Päästökauppa
 

Päästökauppa

Trafi vastaa lentoliikenteen päästökaupan toimeenpanosta Suomessa. Lentoliikenteen ensimmäinen päästökauppakausi alkoi 1.1.2012. EU:n päästökaupan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla. Se antaa lentoyhtiöille mahdollisuuden käydä kauppaa päästöoikeuksilla sekä päättää miten ja missä ne aikovat vähentää päästöjään.


EU:n päästökauppa koskee kaikkia Euroopan talousalueen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, jollei niitä ole erityisin perustein rajattu päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Vuosina 2013—2016 päästökauppa koskee kuitenkin pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. 


Vuonna 2012 päästöoikeuksia jaettiin lentoyhtiöille 97 prosenttia vuosien 2004–2006 päästöjen keskiarvosta. Oikeuksien kokonaismäärää kiristettiin vuonna 2013 alkaneelle toiselle päästökauppakaudelle niin, että se on 95 prosenttia vuosien 2004–2006 keskiarvopäästöistä kutakin päästökauppavuotta kohden. Lentoliikenteen päästökaupassa yksi päästöoikeusyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidikaasupäästöjä.

Päästöoikeuksia jaetaan ja huutokaupataan

Oikeuksista kolme prosenttia jaetaan maksutta erityisvarannosta uusille ilma-alusten käyttäjille ja sellaisille ilma-alusten käyttäjille, joiden liikenne on kasvanut voimakkaasti. Jäljelle jäävistä oikeuksista 82 prosenttia jaetaan ilma-alusten käyttäjille EU-tasolla tehtävän vertailun perusteella maksutta. Maksuttomien päästöoikeuksien jakomenetelmässä määräävät tekijät ovat ilma-aluksen käyttäjän kuljettamat tonnikilometrit. Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan. Ilma-alusten käyttäjien on palautettava edellisen kalenterivuoden päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.


EU:n päästökauppaan kuuluvat toimijat, joiden päästöt ovat suuremmat kuin niiden saamat maksuttomat päästöoikeudet, voivat ostaa päästöoikeuksia huutokaupoista, muilta ilma-alusten käyttäjiltä sekä yleisen päästökaupan piiriin kuuluvilta laitoksilta. Päästöoikeuksia ostamalla toimija voi varmistaa, että pystyy palauttamaan riittävän määrän päästöoikeuksia. Mikäli toimijan päästöt ovat pienemmät kuin sille myönnetyt päästöoikeudet, toimija voi myydä ylimääräiset päästöoikeutensa eteenpäin.

Energiaviraston rooli

Suomessa Energiavirasto huolehtii päästöoikeuksien huutokauppojen järjestämiseen liittyvistä viranomaistoimista ja huutokauppatulojen tulouttamisesta valtion talousarvioon. Energiavirasto vastaa lisäksi lentoliikenteen päästöoikeuksien vuosittaisesta kirjaamisesta ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille, palautettujen lentoliikenteen päästöoikeuksien sekä päästövähennysyksikköjen ja sertifioitujen päästövähennysten mitätöinnistä ja yksiköiden siirtämisestä valtion poistotilille.


Muutokset päästökauppaan vuosiksi 2013—2016 astuneet voimaan

Neuvottelut päästökauppadirektiivin muuttamisesta lentoliikenteen osalta on saatu päätökseen, ja direktiiviä muuttava asetus astui voimaan 30.4.2014. Keskeisimmät asetuksen tuovat muutokset ovat:


• päästökauppa koskee pelkkiä ETA-alueen maiden välisiä lentoja vuosina 2013—2016
• vuotta 2013 koskevat raportointi- ja päästöoikeuksien palautusvelvoitteet lykätään vuoteen 2015
• maksuttomien päästöoikeuksien lukumäärät muuttuvat
• alle 25 000 hiilidioksiditonnia päästävät operaattorit vapautetaan päästöjen todentamisvelvoitteesta, mikäli päästötiedot ilmoitetaan Eurocontolin Small Emitters Toolia ja Support Facilitya käyttäen
• alle 1 000 hiilidioksiditonnia päästävät ei-kaupalliset toimijat vapautetaan päästökaupasta vuosiksi 2013—2020

Muutokset ovat EU-asetuksen muodossa, ja siten voimassa sellaisinaan kaikissa EU-maissa. Liikenne- ja viestintäministeriö päätti kuitenkin saattaa kansallisen lainsäädännön linjaan asetuksen kanssa, ja päivitetty laki lentoliikenteen päästökaupasta astui voimaan 1.3.2015. Trafi vastaa muutosten toimeenpanosta Suomessa.

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 27.11.2017