Pakettiauto
 

Pakettiauto

Pakettiauto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Pakettiauton suurimmasta sallitusta kokonaismassasta tavarakuorman osuus on oltava yhteenlaskettua henkilökuormaa (yksi matkustaja = 68 kilogrammaa) suurempi ja istumapaikkoja saa olla kuljettajan paikan lisäksi enintään kuusi.

Pakettiauto on autoveron alainen ajoneuvo. Pakettiauton autoveron määrä on auton CO2-päästöistä (g/km) tai kokonaismassasta ja käyttövoimasta riippuen 5–50 prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta (autoverolain 6 § ja lain liitteen verotaulukko 1).

Pakettiauto on alennetun autoveron alainen, jos se täyttää seuraavat edellytykset (autoverolaki 8§):

 • auton kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa
 • autossa ei ole muita istuimia tai istuinten kiinnitykseen tarkoitettuja laitteita (pl. pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetut laitteet) kuin kuljettajan istuin ja tämän vieressä olevat istuimet
 • kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on enintään 0,05, tai kantavuus on vähintään 1 000 kilogrammaa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on enintään 0,06.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton verotaulukon 1 mukaista veroprosenttia pienennetään 9,8–21,7 prosenttiyksiköllä verotaulukon 2 mukaisesti. Vähennyksen suuruus riippuu auton kokonaismassasta. Veron osuus on aina kuitenkin vähintään autoverolain liitteen verotaulukon 1 alin veron osuus.

Pakettiauton muuttaminen

Pakettiautot olivat laissa säädetyin edellytyksin kokonaan verovapaita 2.5.1993 saakka. Sen jälkeen pakettiautot ovat olleet verollisia, mutta merkittävä osa niistä on alennetun autoveron alaisia. Alennetun autoveron edellytyksistä säädetään autoverolaissa. Alennetun autoveron edellytyksistä säädettiin 3.5.1993–31.3.2009 autoverolain 23 ja 24 §:ssä ja 1.4.2009 lähtien autoverolain 8 §:ssä. Pakettiauton verovapaudelle tai veronalennukselle ei ole säädetty ns. kuoleutumisaikaa, joten autosta on aina maksettava autovero, jos sen rakennetta muutetaan siten, ettei auto enää täytä verovapauden tai veronalennuksen edellytyksiä.

Verovapaat ja alennetun autoveron alaiset pakettiautot voidaan jakaa kolmeen ryhmään ensiverotusajankohdan mukaan:

 1. ennen 3.5.1993 ensiverotetut autoverovapaat pakettiautot
 2. 3.5.1993–31.3.2009 ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot
 3. 1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotetut alennetun autoveron alaiset pakettiautot.

Kun selvitetään pakettiautoon ensirekisteröinnin jälkeen tehtävien rakennemuutosten vaikutusta auton autoverokohteluun, on tiedettävä kuinka auto on ensiverotettu. Ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos on verollinen, kun verovapaa ajoneuvo muutetaan verolliseksi tai lievemmin verotettu ajoneuvo muutetaan korkeamman verokannan mukaan verotettavaksi.

Autoverolakia on muutettu 1.1.2015 alkaen. Autoverolain 23 §:n mukaista pakettiautoa muutettaessa 1.1.2015 jälkeen on huomioitava, että ajoneuvon alennetun autoveron edellytykset voivat tulla arvioitaviksi voimassaolevan autoverolain 8 §:n mukaisesti.

Ennen 3.5.1993 ensiverotettujen, autoverovapaiden pakettiautojen muuttaminen

Pakettiauto on autoverovapaa, jos se on tuotu Suomeen ennen 3.5.1993 ja se on maahantuotaessa täyttänyt silloin voimassa olleet autoverovapauden edellytykset:

 • 15.11.1967-11.5.1971 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auto on ensisijaisesti vain tavarankuljetukseen tarkoitettu ja auton kokonaismassa on vähintään 1 700 kg.
 • 12.5.1971-31.3.1977 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auton omamassa on vähintään 1 800 kg tai tavaratilan tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä (mitattuna silloisen LM:n päätöksen mukaisesti) tai avolavan pituus on vähintään 150 cm.
 • 1.4.1977-14.6.1990 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos auton omamassa on vähintään 1 800 kg tai tavaratilan tilavuus on vähintään 3 kuutiometriä (mitattuna silloisen LM:n päätöksen mukaisesti) tai avolavan pituus on vähintään 185 cm.
 • 15.6.1990-2.5.1993 maahantuotu pakettiauto on verovapaa, jos se täyttää 31.3.2009 saakka voimassa olleet autoverolain 23 ja 24 §:n ehdot.
 • Ennen 3.5.1993 ulkomailla käyttöön otettu käytettynä Suomeen tuotu pakettiauto on verovapaa, jos auto täyttää autoverolain 23 ja 24 §:n ehdot ja se on ensiverotettu ennen 1.4.2009.

