Merenkulku ja terveys
 

Merenkulku ja terveys

Liikenteen palveluista annetun lain tultua voimaan 1.7.2018 merimieslääkärijärjestelmä on muuttunut. Keskeisimmät muutokset ovat merimieslääkärihyväksynnän muuttuminen määräaikaiseksi sekä viranomaistoimivallan siirtyminen merimieslääkärien hyväksynnän ja meriturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja ratkaisutoiminnan valvonnan osalta Valvirasta merenkulun turvallisuusviranomaiselle Trafiin. Uutta on myös mahdollisuus hakea oikaisua merimieslääkärin päätökseen sekä merimieslääkäreiden ilmoitusvelvollisuus.

Terveysvaatimukset

Laivaväen on täytettävä tehtävän edellyttämät terveysvaatimukset voidakseen työskennellä laivalla.

Terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön varmistetaan merimieslääkärin antamalla lääkärintodistuksella. Lähtökohtaisesti lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa esimerkiksi sairauden vuoksi. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden. Värinäköä koskeva lääkärintodistus on voimassa kuusi vuotta.

Kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa alalle, tehdään hänelle ns. alkutarkastus. Ulkomaanliikennettä varten on alkutarkastus tehtävä merimiesterveyskeskuksessa. Kotimaanliikennettä varten alkutarkastuksen voi tehdä merimieslääkäri. Uusintatarkastuksen sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä varten tekee merimieslääkäri.

Suomalaisella aluksella työskentelevällä henkilöllä on oltava hyväksytyn merimieslääkärin antama todistus hänen terveydellisestä soveltuvuudestaan laivatyöhön.

Laivaväen lääkärintodistuksen laatii merimieslääkäri ja se toimitetaan varustamolle tai laivanisännälle. Pätevyyskirjaa haettaessa laivaväen lääkärintodistus tulee toimittaa Trafiin hakemuksen liitteenä.

Merimieslääkärit

Suomessa on noin 450 hyväksyttyä merimieslääkäriä. Toimivalta hyväksyä ja valvoa merimieslääkäreitä siirtyi 1.7.2018 Valvirasta Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi).

Nykyisin toimivien hyväksyttyjen merimieslääkärien hyväksynnät päättyvät 1.7.2020. Heillä on mahdollisuus hakea uutta merimieslääkärin viiden vuoden hyväksyntää Trafista 1.7.2018 alkaen. 1.7.2018 jälkeen ensimmäistä hyväksyntäänsä hakevilta lääkäreiltä edellytetään osaamisen osoittamisen lisäksi myös soveltuvaa erikoislääkärin tutkintoa. Aiemmin hyväksytyillä merimieslääkäreillä ei tätä erikoislääkärivaatimusta ole, kunhan he osaamisen osoittamisen lisäksi hakevat hyväksynnän uusintaa 1.7.2020 mennessä.

Poikkeuslupa

Trafi voi hakemuksesta antaa erityisen painavasta syystä luvan henkilön ottamiseen työhön alukselle huolimatta siitä, ettei häntä ole alkutarkastuksessa pidetty työhön soveltuvana. Trafi voi myös erityisestä syystä antaa henkilön jatkaa työtä aluksella huolimatta siitä, että häntä ei ole uusintatarkastuksessa todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksella.

Trafi voi myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja tarvittaessa asettaa siihen rajoituksia ja ehtoja, jotka liittyvät poikkeusluvan voimassaoloaikaan, liikennealueeseen tai henkilön tehtäviin. Värinäköä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeuslupaa on tarkoitus hakea vain merimieslääkärin katsoessa henkilön voivan olla sopiva laivatyöhön tietyin rajauksin tai tilanteen edellyttävän muutoin viranomaisen arviota. Jos merimieslääkäri katsoo tarkastettavan merityöhön kokonaan soveltumattomaksi, on tarkastettavalla mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö Trafille.

Muutoksenhaku

Merimieslääkärin tekemään soveltuvuusarviointiin tyytymätön voi hakea oikaisua Trafista, ja Trafin päätöksestä edelleen hallinto-oikeudesta.

Merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuus

Merimieslääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa Trafille epäillessään, ettei henkilöluvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Kaikilta laivaväkeen kuuluvilta edellytetään jotain Trafin myöntämää henkilölupaa (pätevyyskirjaa tai lisäpätevyyttä), joten ilmoitusvelvollisuus koskee kansi- ja koneosaston lisäksi myös talousosastoa. Merimieslääkärin tulee ennen ilmoituksen tekemistä kertoa luvan hakijalle tai haltijalle oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta hänen toimintakykyynsä. Henkilöluvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen merimieslääkärin on myös pyynnöstä salassapitosäännösten estämättä annettava Trafille tietoja luvan saamiseen tai voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

 

Hinnat

Merimieslääkärin hyväksyntä 100 euroa/hyväksyntäkausi (myös kielteinen päätös maksullinen).

Trafin poikkeuslupapäätös maksaa (sekä myönteinen että kielteinen) 120 euroa (alv 0%).

Merimieslääkärin antaman laivaväen lääkärintodistuksen hinnan määrittelee tarkastava merimieslääkäri eikä sitä ole säädelty Trafin maksuasetuksessa.

 

Yhteystiedot

Liikennelääketiedeyksikön yhteystiedot:
liikennelaaketiede (at) trafi.fi

Trafin yleiset yhteystiedot

 
 
 

 

Sivu päivitetty 08.11.2018