Usein kysyttyä
 

Usein kysyttyä

Mistä autoista ajoneuvoveroa maksetaan?

Veroa maksetaan Suomessa ajoneuvorekisteriin merkityistä autoista. Auton käyttämättömyydellä ei ole merkitystä. Autosta, joka on ilmoitettu rekisteriin tilapäisesti liikennekäytöstäpoistetuksi, ei peritä ajoneuvoveroa.

Mikä on ajoneuvoveron rakenne?

Ajoneuvovero voi koostua seuraavista vaihtoehdoista:

 • perusverosta (vastaa entistä ajoneuvoveroa) – esim. bensiinikäyttöinen henkilö- tai pakettiauto
 • käyttövoimaverosta (vastaa entistä dieselveroa) – esim. dieselkäyttöinen kuorma-auto
 • sekä perusverosta että käyttövoimaverosta – esim. dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto.

 

Mikä on ajoneuvoveron määrä?

Uudemmat ajoneuvot verotetaan hiilidioksidipäästötiedon (CO2) ja vanhemmat kokonaismassan perusteella.

Veron rakenne ja määrä.

Perusverotaulukot nähtävissä ajoneuvoverolippujen mukana lähetetyssä tiedotteessa. Taulukot ovat kokonaisuudessaan Finlexin sivuilla (verotaulukko 1 ja verotaulukko 2).

Käyttövoimaveroa maksetaan muista kuin bensiinikäyttöisistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista. Käyttövoimaveron määrä riippuu ajoneuvon kokonaismassasta seuraavasti:

 • henkilöautosta 5,5 senttiä (0,055 euroa) jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta päivässä
 • paketti- ja matkailuautosta 0,9 senttiä (0,009 euroa) jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilolta päivässä.

Kuorma-autoille veron määrä lasketaan kuorma-auton akselien ja kokonaismassan perusteella sekä sen perusteella, käytetäänkö autoa perävaunun vetoon.

 

Kuka on velvollinen maksamaan ajoneuvoveroa?

Verovelvollinen on auton haltija. Jollei autolla ole haltijaa, verovelvollinen on auton omistaja. Lisätietoa verovelvollisuudesta.

Mistä saan tiedot ajoneuvoveron maksamiseen?

Ajoneuvoveron maksutiedot ja maksutavat (viitenumero, tilinumero ja eräpäivä) voi kysyä ajoneuvoveroneuvonnan numerosta p. 029 534 5125 (pvm/mpm).

Ajoneuvoverolipun tai maksutodistuksen saa pyydettäessä myös sähköpostitse tai faksilla.

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen tai päätöksen ajoneuvorekisteriin ilmoitetulla osoitteella tai virastolle kirjallisesti ilmoitetulla ajoneuvoveron laskutusosoitteella. Jollei muuta näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai muun vastaavista tehtävistä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.

Ajoneuvoveron voi maksaa seuraavien pankkien tileille:
Nordea 166030-116676
Sampo 800017-70928183
Pohjola 500001-2378954

IBAN- ja BIC-koodit:
FI79 1660 3000 1166 76 NDEAFIHH (NORDEA)
FI07 8000 1770 9281 83 DABAFIHH (DANSKE BANK)
FI28 5000 0120 3789 54 OKOYFIHH (OKO)

Ajoneuvoveron voi maksaa myös laskunmaksuautomaatilla, internet-pankkipalvelua käyttäen, suoramaksuna tai tiettyihin Tullin toimipaikkoihin.

Huom! Suoraveloituspalvelu on päättynyt 31.1.2014. Muista laskuttajista poiketen Liikenteen turvallisuusvirasto ei muuntanut suoraveloitusta suoramaksuksi tai e-laskuksi. Verovelvollinen on itse voinut valita haluamansa ajoneuvoverolipun toimitustapa, muuten 31.1.2014 jälkeen erääntyvä ajoneuvoverolippu on tullut paperisena. Suoraveloituksen päätyttyä vaihtoehtoja ajoneuvoveron maksamiseen ovat mm. e-lasku, suoramaksu, NetPosti tai paperilasku.

Jos maksat ajoneuvoveron omassa verkkopankissasi e-laskuna ja haluat maksaa ajoneuvoverosi koko vuoden veron sijaan erissä, muista valita e-laskulipulta oikean ajoneuvoveroerän summa.

