Merenkulku ja terveys
 

Merenkulku ja terveys

Terveysvaatimukset 

Laivaväen on täytettävä tehtävän edellyttämät terveysvaatimukset voidakseen työskennellä laivalla.

Terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön varmistetaan merimieslääkärin laatimalla lääkärintodistuksella. Lähtökohtaisesti lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa esimerkiksi sairauden vuoksi. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden. Värinäköä koskeva lääkärintodistus on voimassa kuusi vuotta.

Suomalaisella aluksella työskentelevällä henkilöllä on oltava hyväksytty merimieslääkärin todistus terveydellisestä soveltuvuudestaan laivatyöhön.

Kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa alalle, tehdään hänelle ns. alkutarkastus. Ulkomaanliikennettä varten on alkutarkastus tehtävä merimiesterveyskeskuksessa. Kotimaan liikennettä varten alkutarkastuksen voi tehdä merimieslääkäri. Uusintatarkastuksen sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä varten tekee merimieslääkäri.

Merimieslääkärit

Suomessa on noin 450 Valviran hyväksymää merimieslääkäriä (Merimieslääkärit ja –keskukset).

Laivaväen lääkärintodistuksen laatii merimieslääkäri ja se toimitetaan varustamolle tai laivaisännälle. Pätevyyskirjaa haettaessa laivaväen lääkärintodistus tulee toimittaa Trafiin hakemuksen liitteenä.

Poikkeuslupa

Trafi voi hakemuksesta antaa erityisen painavasta syystä luvan henkilön ottamiseen työhön alukselle huolimatta siitä, ettei häntä ole alkutarkastuksessa pidetty työhön soveltuvana. Trafi voi myös erityisestä syystä antaa henkilön jatkaa työtä aluksella huolimatta siitä, että häntä ei ole uusintatarkastuksessa todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksella.

Trafi voi myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa siihen rajoituksia ja ehtoja, jotka liittyvät poikkeusluvan voimassaoloaikaan, liikennealueeseen tai henkilön tehtäviin. Värinäköä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Muutoksenhaku

Meriterveyskeskuksen tai merimieslääkärin päätökseen voidaan hakea muutosta Trafiin osoitetulla poikkeuslupahakemuksella. Trafin tekemästä poikkeuslupapäätöksestä voidaan valittaa Hallinto-oikeuteen.

 
 

 

Sivu päivitetty 23.02.2017