Autoverovapaan pakettiauton ajoneuvoluokka voidaan muuttaa ilman autoveroseuraamuksia vain toiseksi verovapaaksi ajoneuvoluokaksi. Jos autoverovapaa pakettiauto muutetaan verolliseksi ajoneuvoksi, autovero on suoritettava riippumatta siitä, kuinka kauan ajoneuvo on ollut rekisterissä verovapaana pakettiautona.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos autoverovapaa ajoneuvo muutetaan alennetun tai täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki).

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa


35 %:n autoveron alaisen pakettiauton muuttaminen

Pakettiautosta on suoritettu alennettu autovero (35 % verottomasta maahantuontihinnasta), jos se on ensiverotettu 3.5.1993–31.3.2009 ja se täyttää autoverolain 23 ja 24 §:ssä säädetyt edellytykset:

 • Auto on yksinomaan tavaran kuljetukseen tarkoitettu eli siinä on vain etuistuimet.
 • Auton kokonaismassan ja omamassan erotus on vähintään 525 kg.
 • Auton tavaratila täyttää jonkin seuraavista mittavaatimuksista:
  • umpinainen tavaratila → yhtenäisen tavaratilan tilavuus vähintään 3 m3 ja sisäkorkeus vähintään 1,30 metriä
  • avolava → lavan pituus vähintään 1,75 metriä tai pinta-ala vähintään 2,25 neliömetriä
  • kaksoisohjaamo (ns. doppelmalli) → umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 metriä sekä avolavan pituus vähintään 1,50 metriä.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton tavaratila mitataan autoverolain 23 §:n 2–4 momentissa säädetyllä tavalla.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos alennetun autoveron alainen ajoneuvo muutetaan täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki). Aiemmin ensiverotuksen yhteydessä suoritettua veroa ei huomioida ajoneuvon myöhemmässä verotuksessa.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.


Tavaratilan mittaaminen ja asennettavat varusteet

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton on täytettävä autoverolain 23 §:ssä säädetyt tavaratilan mittavaatimukset. Umpinaisella tavaratilalla varustetun pakettiauton tavaratila mitataan siinä varustuksessa, jonka mukaisena valmistaja on ajoneuvon toimittanut ennen ajoneuvoon asennettavia kuormatilan suojia ja lämpö- tai muita vastaavia eristeitä. Valmistajan asentamat kuormatilan suojat, lämpö- tai muut vastaavat eristeet voidaan jättää ottamatta mittauksessa huomioon, jos vastaava auto on tilattavissa myös ilman näitä varusteita. Myös oven sarana tai muu vastaava kooltaan vähäinen rakenne, joka leikkaa mitattavaa tavaratilaa, voidaan jättää huomiotta, jos sen ei voida katsoa vaikuttavan tavaratilan käytettävyyteen.

Pakettiauton tavaratilaan voidaan ilman veroseuraamuksia lisätä kuorman kiinnitystä tai säilytystä varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita. Tällä tarkoitetaan muun muassa tavaratilaan asennettuja hyllyjä ja tavaran kiinnittämiseen tarkoitettuja telineitä. Näitä ei oteta huomioon tavaratilan tilavuutta mitattaessa. Rakenteiden ja varusteiden tulee olla siten asennettuja, että ajoneuvo voidaan mitata ja sitä käyttää myös ilman näitä varusteita. Toisin sanoen rakenteiden ja varusteiden tulee olla sellaisia, että auto on palautettavissa alkuperäiseen varustukseen siten, että se on edelleen liikenteeseen käytettävissä. Rakenne tai varuste ei saa heikentää auton tavarankuljetusmahdollisuuksia. Tällaista rakennetta tai varustetta ei lueta auton omaan massaan.

Pakettiautoon voidaan ilman autoveroseuraamuksia lisätä myös työvälineiden käyttöä varten tarkoitettuja rakenteita ja varusteita. Työväline voi olla esimerkiksi avolavaiseen pakettiautoon asennettu hiekkasirotin tai lumiaura tai -linko. Tällaisen irrotettavan työvälineen autoon kiinteästi asennettua kiinnitysosaa ei lueta auton omaan massaan. Myöskään autoon kiinteästi asennettua tavaranosturia ei lueta auton omaan massaan. Näin ollen ne eivät vaikuta auton verotuskohteluun.