Ajoneuvoveroneuvonnasta, p. 029 534 5125 (pvm/mpm), voi tarvittaessa kysyä e-laskusopimukseen tarvittavan asiakastunnuksen, joka löytyy myös ajoneuvoverolipulta. Kun maksat Netpostin kautta, virtuaalinen viivakoodi antaa valmiiksi tarvittavat ajoneuvoveron maksutiedot.

Ajoneuvoverolippuja ei lähetetä ulkomaisiin osoitteisiin. Tilapäisen kotimaisen osoitteen voi ilmoittaa Trafiin joko puhelimitse (p. 029 534 5100) tai kirjallisesti (sähköposti, faxi, kirje), esim. osoitteeseen neuvonta(at)trafi.fi.

Voiko ajoneuvoveron maksaa useammassa erässä?

Ajoneuvoveron voi maksaa valinnan mukaan yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä. Valinta tehdään verovelvollisen kyseisen ajoneuvon ensimmäisen verokauden ensimmäisessä verolipussa olevan eräisyysvalintataulukon mukaisesti. Eräisyysvalinta ilmoitetaan siis maksamalla valittua eräisyyttä vastaava summa.

Jos verovelvollinen haluaa ensimmäisen valinnan jälkeen muuttaa eräisyyttä, verovelvollisen tulee ottaa yhteyttä Trafin ajoneuvoveroneuvontaan viimeistään ennen verokauden ensimmäistä eräpäivää. Muutoin eräisyysmuutos tulee voimaan vasta seuraavan verokauden alusta alkaen.

Maksettaessa ajoneuvovero erissä lisätään jokaiseen erään maksutapalisä 3 euroa / erä. Maksutapalisä maksetaan myös ensimmäiseltä erältä, jos vero maksetaan kahdessa tai neljässä erässä. Erissä maksettaessa on syytä huomioida kunkin erän viitenumero, jotta maksut kohdistuvat oikein kullekin erälipulle.

 

Voiko ajoneuvoveron eräpäivää siirtää?

Ajoneuvoveron eräpäivä on 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta tai verotuspäätöksen tekemisestä sen mukaan, kumpi ajonkohdista on myöhäisempi. Jos ajoneuvoverolippua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, verolipusta lähetetään maksumuistutus noin kahden viikon kuluessa eräpäivästä.

Eräpäivää ei voi siirtää. Eräpäivä ei muutu, vaikka alkuperäistä verolippua muutettaisiin (esim. vapautus tai auton myynti).

Ajoneuvo on käyttökiellossa, jos ajoneuvovero on erääntynyt.Käyttökielto jatkuu siihen asti, kunnes ajoneuvovero on maksettu täysimääräisenä.

Maksumuistutus ei muuta tilannetta. Ajoneuvoveron voi maksaa normaaleihin maksupaikkoihin myös eräpäivän jälkeen.

Myöhässä maksetusta verosta pitää maksaa korkoa. Korko on aina vähintään 3 euroa, ja se on maksettava, jos maksaa veron eräpäivän jälkeen. Viivekorko vuonna 2015 on 7,5 %.

Korko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään asti, maksupäivä mukaan lukien. Verovelvollisen itse tai rahalaitoksen on laskettava viivekorko. Koron voi tarkistaa ajoneuvoveroneuvonnasta tai korkolaskurista.

 

Onko minun maksettava myös edellisen verovelvollisen ajoneuvovero?

Mikäli ajoneuvolla on maksamatonta ajoneuvoveroa edellisten verovelvollisten omistajuusajoilta, näkyy tämä tieto omassa ajoneuvoverolipussa. Ajoneuvoveroa peritään vain siltä, joka on ollut kyseisenä aikana auton omistajana/haltijana eli verovelvollinen. Auton edellisten verovelvollisten erääntyneet ajoneuvoverot aiheuttavat autokohtaisen käyttökiellon. Autoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin erääntyneet ajoneuvoverot ovat täysimääräisesti maksettu. Auton ajoneuvoverotiedot voi tarkistaa puhelimitse ajoneuvoveroneuvonnan numerosta p. 029 534 5125 (pvm + mpm).

Missä tapauksissa veroa hyvitetään tai palautetaan?

Ajoneuvoverosta voi saada hyvitystä tai palautusta, kun

 1. auto poistetaan liikennekäytöstä
 2. auto poistetaan rekisteristä
 3. verovelvollinen vaihtuu
 4. ajoneuvorekisteriin merkityt tiedot muuttuvat niin, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai veron määrä alenee
 5. verovelvollinen vapautetaan veron maksuvelvollisuudesta.

