EU:n toimintakiellot
 

EU:n toimintakiellot

Trafi voi rajoittaa lentoyhtiön liikennöintioikeutta, jos yhtiön lentoturvallisuudessa löytyy vakavia puutteita. Trafi valvoo kansainvälisten lentoturvallisuusvaatimusten noudattamista yksittäisissä lentoyhtiöissä pistokoeluontoisilla asematasotarkastuksilla.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO laatii lentoturvallisuuden vähimmäisstandardit, jotka sopimusvaltioiden tulee panna täytäntöön. Valtioiden tulee tunnustaa muiden sopimusvaltioiden laatimat sertifikaatit, ellei heillä ole syytä epäillä, etteivät nämä täytä ICAOn standardeja. ICAO valvoo sopimusvaltioiden ilmailuviranomaisia auttamalla identifioimaan ja osoittamaan puutteita kansainvälisten standardien täytäntöönpanossa.

Muualta kuin EU:sta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta tai Sveitsistä olevat lentoyhtiöt, jotka haluavat viedä tai tuoda matkustajia tai rahtia Suomesta tai Suomeen, tarvitsevat Trafin liikennöintiluvan. Liikennöintiluvan ehtona on, että lentoyhtiö toimii ICAOn laatimien kansainvälisten lentoturvallisuusstandardien mukaisesti.

Trafi voi evätä haettavan luvan tai peruuttaa jo olemassa olevan luvan, mikäli lentoyhtiö tai sen ilma-alus ei täytä kansainvälisiä lentoturvallisuusvaatimuksia. Tällaisiin toimenpiteisiin voidaan myös ryhtyä muista kuin lentoturvallisuussyistä. Lupapäätöksiä tarkastellaan aina uudelleen uusien tietojen tai muuttuneiden olosuhteiden valossa.

Euroopan komission luettelo toimintakieltoon asetetuista lentoyrityksistä

Euroopan komissio julkaisee ja ylläpitää internetsivuillaan luetteloa lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu Euroopan unionin alueella toimintakieltoon.

Lentoyritysten toimintakiellot perustuvat EU-maiden ilmailuviranomaisten havaitsemiin puutteisiin turvallisuusnormien noudattamisessa. Luettelo on koottu lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Luetteloa laadittaessa huomioidaan EU:n jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten omissa maissaan antamat toimintakiellot. Komissio ylläpitää luetteloa ja tarkistaa sen tarvittaessa sekä vähintään joka kolmas kuukausi.

Euroopan komission luettelo Euroopan unionin alueella toimintakieltoon asetetuista lentoyrityksistä perustuu Euroopan parlamentin ja komission asetukseen 2111/2005.

Luettelo lentoyrityksistä, jotka ovat Euroopan unionin alueella toimintakiellossa, on Euroopan komission sivuilla ja linkkinä ohessa.

 

 
 
Sivu päivitetty 11.03.2014