Toimijoiden turvallisuudenhallinta (SMS)
 

Toimijoiden turvallisuudenhallinta (SMS)

Tietoa ilmailun turvallisuudenhallintajärjestelmistä

Kenellä pitää olla turvallisuudenhallintajärjestelmä

Turvallisuudenhallintajärjestelmä (Safety Management System, SMS) on järjestelmällinen tapa tunnistaa organisaation toimintaan kohdistuvia uhkia ja hallita niiden aiheuttamia turvallisuusriskejä. Toimiva SMS-järjestelmä edellyttää selkeitä organisaatiorakenteita ja vastuita, johdon sitoutumista organisaation turvallisuuspolitiikkaan sekä kuvattuja menetelmiä, joilla toteutetaan riskienhallintaa, jatkuvaa turvallisuustason seurantaa ja turvallisuuden edistämistä (safety promotion). Tärkeänä osana toimivaa turvallisuudenhallintajärjestelmää on myös sen toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen.


Turvallisuudenhallintajärjestelmien on täytettävä niitä koskevat viranomaisvaatimukset, mutta oltava ennen kaikkea toimijan toimintaan ja toimintaympäristöön soveltuvia ja räätälöityjä. Trafi arvioi toimijan SMS:n toimivuutta ja suorituskykyä osana luvanhallintaa ja valvontaa.

Vaatimukset Suomessa/EU-maissa toimivien organisaatioiden turvallisuusjohtamisjärjestelmille määritetään ICAOn standardeissa (Annex 19) sekä EU- asetuksissa. ICAO:n standardeista tulevat vaatimukset koskevat

  • lentokoulutusorganisaatioita,
  • lentotoiminnanharjoittajia,
  • huolto-organisaatioita,
  • ilma-alusten suunnittelu- ja valmistusorganisaatioita,
  • ilmaliikennepalvelujen tarjoajia ja
  • lentoasemaoperaattoreita.

Vaatimukset maahuolintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmille määritetään ilmailulaissa.

EU-asetuksissa on asetettu vaatimukset lentokoulutusorganisaatioiden, lentotoiminnan harjoittajien organisaatioiden sekä lennonvarmistuksen ja lentoasemaoperaattoreiden turvallisuudenhallintajärjestelmille. Jatkuvan lentokelpoisuuden sekä huoltotoiminnan organisaatioiden EU-tasoiset vaatimukset eivät ole vielä voimassa. Säädösehdotus (NPA) on EASA:ssa valmistelussa ja voimaantuloajankohta on vielä avoin. AOC- ja ATO-toimijoiden on kuitenkin huomioitava turvallisuudenhallintajärjestelmässään kaikki ne toiminnot, jotka voivat aiheuttaa riskejä lentoturvallisudelle. Tästä johtuen myös jatkuva lentokelpoisuus (Part-M) sekä huoltotoiminta (Part-145) tulevat AOC- ja ATO-organisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien piiriin.

 

Säädökset ja velvoitteet turvallisuudenhallinnalle

Suomen ilmailun toimijoita koskevat vaatimukset organisaatioiden turvallisuusjohtamisjärjestelmille määritetään ICAOn standardeissa (Annex 19), EU- asetuksissa ja ilmailulaissa.

EU-sääntely

Lentokoulutusorganisaatiot (ATO)

Lentomiehistöasetuksen 1178/2011 liitteestä VII löytyvät lentokoulutusorganisaation hallintojärjestelmää (SMS ja CMS) koskevat vaatimukset (Implementing rule) sekä niiden toimeenpanosäädökset (AMC) ja mahdolliset ohjeet (Guidance).
Lista näistä säädöksistä löytyy oheisesta linkistä: (toistaiseksi erillinen PDF, liite 2)

Lentotoimintaorganisaatiot (AOC, SPO, NCC ja NCO)

Lentotoiminta-asetuksen 965/2012 liitteestä III löytyvät lentotoimintaorganisaation hallintojärjestelmää (SMS ja CMS) koskevat vaatimukset (Implementing rule) sekä niiden toimeenpanosäädökset (AMC) ja mahdolliset ohjeet (Guidance).
Lista näistä säädöksistä löytyy oheisesta linkistä: (toistaiseksi erillinen PDF, liite 1)

Lentoasemaorganisaatiot (ADR)

Lentoasema-asetuksen 139/2014 liitteestä III (Part-ADR.OR) löytyvät lentoasemaorganisaation hallintojärjestelmää (SMS) koskevat vaatimukset (Implementing rule) sekä niiden toimeenpanosäädökset (AMC) ja mahdolliset ohjeet (Guidance Material). Lista näistä säädöksistä löytyy oheisesta linkistä: (toistaiseksi erillinen PDF, liite 3)

Lennonvarmistuspalveluntarjoajat (ATS, CNS, AIS ja MET)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1035/2011, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista, liitteestä I Lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevat yleiset vaatimukset, löytyvät turvallisuuden ja laadunhallintaa (QMS) koskevat vaatimukset ja liitteestä II Ilmaliikennepalvelujen tarjoamista koskevat erityiset vaatimukset, löytyvät turvallisuudenhallintajärjestelmää (SMS) koskevat vaatimukset.

Ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajat (ATS, CNS, AIS, MET, ATFM, ASM ja DAT)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/373, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 482/2008 sekä täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 ja (EU) 2016/1377 ja muuttaa asetusta (EU) N:o 677/2011, astuu voimaan 2.1.2020.
Tässä asetuksessa määritellään hallintojärjestelmää (CMS) ja turvallisuudenhallintajärjestelmää (SMS) koskevat vaatimukset, sekä niiden toimeenpanosäädökset (AMC) ja mahdolliset ohjeet (GM).

ICAOn Annex 19, Safety Management sekä ohjemateriaali

Ilmailulaki 864/2014

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 (FASP)

 

Turvallisuudenhallinnan ohjemateriaalia

Linkkejä Trafin sivuille, joilta löydät SMS-asioita tai SMS:än osa-alueita koskevaa ohjeistusta

Hallintojärjestelmän SMS-osan ohjeistusta ja arviointityökalut

Lentotoiminnan ja lentokoulutuksen organisaatioille (AOC, ATO, FSTD, Part-M, SPO, NCC, NCO)

Erityislentotoiminta (SPO)

NCC/NCO

Lentoasemaorganisaatiot (ADR)

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 13.10.2017