Oikeus hyvitykseen tai palautukseen muodostuu vasta, kun autosta on tehty tarvittava rekisteri-ilmoitus, kuten omistajan vaihto, liikennekäytöstäpoisto tai lopullinen poisto romutustodistuksella.

Palautukseen on oikeutettu verovelvollinen. Palautus voidaan verovelvollisen kirjallisella suostumuksella maksaa myös muulle kuin verovelvolliselle. Palautusta haetaan puhelimitse ajoneuvoveroneuvonnasta p. 029 534 5125 (pvm + mpm) tai lomakkeella Ajoneuvoveron oikaisu-/palautushakemus.

Ajoneuvoveron palautus lähetetään verovelvolliselle maksuosoituksena OP-Pohjola-pankkiin, jos palautusta ei ole haettu takaisin tai sitä ei ole voitu käyttää saman verovelvollisen toisen veron suoritukseksi. Maksuosoitus lähetetään ilman erillistä hakemusta 12 kuukauden kuluttua siitä, kun palautusperuste on syntynyt.

 

Voiko autolla ajaa, jos se on käyttökiellossa?

Autolla ei saa ajaa, jos siitä on erääntynyttä veroa maksamatta. Käyttökielto koskee myös mahdollista auton uutta omistajaa tai haltijaa, vaikka tämä ei itse olisikaan verovelvollinen. Epäselvissä tapauksissa voi ajoneuvoverotuksen palvelunumerosta p. 029 534 5125 (pvm + mpm) tiedustella, onko vero maksettu vai ei.

Kuka on oikeutettu vapautukseen ajoneuvoverosta?

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle

 • jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa (tieliikennelaki 267/1981 28 b §)
 • joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa
 • jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50 §:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.

Tulli myöntää uuden auton autoverosta maksettavan autoveron palautuksen. Tulli neuvoo, millä perusteella vapautuksen voi saada.

Lisätietoja pysäköintiluvan hakemisessa antaa oman alueen poliisin lupatoimisto.

Perusverosta voi saada vapautuksen saman henkilön vammaisuuden perusteella vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan, ja verovelvollinen voi saada vammaisvapautuksen vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan.

 

Miltä ajalta ajoneuvoveroa maksetaan?

Veroa maksetaan omalta hallinta- tai omistusajalta. Verokausi on 12 kuukautta ja verokausi alkaa, kun auto ensi- tai uudelleenrekisteröidään taikka kun auto myydään ja verovelvollinen vaihtuu.

Miten toimitaan, kun ensirekisteröidään uusi auto?

Kun ostetaan ensirekisteröity auto, verokausi alkaa ensirekisteröintipäivästä. Esimerkiksi jos auto on ensirekisteröity ostajalle 3.2.2012, saa ostaja verolipun verokaudelle 3.2.2012–2.2.2013. Verolippu tulee ostajalle noin 2 viikon kuluessa verokauden alkamisesta, ja se erääntyy 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta. Mikäli verolippu ei ole saapunut ostajalle 2 viikon kuluessa, tulee sitä pyytää Trafista.

Miten toimitaan, kun ostetaan käytetty auto?

Tarkista, että ajoneuvovero on maksettu ja määräaikaiskatsastus suoritettu. Myös edellisten omistajien maksamattomat ajoneuvoverot sekä määräaikaiskatsastuksen laiminlyönti aiheuttavat käyttökiellon. Saat tietoa auton edellisten haltijoiden ja omistajien maksamattomasta tai pian maksettavaksi tulevasta ajoneuvoverosta Trafin ajoneuvoveroneuvonnasta, p. 029 534 5125 (pvm+mpm).

Maksamattomia ajoneuvoverotietoja voit tiedustella veloituksetta Trafin sähköisessa asiointipalvelussa.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkistaa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverotiedot veloituksetta. Ajoneuvoverojen maksutilanteen voit tarvittaessa tulostaa tai tallentaa. Auto on käyttökiellossa, jos siihen kohdistuu maksamatonta ajoneuvoveroa.

Tarkistusta varten tarvitset auton rekisteritunnuksen. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksin. Palvelu on käytössä päivittäin ympäri vuorokauden.

