Lentoesteet
 

Lentoesteet

Vuoden 2014 marraskuussa voimaan tulleen ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttää, että ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa. Mikäli lakikohdan ehdot täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen vaikutukset asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lentoestelausunnon avulla.

Lentoesteluvan hakeminen

Lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lentoestelausunto. Lausunnon hakemisesta löytyy lisätietoja ANS Finland Oy:n verkkosivuilta. Merialueelle (alue heti meren rannasta alkaen) sijoitettavan tuulivoimalan osalta esteen pystyttäjän tulee hankkia myös rajavartiolaitoksen lausunto.

Ilmailumääräys AGA M3-14 vapauttaa lentoesteen pystyttäjän hakemasta Trafilta lentoestelupaa silloin, jos lentoestelausunnossa todetaan, ettei pystytettävällä esteellä ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Tällöin kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle eikä Liikenteen turvallisuusvirastolta ole tarpeen hakea lentoestelupaa. Velvoittavat ehdot esteen pystyttämiselle kirjataan lentoestelausuntoon. Silloin kun esteellä todetaan olevan vaikutuksia lentoturvallisuuteen, tai lentoliikenteen sujuvuuteen, tai se sijaitsee lentopaikan läheisyydessä, lentoestelausunnosta käy ilmi, että lentoestelupa tulee hakea Trafilta.

Lentoestelausunnosta riippumatta esteen asettajalla on aina oikeus hakea lentoestelupaa Trafilta.

Haettaessa lentoestelupaa Trafilta, tulee ANS Finlandilta saatu lausunto liittää Trafille osoitettuun lentoestelupahakemukseen.

Lupahakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Lupamaksu on voimassaolevan maksuasetuksen mukainen. ANS Finland veloittaa tekemistään lentoestelausunnoista erillisesti.

Lentoesteluvan lisäksi tulee estettä pystyttäessä ottaa huomioon muut hankkeen mahdollisesti tarvitsemat luvat, esim. rakennuslupa.

Lupahakemukset liitteineen toimitetaan Trafin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)trafi.fi.

 
 

 

Sivu päivitetty 15.01.2018