Ei-kaupallinen lentotoiminta (NCO, NCC)
 

Lentotoimintavaatimukset muuttuvat 25.8.2016 alkaen


Muuta kuin kaupallista lentotoimintaa on kaikki yleis- ja harrasteilmailu. Tähän ei kuulu kaupallinen ilmakuljetus tai kaupallinen erityislentotoiminta(lentotyö).

Lentotoimintavaatimukset jakautuvat sen mukaan millaiselle ilma-aluksella toimitaan. Ns. EASA ilma-aluksilla noudatetaan lentotoiminta-asetusta ((EU) N:o 965/2012) ja kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla (ns. Liite II) noudatetaan kansallisia vaatimuksia. EASA ilma-aluksiin kuuluvat pääasiassa ns. tyyppihyväksytyt ilma-alukset ja Liite II ilma-aluksiin kuuluvat mm. harrasterakenteiset ilma-alukset, ultrakevyet ilma-alukset ja vanhat sotilasilma-alukset. Näistä poikkeuksena tyyppihyväksyttyihin purjelentokoneisiin ja kuumailmapalloihin sovelletaan toistaiseksi kansallisia vaatimuksia.

EASA ilma-alukset

Muun kuin kaupallisen lentotoiminnan vaatimukset EASA ilma-aluksille löytyvät lentotoiminta-asetuksen liitteissä VI (Osa-NCC) ja VII(Osa-NCO) pois lukien purjekoneet ja kuumailmapallot. Asetuksen lisäksi EASA julkaisee ohjemateriaalia (AMC/GM). Lentotoiminta-asetuksen ajantasainen koonnos on löydettävissä suomeksi Trafin internet sivuilta. Ajantasainen AMC/GM on löydettävissä EASAn internetsivuilta. Lisäksi EASA julkaisee englanninkielistä dokumenttia (EASA Easy Access Air Operations), johon on koottu asetusteksti ja siihen liittyvä AMC/GM.

Lisätietoa yleisestä EASA säädösrakenteesta löytyy Trafin internetsivuilta.

Osa-NCC

Osa-NCC sisältää lentotoimintavaatimukset vaativalle moottorikäyttöiselle ilma-alukselle, joita ovat tyypillisesti yksityiset liikesuihkukoneet ja suuret monimoottoriset potkuriturbiini koneet. Lentotoiminnan harjoittajan ilmoitus. Ohessa osan NCC toimintakäsikirjan esimerkkipohja.

Osa-NCO

Osa-NCO sisältää vaatimukset muille kuin vaativille moottorikäyttöisille ilma-aluksille. Tällaisia ovat suurin osa ei-kaupalliseen toimintaan käytettävistä ilma-aluksista. Tähän kuuluvat myös TMG-moottoripurjelentokoneet.

Trafi on koonnut oheisen julkaisun, jossa esitetään lentotoimintaa koskevat määräykset ja ohjeet, jotka koskevat 25.8.2016 lähtien ei-kaupallista lentotoimintaa EASA-ilma-aluksilla ja kansallisilla ilma-aluksilla.

Julkaisu on tehty helpottamaan uusien lentotoimintaa koskevien ns.part NCO-vaatimusten sekä ilmailumääräyksen OPS M2-11 kansallisia ilma-aluksia koskevien vaatimusten itseopiskelua ja kouluttamista niin uusille kuin vanhoille lentäjille. Ennen kirjasen enempää käyttöä lue ajatuksella alkusanat ja kirjasen lukuohje, jotta tiedät, mitä dokumentissa on, mitä siinä ei ole sekä kuinka kirjasta tulisi lukea. Kirjasen kehitysehdotuksia ja mahdollisia virheilmoituksia voi lähettää osoitteeseen yleisilmailu (at) trafi.fi.

Liite II ilma-alukset

Kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvien ilma-alusten vaatimukset löytävät pääasiallisesti seuraavista ilmailumääräyksistä.

OPS M2-11 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Näitä vaatimuksia noudetaan harrasterakenteisilla ilma-aluksilla, ultrakevyillä ilma-aluksilla, vanhat sotilasilma-alukset sekä vanhat tyyppihyväksytyt ilma-alukset (Liite II). 

OPS M2-10 Lentotoiminta kuumailmapallolla

Näitä vaatimuksia noudetaan kaikilla kuumailmapalloilla. 

OPS M8-6 Purjelentokoneiden vähimmäisvarustus

Näitä vaatimuksia noudetaan kaikilla purjelentokoneilla pois lukien TMG- moottoripurjelentokoneet. 

Erityislentotoiminta(lentotyö)

Erityislentotoiminnalla (lentotyö) tarkoitetaan mitä tahansa muuta toimintaa kuin kaupallista ilmakuljetusta, kun ilma-alusta käytetään erikoistehtäviin esimerkiksi maatalouden, rakennustoiminnan, valokuvauksen, kartoituksen, tähystyksen, partioinnin ja mainoshinauksen alalla. Tähän kuuluvat lisäksi laskuvarjohyppytoiminta, purjelentokoneiden hinaus ja taitolentotoiminta.

Erityislentotoiminta voi tehdä sekä kaupallisesti tai ei-kaupallisesti.

Ei-kaupalliseen erityislentotoimintaan sovelletaan 21.4.2017 alkaen yleisiä Osa-NCO vaatimuksia, sekä vain erityislentotoimintaa koskevia NCO.SPEC alakohdan vaatimuksia.

Keskeiset uudet vaatimukset ovat ilma-aluksen päällikön vastuu siitä, että ennen erityislentotoiminnan aloittamista on tehty toiminnan riskiarviointi, ja sen pohjalta laadittu toimintaa varten tarkistuslista, jonka mukaisesti toiminta suoritetaan. Tarkistuslista on oltava mukana ja käytössä jokaisella lennolla. Käyttäjäystävällisiä riskiarvioinnin malleja löytyy mm. Harrasteilmailun turvallisuusprojektin yhteydessä tehdystä Turvallisen toiminnan mallista ilmailukerhoille(TTM).

Ennen 21.4.2017 sovelletaan kansallisia voimassaolevia ilmailumääräyksiä

Voimaantulo

Lentotoiminta-asetuksen liitteiden VI ja VII säännöksiä sovelletaan Suomessa määräyksen GEN M1-1 mukaisesti lentokoneilla, helikoptereilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan 25.8.2016 alkaen, mihin saakka sovelletaan lentotoiminta-asetuksen voimaantullessa voimassa olleita vaatimuksia.

Ei-kaupalliseen erityislentotoimintaan sovelletaan lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia GEN M1-1 mukaisesti 21.4.2017 alkaen, mihin saakka sovelletaan lentotoiminta-asetuksen voimaantullessa voimassa olleita vaatimuksia.

 

Ota yhteyttä

Kirjaamo:
kirjaamo (at) trafi.fi

Postiosoite:
Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi PL320 00101 Helsinki

Puhelinvaihde:
029 534 5000 (pvm/mpm)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 18.09.2017