Kun ostetaan käytetty auto, verokausi alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien. Esimerkiksi jos auto on ostettu 3.2.2012, saa ostaja verolipun verokaudelle 4.2.2012–3.2.2013. Verolippu tulee ostajalle noin 2 viikon kuluessa verokauden alkamisesta, ja se erääntyy 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta. Mikäli verolippu ei ole saapunut ostajalle 2 viikon kuluessa, tulee sitä pyytää Trafista (ajoneuvoverolaki 21 §).

 

Miten toimitaan, kun myydään käytetty ajoneuvo?

Muista aina myydessäsi autoa jättää itsellesi kopio luovutustodistuksesta tai kauppakirjasta, josta ilmenee ostajan tiedot. Uuden omistajan pitäisi rekisteröidä auto omiin nimiinsä seitsemän vuorokauden kuluessa kaupasta. Ilman tätä ilmoitusta ajoneuvovero ei siirry uudelle haltijalle tai omistajalle.

Myynnin jälkeiseltä ajalta maksamasi vero vähennetään uuden auton verosta automaattisesti. Jos hyvitys ei vielä näy verolipussa, se huomioidaan seuraavassa lipussa. Palautusta ei siis tarvitse erikseen hakea.

Verolippu tulee postitse kahden viikon kuluessa verokauden alkamisesta. Jos verolippu ei jostain syystä ole saapunut, pitää verovelvollisen pyytää sitä, jotta veron ehtii maksaa viimeistään eräpäivänä. Verolipussa kerrotaan, jos auto on käyttökiellossa erääntyneen veron vuoksi.

 

Voiko ajoneuvoveron maksaa suoraveloituksena?

Suoraveloituspalvelu päättyi 31.1.2014. Muista laskuttajista poiketen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ei muunna ajoneuvoveron suoraveloitusta suoramaksuksi tai e-laskuksi. Verovelvollisen on itse valittava haluamansa ajoneuvoverolipun toimitustapa, muuten 31.1.2014 jälkeen erääntyvä ajoneuvoverolippu on tullut paperisena.

Miksi ajoneuvoveron minimimäärä on 10 euroa?

Pienin maksuunpantava määrä verokaudelta on ajoneuvoverolain (1281/2003, 62 §) mukaan 10 euroa. Verokauden pituudella ei ole merkitystä. Jokainen maksaa ajoneuvoveroa vain omalta hallinta- tai omistajuusajaltaan, jolloin näitä 10 euron verolippuja saavat ainoastaan henkilöt, jotka omistavat auton verrattaen lyhyen aikaa tai myyvät sen aivan autokohtaisen verokautensa alussa.

Veron 10 euron vähimmäismäärä vastaa yleisessä verotusmenettelyssä noudatettua määrää. Tätä pienempää summaa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi maksuunpanna. Ei ole katsottu voitavan säätää, ettei veroa maksuunpantaisi lainkaan lyhyiltä omistusajoilta. Muutoin veroa olisi helppo kiertää siirtämällä autoa lyhyin väliajoin henkilöltä toiselle.

Lyhyen verokauden ongelman voi välttää seuraavin tavoin:

 • 10 euron suuruisen minimiveron voi välttää myymällä auton ennen verokauden alkamista.
 • Auton voi myydä samana päivänä eteenpäin tai poistaa sen rekisteristä samana päivänä, jona sen on ostanut.

Vapautuksen hakeminen ja jo voimassa olleen vapautuksen aktivointi

Verovelvollinen tai invalidi voi hakea ajoneuvoveron perusverosta vapautusta Trafista kirjallisesti lomakkeella Vapautus ajoneuvoveron perusverosta vammaisuuden perusteella. Hakemuksessa on ilmoitettava verovelvollisen sekä pysäköintiluvan haltijan nimi, osoite ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja hakemuksen perustelut. Hakemukseen on liitettävä jäljennös pysäköintiluvan molemmasta puolesta tai mahdollisesta autoveronpalautuspäätöksestä. Jos ajoneuvorekisterissä on tieto autoveron palautuksesta, myönnetään vapautus automaattisesti, eikä hakemusta tarvita.

Vapautus päättyy automaattisesti, jos auto poistetaan tilapäisesti liikennekäytöstä. Kun auto otetaan uudelleen liikennekäyttöön, pitää asiakkaan itse ilmoittaa vapautuksesta ajoneuvoveroneuvontaan.

Siirtyykö vammaisvapautus automaattisesti uuteen autoon?