Jos autoon asennettu työväline tai muu rakenne ei liity ainakaan pääosin auton varsinaiseen kuljetustehtävään ja auton käyttötarkoituksen olisi katsottavan muuttuneen muuksi kuin yksinomaan tavarakuljetukseen tarkoitetuksi autoksi, autoa on pidettävä täyden autoveron alaisena pakettiautona.

Trafi on katsonut, että pakettiauton tavaratila voidaan jakaa kahteen osaan kevyellä helposti irrotettavalla väliseinällä, vaikka yhtenäisen tavaratilan tilavuudeksi jää tällöin alle kolme kuutiometriä. Edellytyksenä on, että auton tavaratilaan ei ole asennettu tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia.

Avoimella tavaratilalla varustetun pakettiauton tavaratilaan voidaan rakenteiden suojaamiseksi asentaa mahdollisimman tiiviisti tavaratilan seinämiä ja pohjaa noudatteleva suojus. Myös pienehkö lukittava työkalukotelo voidaan asentaa avonaiseen tavaratilaan autoverovapaasti.

Edellä mainitut säännöt koskevat myös sellaista autoa, joka on vasta ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverolain 23 ja 24 §:n mukaiseksi pakettiautoksi. Rekisteriin 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi hyväksyttyyn ajoneuvoon voidaan täydentää edellä mainittuja varusteita myös 1.1.2015 voimaan tulleen autoverolain muutoksen jälkeen ilman autoveroseuraamusta.

1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotetun alennetun autoveron alaisen pakettiauton muuttaminen

Pakettiautosta on suoritettu alennettu autovero, jos se on ensiverotettu 1.4.2009 tai sen jälkeen ja se täyttää autoverolain 8 §:ssä säädetyt ehdot.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos alennetun autoveron alainen ajoneuvo muutetaan  täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki). Aiemmin ensiverotuksen yhteydessä suoritettua veroa ei huomioida ajoneuvon myöhemmässä verotuksessa.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.

Alennetun autoveron alaisen pakettiauton tavaratilan kokoon ja auton omamassaan tai kantavuuteen vaikuttavilla muutoksilla ei ole vaikutusta autoveroon. Täten esimerkiksi lavakatteiden ja -kaukaloiden, vanerointien, kylmä- ja lämpöeristysten, kylmäkoneiden, väliseinien, hyllyköiden, etuaurojen, hiekoittimien yms. asentaminen rekisteröinnin jälkeen ei aiheuta autoveroseuraamuksia.

Täysimääräisen autoveron alaisen pakettiauton muuttaminen

Täysimääräisen autoveron alaisen pakettiauton muuttamisesta ei ole autoveroseuraamuksia.

Istuimet

Autoverovapaan pakettiauton tavaratilaan on aikaisemmin voinut asentaa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia seuraavasti:

 • 15.11.1967-11.5.1971 tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa pehmustamattomat pystyasentoon käännettävissä olevat istuimet.

 • 12.5.1971-14.7.1993 tavaratilaan on saanut ilman veroseuraamuksia asentaa enintään 50 mm paksut pystyasentoon käännettävissä ja lukittavissa olevat istuimet, jos auto on tuotu maahan ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg.

Ennen 1.4.2009 ensiverotettuihin autoverovapaisiin pakettiautoihin on voitu asentaa tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia 1.1.2015 asti seuraavasti:

 • Jos yhtenäisen tavaratilan tilavuus on vähintään 7 kuutiometriä, voidaan asentaa istuin yhdelle henkilölle.
 • Jos yhtenäisen tavaratilan tilavuus on vähintään 8 kuutiometriä, voidaan asentaa istuimet kahdelle henkilölle.
 • Jos yhtenäisen tavaratilan tilavuus on 9 kuutiometriä tai enemmän, voidaan asentaa istuimet kolmelle henkilölle.

Tilapäiseen käyttöön tarkoitetut istuimet on tullut asentaa selkä menosuuntaan välittömästi kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten taakse. Asennettujen istuinten on tullut olla istuinosaltaan ylöskäännettävissä ja yläasentoon lukittavissa. Istuimen ja selkänojan enimmäispaksuudesta ei nykyisin ole säädetty, joten istuimet ovat voineet olla normaalipaksuisia. Turvavöitä ei ole edellytetty.

