Ilmailumääräyskokoelma
 

Ilmailumääräyskokoelma

Suomen ilmailumääräyskokoelma sisältää osat GEN, AGA, ANS, AIR, OPS, PEL, TRG, SEC ja JAR. Ilmailumääräyskokoelman lisäksi viranomaismääräyksiä sisältyy edelleen nk. normisarjaan, jossa julkaistiin vuoden 2005 loppuun saakka  ilmatilanhallintaa, turva-asioita ja liikenneoikeuksia käsittelevät viranomaismääräykset.

GEN-määräykset (General) ovat yleisluonteisia ilmailumääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröintiä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteista raportointia.

AGA-määräykset (Aerodromes and Ground Aids) koskevat lentopaikkoja ja maalaitteita. Määräykset pitävät sisällään esimerkiksi lentopaikan rakentamista, pitoa ja hallinnointia koskevia asioita.

ANS-määräykset (Air Navigation Services) koskevat lennonvarmistuspalveluja. Nämä määräykset koostuvat erilaisista ilmaliikenteen hallintapalvelujen tarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmien käyttöä koskevista määräyksistä.

AIR-määräykset (Airworthiness) koskevat ilma-aluksia ja ilmailuvälineitä. AIR-määräyksiin kuuluu erilaisia ilma-alusten lentokelpoisuuteen ja lentokelpoisuuden valvontaan sekä ilma-alusten ja ilmailuvälineiden huoltoon liittyviä määräyksiä.

OPS-määräykset (Operations) eli lentotoimintaa koskevat määräykset koskevat esimerkiksi yksityis-, ansio-, liikenne-, helikopteri-, maa- ja metsätalous- sekä purjelentotoimintaa ja vakuutusasioita.

PEL- ja TRG-määräyskokonaisuudet (Personnel Licensing ja Training) koostuvat ilmailulupakirjoihin ja koulutustoimintaan liittyvistä määräyksistä.

SEC-määräykset käsittelevät siviili-ilmailun turvaamista laittomilta teoilta.

Määräyskokoelmaan ollaan lisäämässä myös INT-osio, johon kuuluvat määräykset käsittelevät erityisesti liikenneoikeuksien käyttöä. Nämä määräykset julkaistiin aikaisemmin Ilmailulaitoksen normisarjassa.

Määräyskokoelmassa on julkaistu rastikuvakkeella merkittynä kumottuja ilmailumääräyksiä silloin, kun uudistetun ja kumotun määräyksen vertailu voi olla tarpeellista. Kumottu määräys ei ole enää voimassa, vaan sen tilalle on tullut uusi. Uusimpien määräysten sivun alalaidassa on linkki luetteloon kokoelmasta poistetuista ja kumotuista määräyksistä. Poistettuja ei ole korvattu uusilla määräyksillä.

 

 
 
 
Sivu päivitetty 23.10.2014