Liikenne ja terveys
 

Liikenne ja terveys

Liikenneturvallisuuteen välittömästi tai välillisesti vaikuttavissa tehtävissä toimii monia eri työtehtäviä tai henkilöstöryhmiä edustavia ihmisiä niin kaupallisessa liikenteessä kuin harrastuksen parissa. Inhimillisen toimintakyvyn vaikutus liikenneturvallisuuteen on läheltä piti- ja onnettomuus- tutkintatietojen perusteella tunnistettu yhdeksi merkittäväksi liikenneturvallisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi.

Liikenneturvallisuustehtävässä työskentelevän ihmisen kykyyn suoriutua tehtävästään vaikuttavat keskeisesti soveltuvuus liikennealalle, koulutus, kokemuksen kautta saatava osaaminen, liikenneturvallisuusasenne sekä henkilökohtaiset toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät tekijät.

Liikennelääketieteellinen viranomaistoiminta keskittyy liikenneturvallisuustehtävään hakevan ja tällaisessa tehtävässä jo toimivan henkilön terveyteen ja toimintakykyyn liittyvän toiminnallisuuden riittävyyden varmistamiseen.

 

Liikennelääketieteellisen viranomaistoiminnan perustehtävänä on yksilöille asetettujen toimintakyky- ja terveysvaatimusten noudattamisen valvonta ja liikenneturvallisuudelle aiheutuvan riskin arviointi, lääketieteelliseen kelpoisuuteen liittyvien lupien myöntäminen sekä aktiivinen liikenneturvallisuuden edistäminen yhteistyössä viran-omaisten ja eri liikennemuotojen toimijoiden kanssa.

Liikennelääketieteellisen viranomaistoiminnan päätavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta estämällä liikenneturvallisuustehtävässä toimivan yksilön äkillisen tai vähit-täisen toimintakyvyn alentumisen tai terveydentilan heikkenemisen aiheuttama riski turvalliselle toiminnalle liikenneturvallisuustehtävässä.

Trafi

  • Vastaa ilmailulääketieteellisestä viranomaistoiminnasta yhteistyössä hyväksymiensä ja kouluttamiensa ilmailulääkäreiden ja ilmailulääketieteen keskusten kanssa.
  • Laatii ohjeet lääkäreille tieliikenteen ajoneuvon kuljettajan ajoterveyden arvioimiseksi. Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa tieliikenteen yksittäisiin henkilöarviointeihin.
  • Myöntää merenkulkijoiden terveyspoikkeuslupia ja laiva-apteekkipoikkeuslupia sekä osallistuu merimieslääkäreiden kouluttamiseen.
  • Laatii rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleviä koskevat terveydentilavaatimukset ja terveystarkastusohjeet, sekä myöntää liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleville terveyserivapauksia.
  • Kouluttaa ja hyväksyy rautatieliikenteen työterveyshuollon ammattihenkilöt, asiantuntijalääkärit ja psykologit.

 

Yhteystiedot

Liikennelääketiedeyksikön yhteystiedot:
liikennelaaketiede (at) trafi.fi

Trafin yleiset yhteystiedot

 
 
 

 

Sivu päivitetty 02.10.2017