Suomessa 1.4.2009 tai sen jälkeen ensiverotettuihin pakettiautoihin ei voida asentaa edellä mainittuja tilapäisistuimia. 1.1.2015 voimaan tulleen autoverolain muutoksen myötä myöskään aiemmin 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi hyväksyttyyn autoon ei ole voinut lisätä tilapäisistuimia. Tämä johtuu siitä, että ajoneuvon alennetun veron edellytykset arvioidaan nykyisin autoverolain 8 §:n mukaisesti.

Erikoiskäytössä olevien ajoneuvojen muuttaminen ja istuimien lisääminen

Ensirekisteröinnin jälkeinen autoverotus säilyy ennallaan sellaisilla ajoneuvoilla, joiden autoveroon liittyy kuoleutumisaika. Siten autosta, josta veroa on alennettu 28 tai 51 §:n nojalla, sairasautosta, pelastusautosta, invataksista, eläinlääkintäautosta ja ruumisautosta ajoneuvosta pannaan maksuun se määrä, joka ajoneuvosta olisi tullut sitä ensi kertaa verotettaessa kantaa täysimääräisenä verona vähennettynä ajoneuvosta jo suoritetun veron määrällä.

Myöskään siihen, tuleeko ajoneuvo muutettaessa se erikoiskäytöstä alennetun veron pakettiautoksi, merkitä 8 §:n vai aiemmin voimassa olleen 23 §:n mukaiseksi, ei tule muutoksia. Edelleen, mikäli ns. kuoleutumisajallisen ajoneuvon veron määräytymispäivä (usein sama kuin ensirekisteröintipäivä) on ollut ennen 1.4.2009, tulee se alennetun veron pakettiautoksi muutettaessa merkitä autoverolain 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi ajoneuvoliikennerekisteriin. Samassa yhteydessä tällaiseen ajoneuvoon voidaan hyväksyä tilapäisistuimia tavaratilan kokorajoitukset huomioiden.  Mikäli ajoneuvon veron määräytymispäivä on ollut 1.4.2009 tai sen jälkeen, sovelletaan alennetun autoveron ehtoihin autoverolain nykyistä 8 §:ää (tilapäisistuimet eivät ole mahdollisia).

Kate

Autoverovapaan pakettiauton avonaiseen tavaratilaan voidaan aina ilman autoveroseuraamuksia asentaa muusta kuin jäykästä materiaalista valmistettu kate. Jäykästä materiaalista valmistetun katteen autoon on voinut asentaa ilman autoveroseuraamuksia ennen 15.7.1993, mikäli auto on tuotu Suomeen ennen 15.6.1990 ja auton omamassa on vähintään 1 800 kg.

Tämän jälkeen asennetut jäykästä materiaalista valmistetut katteet aikaansaivat sen, että autoon tulivat sovellettavaksi aiemmin voimassa olleen autoverolain 23 §:ssä olevat umpinaisella tavaratilalla varustetun pakettiauton mittavaatimukset. Toisin sanoen auton yhtenäisen tavaratilan tilavuuden on tullut olla vähintään 3 kuutiometriä ja sisäkorkeus vähintään 1,3 metriä sekä kokonaismassan ja omamassan erotus vähintään 525 kg. Tällaisella katteella varustettu 23 §:n mukainen pakettiauto on rinnastettu umpinaiseen pakettiautoon siinäkin tapauksessa, että kate olisi irrotettavissa ja asennettu esimerkiksi pikalukitsimilla.

1.4.2009 jälkeen ensiverotettuun alennetun autoveron alaiseen pakettiautoon kate on voitu asentaa ilman autoveroseuraamuksia.

1.1.2015 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä aiemmin 23 §:n mukaiseksi pakettiautoksi hyväksytty auto voidaan varustaa kiinteällä katteella vain, mikäli ajoneuvo täyttää nykyisen autoverolain 8 §:n mukaiset alennetun autoveron edellytykset ja on siten muutoskatsastettavissa sellaiseksi.

Matkailukori

Autoverovapaaseen pakettiautoon ei voida ilman autoveroseuraamuksia asentaa matkailukoria, koska autoa ei tällöin voida pitää yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitettuna pakettiautona. Matkailukorin on kuitenkin voinut verovapaasti asentaa pakettiautoon, jonka omamassa on vähintään 1 800 kg, mikäli matkailukori on asennettu ennen 15.7.1993 ja auto on tuotu maahan ennen 15.6.1990.

Yhteystiedot

Polttoainemaksuasiat ja autoveroasiat
Puhelin 029 534 5128 (pvm/mpm), ma–pe klo 9–11 ja 13–15

Hakemukset, ilmoitukset, vastineet
kirjaamo(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

 
 
 

 

Erikoiskäytössä olevien ajoneuvojen muuttaminen ja istuimien lisääminen