Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta
 

 

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta

nelikopteri talvimaisemassa

Turvallisuudenhallinnalla tarkoitetaan systemaattista lähestymistapaa, jolla hallitaan toiminnan - tässä tapauksessa Suomen ilmailujärjestelmän - riskejä. Näiltä sivuilta löydät kuvauksen Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnasta ja sekä lisätietoa sen toteuttamisesta. Sivuilta löytyy tietoa myös turvallisuudenhallinnan kansainvälisistä velvoitteista ja Euroopan sekä globaalin tason turvallisuusohjelmista.

 

 

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan tavoitteet, periaatteet, rakenteet ja ylätason kuvaus löytyvät Suomen ilmailun turvallisuusohjelmasta (Finnish Aviation Safety Programme FASP). FASP koostuu neljästä osa-alueesta:

Turvallisuuspolitiikassa kuvataan se, mihin ilmailuviranomainen on sitoutunut.

Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikka, tavoitteet ja resurssit

Suomen siviili-ilmailuviranomainen Trafi on asettanut ilmailussa tärkeimmäksi päämääräkseen turvallisuuden. Trafi huolehtii ilmailun turvallisuustason pitämisestä korkealla sekä tasapainon säilymisestä turvallisuuden, taloudellisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden välillä. Erityisen tärkeänä Trafi pitää sitä, että kansalaisten luottamus lentoliikennejärjestelmään säilyy hyvänä. Trafi tukee ja mahdollistaa uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilua ja käyttöönottoa, huomioiden turvallisen integroinnin ilmailujärjestelmään ja kolmansiin osapuoliin.

Suomen ilmailun turvallisuusnormit ja toimintatavat täyttävät ICAOn standardit ja EU:n vaatimukset. Trafi sitoutuu määrittelemään hyväksyttävän turvallisuustason ja hyväksyttävän turvallisuuden suorituskyvyn tason Suomen ilmailulle ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja Suomen ilmailun riskikuvassa tunnistetut keskeiset riskit.

Turvallisuudenhallinnan ja hyvän turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, riski- ja suorituskykyperusteinen toiminnanohjaus sekä toimijoiden vastuunkanto toimintansa turvallisuudesta ovat Suomen ilmailuturvallisuuden kulmakiviä. Trafi valvoo ja edistää edellä mainittujen toteutumista.

Trafi sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään kansallista turvallisuusohjelmaa, sekä varmistamaan ilmailun viranomaistehtäviin tarvittavat resurssit ja asiantuntemuksen tehtävien edellyttämällä tasolla. Tätä tuetaan jatkuvan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

 

FASPin osassa Turvallisuusriskien hallinta kuvataan mm. se, miten määritämme Suomen tasolla keskeiset riskit, hyväksyttävän turvallisuuden ja suoriutumisen tason ja suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi.

Turvallisuuden varmistamisen kohdassa kuvataan Trafin suorituskyky- ja riskiperusteisen toiminnanohjauksen ja valvonnan periaatteet ja toimintatavat.

Turvallisuuden edistämisen - osassa kuvataan Suomen ilmailun turvallisuuden edistämisen keinot koulutuksen ja tiedottamisen osalta. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään kaikilla osa-alueilla.

Turvallisuusohjelman liitteitä ovat Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma (Liite 1) ja Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteet ja -mittarit (Liite 2). Ohjelma liitteineen ja taustatietoineen löytyvät näiltä sivuilta.

Suorituskyky- ja riskiperusteinen toiminnanohjaus

Suorituskyky- ja riskiperusteisen toiminnanohjaus on Trafin toimintamalli, jossa se arvioi asiakasorganisaatioiden toiminnan suorituskykyä ja ohjaa luvanhallintatoimintaansa – valvontaa mukaan lukien – arvion tulosten perusteella. 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 17.10.2018