Vientirekisteröinti
 

Vientirekisteröinti

Vientirekisteröinti voidaan tehdä aiemmin rekisteröimättömälle ajoneuvolle, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi. Yleensä vientirekisteröitävät ajoneuvot ovat autoverollisia uusia rekisteröimättömiä henkilöautoja, joista verot on suorittamatta. Myös rekisteristä poistettu, käytetty ajoneuvo voidaan vientirekisteröidä siirron ajaksi.

Kun ajoneuvo tuodaan takaisin Suomeen muuttotavarana, merkitään sille myyntirajoitus. Myyntirajoituksesta saa lisätietoja Tullista. Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään vientirekisteröinnin käyttöönottopäivä.

Vientirekisteröinnin hakeminen

Vientirekisteröintiä haetaan erillisellä vientirekisteröinti-hakemuslomakkeella (B518). Hakemus tulee toimittaa Trafiin (osoite hakemuksessa) ja siihen tulee liittää täytetyt ja allekirjoitetut rekisteröintiasiakirjat alkuperäisinä. Hakemuslomakkeessa on tarkemmin ohjeistettu, mitä asiakirjoja hakijan tulee täyttää, allekirjoittaa ja toimittaa hakemuksen liitteeksi.

Vientirekisteröintiin tarvittavat rekisteröintiasiakirjat ovat pääasiassa samoja kuin mitä tarvitaan ajoneuvon ensirekisteröinnissä (ennakkoilmoitustodistus, rekisteröintikatsastustodistus). Mikäli kyseessä on aikaisemmin rekisterissä ollut ajoneuvo tai yksityisesti maahantuotu ajoneuvo, tulee ajoneuvo aina rekisteröintikatsastaa Suomessa ennen vientirekisteröintiä.

Vientirekisteröintihakemuksessa tulee olla hakijan tietojen (omistaja, mahdollinen toinen omistaja ja haltija) lisäksi myös vientikilpien toimitusosoite (suomalainen osoite sekä laskutusosoite). Lisäksi hakemuksessa tulee ilmoittaa vientirekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä (ja mahdollinen loppumispäivä), luovutuspaikkakunta ja tullikäsittelypaikkakunta. Vientirekisteröintiin liittyvät rekisteröintiasiakirjat tulee täyttää ja allekirjoittaa.

Vientirekisteröinti edellyttää aina Suomessa voimassaolevan jatkuvan liikennevakuutuksen. Vakuutusyhtiön tulee viedä liikennevakuutustiedot ajoneuvon valmistenumerolla vakuutustietojärjestelmään (VATI). Vakuutuksen tulee alkaa viimeistään vientirekisteröinnin voimassaolon alkamispäivänä, mutta se ei saa alkaa edellisen kuukauden puolella.

Vientirekisteröidystä autosta ei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa.

Vientirekisteröinnin kesto

Vientirekisteröinti on voimassa aikaisemmin rekisteröimättömillä ajoneuvoilla vuoden rekisteröintikuukauden lopusta laskettuna. Esimerkiksi  kesäkuun alussa tehty vientirekisteröinti on siis voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin.

Rekisteristä poistetun tai aikaisemmin Suomessa rekisteröimättömän käytetyn ajoneuvon vientirekisteröinti on  voimassa vain Suomesta kohdemaahan suoritettavan siirtokuljetuksen ajan (1–30 vuorokautta kohdemaasta riippuen). Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei voi pidentää.

Kohdemaan omasta kansallisesta lainsäädännöstä riippuu, saako suomalaisilla vientikilvillä ajaa kohdemaassa koko vientirekisteröinnin voimassaoloajan vai pitääkö ajoneuvo rekisteröidä kohdemaan ajoneuvorekisteriin. Lisätietoja asiasta antavat kohdemaan viranomaiset, esim. lähetystö ja tulli. Mikäli vientirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille, tulee siitä ilmoittaa liikennevakuutusyhtiöön, jotta vakuutus saadaan katkaistua.

Trafille ei tarvitse erikseen ilmoittaa ulkomaille rekisteröinnistä, eikä vientikilpiä tarvitse palauttaa ellei vientirekisteröintitodistuksessa niin erikseen mainita. Asiakas voi kuitenkin halutessaan toimittaa Trafiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta, jolloin Trafissa tehdään vientirekisteröinnin poisto.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen käyttö Suomessa

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Ajoneuvoa ei kuitenkaan saa käyttää Suomessa maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana.

Omistajan tai haltijan velvollisuutena on hankkia tulliviranomaiselta maahantulo- ja maastapoistumismerkinnät vientirekisteröintitodistuksen kääntöpuolelle.

Mikäli vientirekisteröitävä ajoneuvo hankitaan Suomeen suuntautuvan lomamatkan aikana, tulee asiakkaan pystyä tarvittaessa osoittamaan liikennettä valvovalle poliisille, että hän asuu ulkomailla.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon tilapäisen käytön määräajoista Suomessa saa lisätietoja Tullista.