 5000 (ajoneuvotekninen poikkeuslupa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sivu päivitetty 08.12.2014