Globaali turvallisuudenhallinnan ketju
 

Globaali ilmailun turvallisuudenhallinta

Ilmailun turvallisuudenhallinnan globaali ketju

Global Aviation Safety Plan GASP

Globaali ilmailun turvallisuussuunnitelma GASP (Global Aviation Safety Plan) on luotu parantamaan ilmailun turvallisuutta globaalisti ja koordinoidusti. Alla tarkempaa tietoa GASPista ja globaaleista turvallisuustavoitteista:

Lisätietoa GASPista

GASP päivitetään joka kolmas vuosi, ja sen hyväksyy ensin ICAOn neuvosto ja lopullisesti ICAOn yleiskokous. GASPin tarkoituksena on vahvistaa turvallisuuden asemaa siviili-ilmailun tärkeimpänä prioriteettina ja koota yhteen globaalisti määritellyt keskeiset turvallisuustavoitteet ja turvallisuuden suorituskyvyn osa-alueet sekä tukea niiden jalkauttamista (roadmap).

GASP antaa suuntaviivat alueelliselle ja kansalliselle turvallisuustyölle ja turvallisuuden hallinnan rakenteille. GASPissa otetaan huomioon alueelliset erot turvallisuuden tason nykytilassa sekä valtioiden resursseissa. Periaatteena on turvallisuuden jatkuva parantaminen, mutta siten, että huomioidaan talouden realiteetit ja toimenpiteiden kustannus/hyöty-suhde.

Uusin GASP 2017 - 2019 - dokumentti löytyy ICAOn GASP -sivulta. Lisää GASPiin liittyvää tietoa löytyy ICAOn Safety Management -sivulta.

Globaalit keskeiset turvallisuustavoitteet on kuvattu ao. kuvassa.

GASP-tavoitteet

GASPin turvallisuustavoitteet

GASPin liitteenä oleva Roadmap:issä on kuvattu tarkempi toimenpidesuunnitelma, jonka avulla kansainvälinen ilmailuyhteisö, alueelliset vastuutahot ja valtiot saavuttavat GASPissa asetetut tavoitteet.

 

European Plan for Aviation Safety EPAS

Viimeisin Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma 2018 - 2022 (European Plan for Aviation Safety, EPAS) julkaistiin 1.2.2018. Se sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Euroopan tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä ottaa huomioon myös GASPin määrittelemät globaalit tavoitteet. 

EPASin toimenpidevelvoitteet valtioille viedään Suomen osalta käytäntöön ilmailun toimijoita velvoittavassa Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa. Löydät tarkempaa tietoa EPASista EASAn EPAS- sivuilta sekä alta.

Lisätietoa EPASista

EPASin strategiset prioriteetit perustuvat Komission Ilmailustrategiaan sekä EASAn strategiasuunnitelmaan (EPAS, liite D). EPAS tuotetaan osana EASAn turvallisuusriskien hallinnan prosessia (Safety Risk Management process, SRM). SRM- prosessinsa puitteissa EASA koordinoi Euroopan ilmailun keskeisten riskien tunnistamista ja Euroopan ilmailun riskikuvan (risk portfolio) kehitystyötä. Vuosittaisella syklillä etenevän prosessin foorumeilla jäsenvaltiot sekä ilmailun sidosryhmät voivat osallistua ja vaikuttaa Euroopan ilmailun riskienhallintaan. Prosessin tuloksena määritellyt toimenpiteet julkaistaan vuosittain EPASissa ja toteutetaan Euroopan tasolla sekä kansallisesti koordinoidusti.

EPASin toimenpiteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joihin toimenpiteillä vaikutetaan: järjestelmätasoon, operatiiviseen tasoon ja nouseviin uhkiin.

EPASin toimenpiteet, eli keinovalikoima turvallisuuden parantamiseen, jakautuvat neljään osaan: turvallisuuden edistämiseen (safety promotion), kohdennettuun valvontaan (focused oversight task), sääntelyyn (regulation) ja tutkimukseen (research/study). SRM- prosessin kautta keskeisten riskien tunnistamisen lisäksi arvioidaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin turvallisuudenhallinnan keino.

Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma tehdään EASAn toimesta nelivuotiskaudeksi ja päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet kohdistuvat EASAlle, Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille, EASAn SRM- prosessiin kuuluville verkostoille ja ryhmille sekä erilaisille kyseistä toimenpidettä varten perustettaville työryhmille.

Suomi sisällyttää EPASin jäsenvaltioille kohdennetut toimenpiteet Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmaan. Ilmailun toimijoiden on käsiteltävä, dokumentoitava ja toteutettava toimenpiteet heitä koskevin osin. Trafi valvoo toimenpiteiden käsittelyä ja toteutusta ja raportoi EASAlle vuosittain toimenpiteiden etenemisestä.

 

European Aviation Safety Programme EASP

Euroopan ilmailun turvallisuusohjelma (European Aviation Safety Programme, EASP) kuvaa ilmailun turvallisuudenhallinnan Euroopan tasolla. Se sisältää ylätason kuvauksen säädöstaustasta, toimenpiteistä ja prosesseista.

EASA- asetuksen muutos on meneillään. Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi EASA- asetukseksi joulukuussa 2015 osana komission ilmailustrategiaa, jonka jälkeen käsittely on jatkunut EU:n normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. EASAn toimivalta-asetuksen muutos tekee Euroopan ilmailun turvallisuusohjelmasta ja –suunnitelmasta velvoittavia. Muutoksessa asetetaan valtioille EU- tason velvoite kansallisesta turvallisuusohjelmasta ja -suunnitelmasta. Valtioilla mainitut velvoitteet ovat jo olleet ICAOn Annex 19 perusteella. Euroopan tasolle perusasetuksen muutos vahvistaa Euroopan turvallisuusohjelman ja -suunnitelman vaikuttavuutta ja toimeenpanoa.

Lisätietoa EASP:stä

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2011 liikenteen valkoisen kirjan, jossa komissio asetti Euroopan unionin tavoitteeksi olla maailman turvallisin alue ilmailun alalla.

Kaupallisen lentoliikenteen turvallisuustilanne on Euroopassa tällä hetkellä hyvä, mutta jatkossa vaaditaan toimenpiteitä, jotta lentoliikenteen määrän lisääntyessä pystytään vähentämään onnettomuuksien määrää, eikä kuolonuhrien määrä nousisi nykyisestä alhaisesta tasosta. Kehittynyttä turvallisuudenhallintaa tarvitaan myös vastaamaan ilmakuljetuksen ajoittain nopeastikin tapahtuviin muutoksiin järjestelmän rakenteissa, liiketoimintamalleissa ja teknisissä ratkaisuissa sekä vastaamaan uusien turvallisuusuhkien tuomiin haasteisiin.

Euroopan komissio julkaisi 2011 myös tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Tiedonannossa hahmoteltiin liikenteen valkoisen kirjan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja sen mukaan komissio katsoo, että määräysten ja sääntöjen laatimisen lisäksi on annettava suurempaa painoarvoa lentoturvallisuuden riskien järjestelmälliselle käsittelylle turvallisuusjohtamisjärjestelmän muodossa.

Komissio julkaisi tiedonantonsa yhteydessä 2011 ensimmäisen version Euroopan ilmailun turvallisuusohjelmasta, jossa on kuvattu miten ilmailun turvallisuutta johdetaan Euroopan unionin tasolla. Joulukuussa 2015 Komissio julkaisi turvallisuusohjelman ensimmäisen päivityksen raporttinsa liitteenä.

 

 

Global Aviation Safety Plan GASP

Global Aviation Safety Plan 2017 - 2019 (GASP)

 

European Plan for Aviation Safety EPAS

 European Plan for Aviation Safety 2018 - 2022 (EPAS)

 

European Aviation Safety Programme EASP

European Aviation Safety Programme (EASP)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.02.2018