Voimassa oleva vammaisvapautus ei siirry automaattisesti verovelvollisen uuteen autoon. Jos verovelvollinen ja invalidi pysyvät samoina ja pysäköintilupa on voimassa, siirron voi tehdä ilmoittamalla siitä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjallisesti ajoneuvoveroneuvontaan. Muussa tapauksessa vapautusta tulee hakea uudella hakemuksella. Autoverolain pykälän 50 tai 51 perusteella myönnettyä vapautusta ei voi siirtää autosta toiseen, koska vapautus koskee vain tiettyä autoa.

Vapautus on voimassa niin kauan, kun sen edellytykset eivät muutu. Jos pysäköintilupa päättyy, lähetetään verovelvolliselle uusi verolippu. Kun vapautuksen perusteet eivät enää ole voimassa, on asiakkaan ilmoitettava vapautuksen lakkauttamisesta kirjallisesti Trafiin.

Muut vapautukset ajoneuvoverosta

Ajoneuvoveroa ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa ajalta, jona auto on

 • ilmoitettu poliisille anastetuksi
 • takavarikoitu poliisin tai muun viranomaisen haltuun
 • otettu ulosottoviranomaisen haltuun
 • otettu romuajoneuvona kunnan haltuun
 • osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.

Jos poliisi on tehnyt ajoneuvoliikennerekisteriin merkinnän anastuksesta tai ulosottaja on toimittanut ajoneuvoliikennerekisteriin tiedon auton haltuunotosta ulosmittauksen yhteydessä, veronkanto keskeytetään automaattisesti. Jos kyseisiä tietoja ei jostain syystä ole ilmoitettu, pitää verovelvollisen itse toimittaa Trafiin veronoikaisuhakemus ja sen liitteeksi kopio poliisin tutkintailmoituksesta (anastuksesta) tai ulosottajan ulosmittauspäätöksestä. Veron maksuunpanoa jatketaan anastuksen tai haltuunoton päättymispäivästä alkaen, jos anastus tai haltuunotto päättyy.

Mikäli auto on otettu kunnan haltuun romuajoneuvona, on auton omistajan selvitettävä autonsa lopullinen poisto rekisteristä kunnan kanssa. Kunta poistaa auton rekisteristä takautuvasti.

Romutus tai tuhoutuminen osoitetaan tapahtuneeksi romutustodistuksella tai luotettavalla selvityksellä.

Ajoneuvot, jotka ovat vapaita ajoneuvoverosta pääsääntöisesti ilman hakemusta:

 • diplomaattirekisteröidyt autot
 • Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten omistamat tai hallitsemat autot, lisäksi auto voi olla ajoneuvoveroton muiden kansainvälisten sopimusten perusteella
 • museoautoiksi rekisteröidyt autot
 • palo-/pelastusauto, kun sillä osallistutaan kunnalliseen palo-/pelastustoimintaan, ja sairasauto, kun omistajalla/haltijalla on sairaankuljetuslupa
 • linja-auto (M2- ja M3-luokka) tai pienoislinja-auto (edellyttää linja-autoajokorttia)
 • puolustusvoimien keltakilpiset SOTARE-rekisteriin merkityt ajoneuvot
 • vientirekisteröidyt autot
 • tilapäisesti Suomessa käytettävät autot
 • koenumerokilvin varustetut autot kilpien tilapäiseen käyttöön liittyvin rajoituksin
 • siirtoluvan saaneet ajoneuvot (esim. käytettynä maahantuotu auto, verovelvollisuus alkaa vasta ensirekisteröinnistä)
 • puu- tai turveperusteista polttoainetta pääasiallisesti käyttävät autot (esim.häkäpönttöautot)
 • valtion käyttämät autot, pl. kuorma-autot
 • kuorma-auton alustalle rakennetut työkoneet.

Lisäksi ajoneuvoveroon kuuluvasta käyttövoimaverosta ovat vapaita metaanista koostuvaa polttoainetta (esim. maakaasu tai metaanista muodostuva biokaasu, ei nestekaasu) käyttävät henkilö- ja pakettiautot (käyttövoimaverollisia 1.1.2013 alkaen) sekä sähkökäyttöiset hybridiajoneuvot, jos sähköakkuja ei voi ladata auton ulkopuolelta tai ne ladataan moottorin tai jarrutuksen yli jäävällä energialla.

 
Sivu päivitetty 31.05.2011