Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantaja-rekisteri.

Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vuoden 2015 vak-tieonnettomuudet Tukesin VARO-rekisterissä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimialojen onnettomuustiedot 2015 on julkaistu: Yhteenvedot vuoden 2015 onnettomuustiedoista. Ks. osa 8 vaarallisten aineiden kuljetus.

VAK-haku 

VAK-haku on sähköinen apuväline käyttäjälle. Sen avulla voi läytää helposti sähköisessä muodossa erityismääräykset Trafin VAK-tiemääräyksestä. VAK-haku 2015 perustuu vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Trafin määräyksen (VAK tie 2015) taulukkoon A, joka on UN-numerojärjestyksessä oleva luettelo vaarallisista aineista.

Sisämaan vak-kuljetuksissa annettavat poikkeukset

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/629 luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (Euroopan unionin virallinen lehti, 22.4.2016, L 106)

ICAO-TI Addendum 4 /Litiumioni-akkujen rahtikuljetus kielletty matkustajailma-aluksissa

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) neuvosto on päättänyt, että litiumioni-akkujen kuljetus kielletään rahtina matkustajailma-aluksissa 1.4.2016 lähtien.

ICAO Council Prohibits Lithium-Ion Cargo Shipments on Passenger Aircraft (Additional Clarifications on New Lithium Ion Shipment Restrictions)

ICAO on julkaissut Lisäyksen nro 4 vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräyksiin (voimassa 1.4.2016 lähtien): ICAO-TI 2015-2016 Addendum 4 (lisäksi Addendum to the Supplement).

VAK-päivä 3.2.2016

Trafi järjesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvän VAK-päivän 3.2.2016 Pasilassa. Seminaarin teemana olivat VAK-onnettomuudet maanteillä ja RoRo-aluksissa, erityisesti onnettomuuksista oppiminen. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Tilaisuuden materiaalit löytyvät nyt verkkosivuiltamme.

ICAO-TI Addendum 3

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on julkaissut Lisäyksen nro 3 vaarallisten aineiden ilmakuljetusmääräyksiin: ICAO-TI 2015-2016 Addendum 3.

Useat lentoyhtiöt rajoittavat litiumakuilla varustettujen liikkumisvälineiden kuljetusta

Monet lentoyhtiöt ovat turvallisuussyistä rajoittaneet litium-akuilla varustettujen liikkumisvälineiden kuljetusta lennoilla. Tyypillisiä liikkumisvälineitä ovat erilaiset tasapainolaudat (esim. mini-Segway, Hoverboard). Litiumakut saattavat aiheuttaa palovaaraa. Kuljetuskiellot on syytä aina tarkastaa omalta lentoyhtiöltä.

Trafin määräys OPS M1-18 Vaarallisten aineiden ilmakuljetus

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 21.12.2015 ilmailumääräyksen OPS M1-18 vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta. Määräys tulee voimaan 1.1.2016.

Liikennevakuutuskeskuksen selvitys vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuuksista

Liikennevakuutuskeskuksen selvitys 18.11.2015: VAK-onnettomuudet 2004–2013.

Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2014

Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmä laatii vuosittain kertomuksen viranomaisten tietoon tulleista ympäristörikoksista ja uhkakuvista Suomessa. Ryhmään kuuluu poliisin, tullin, Rajavartiolaitoksen, Valtakunnansyyttäjänviraston ja ympäristöviranomaisten edustajia. Katsauksesta läytyy tietoa myös vak-rikoksista ja -rikkomuksista.

Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2014, Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmä 15.5.2015

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

VAK-päivä

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto.

 

 

VAK-lain kokonaisuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lain uudistaminen.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 13.07.2016