Raideliikenne ja terveys
 

Raideliikenne ja terveys

Trafi laatii rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleviä koskevat terveydentilavaatimukset ja -suositukset. Trafi myös kouluttaa ja hyväksyy rautatielääkärit ja -psykologit sekä valvoo näiden toimintaa. Trafista voi lisäksi hakea oikaisua rautatielääkärin tai -psykologin tekemään päätökseen.

Terveydentilavaati-mukset 

1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain edellyttämät terveystarkastukset sekä terveydentila- ja psykologiset soveltuvuusvaatimukset koskevat ainoastaan liikkuvan kaluston kuljettajia. Heidän kohdallaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain mukaisia terveystarkastuksia tehdään ja terveydentilavaatimuksia noudatetaan vielä siirtymäajan loppuun 31.12.2018 saakka. Liikennepalvelulain mukaisia terveydentilavaatimuksia aletaan soveltaa ja rautatielääkärin tekemiä terveystarkastuksia aletaan tehdä 1.1.2019 alkaen.

Liikennepalvelulaki ei enää 1.7.2018 alkaen vaadi muilta rautatieturvallisuustehtävissä toimivilta henkilöiltä rautatielääkärin terveystarkastuksia eikä psykologista soveltuvuusarviointia. Trafi laatii kuitenkin terveydentila- ja soveltuvuussuositukset näissä tehtävissä työskentelevien terveydellisen soveltuvuuden arvioinnin tueksi.

Liikkuvan kaluston kuljettajalla on oltava kuljettajan tehtävään riittävät terveydelliset toimintaedellytykset, jotka on osoitettava rautatielääkärin antamalla lääkärintodistuksella. Kuljettajana ei voi toimia, jos sairaus, vika, vamma, muu toimintakyvyn heikentyminen tai muu vastaava ominaisuus olennaisesti heikentää kykyä toimia pysyvästi tai väliaikaisesti kuljettajana.

Trafi ei myönnä enää terveydentilaa koskevia erivapauksia 30.6.2018 jälkeen, vaan rautatielääkäri arvioi liikkuvan kaluston kuljettajan sopivuuden tehtäväänsä ja työterveyslääkäri muissa liikenteen turvallisuustehtävissä työskentelevien sopivuuden. Aiemmin myönnetyt terveydentilaa koskevat erivapaudet liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävään säilyvät voimassa asianomaisen luvan mukaisin edellytyksin, jollei Trafi tai rautatielääkäri henkilölle tehtävän lääkärintarkastuksen tulosten perusteella muuta määrää.

Terveystarkastukset

Terveystarkastus on tehtävä ennen kuin henkilö aloittaa työskentelyn liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä tai veturinkuljettajakoulutukseen liittyvän harjoittelu- tai koulutusjakson. Tämän jälkeen kuljettajalle on tehtävä lääkärintarkastus vähintään kolmen vuoden välein 55 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka vuosi, jollei rautatielääkäri edellytä tarkastusten tekemistä tiheämmin. Lääkärintarkastus on tehtävä aina myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajan terveydentila ei täytä terveydentilavaatimuksia.

Siirtymävaiheessa liikkuvan kaluston kuljettajat voivat käydä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa sen mukaisesti, kuin ennen lain voimaan tuloa (1.7.2018) tehdyssä terveystarkastuksessa on määritelty eli lähtökohtaisesti sen vuoden loppuun mennessä, kun he ovat täyttäneet määrätyn iän. Tämän jälkeen rautatielääkärin terveystarkastuksessa tulee käydä aina 3 vuoden sisällä (55 vuotta täyttäneiden vuoden sisällä) edellisen tarkastuksen päivämäärästä, ellei rautatielääkäri edellytä tarkastuksen tekemistä aikaisemmin.

Lääkärintarkastuksissa käytetään Trafin vahvistamaa lomaketta. Vanhaa lomaketta käytetään 31.12.2018 asti, jonka jälkeen otetaan käyttöön uusi rautatielääkärin sopivuuslausunto -lomake.

Psykologisen soveltuvuuden arviointi

Liikennepalvelulaki edellyttää liikkuvan kaluston kuljettajan psykologisen soveltuvuuden arvioimista ennen tehtävässä aloittavista. Rautatieliikenteen harjoittaja voi edellyttää psykologisen soveltuvuuden arviointia myös kuljettajan siirryttyä sen palvelukseen toisen toiminnanharjoittajan palveluksesta.

Rautatiepsykologi tekee kuljettajana aloittavalle psykologisen henkilöarvioinnin ennen kuin kuljettaja aloittaa kuljettajan tehtävässä. Kuljettajan tehtäväksi luetaan myös tehtävään liittyvät harjoittelu- ja koulutusjaksot. Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajalla ei ole psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi.

Rautatiepsykologi antaa psykologisen henkilöarvioinnin perusteella kirjallisen lausunnon kuljettajan psykologisesta soveltuvuudesta tehtävään.

Muutoksenhaku

Rautatielääkärin ja rautatiepsykologin tekemään liikkuvan kaluston kuljettajan soveltuvuusarviointiin voi hakea oikaisua Trafista ja Trafin päätöksestä muutosta hallinto-oikeudesta.

Ilmoitusvelvollisuus

Rautatielääkäreillä ja -psykologeilla on velvollisuus ilmoittaa Trafille epäillessään, ettei liikkuvan kaluston kuljettaja täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Rautatielääkärin ja -psykologin tulee ennen ilmoituksen tekemistä kertoa oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta kuljettajan toimintakykyyn. Henkilöluvan hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen rautatielääkärin ja psykologisen soveltuvuusarvion tehneen rautatiepsykologin on myös pyynnöstä salassapitosäännösten estämättä annettava Trafille tietoja luvan saamiseen tai voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

Kaupunkiraideliikenteen terveydentilavaatimukset

Metron, raitiovaunun ja rataverkon kunnossapidossa käytettävän kalustoyksikön kuljettajan on täytettävä vähintään ajokorttilain sekä sen nojalla annettujen ajoterveysohjeiden ryhmää 2 koskevat terveysvaatimukset. Lisäksi metronkuljettajan väriaistin on oltava normaali.

Metroliikenteen liikenteenohjaajan on täytettävä vähintään ajokorttilain sekä sen nojalla annettujen ajoterveysohjeiden ryhmää 2 koskevat terveysvaatimukset. Lisäksi metroliikenteen liikenteenohjaajilta edellytetään normaalia väriaistia.

 
 

 

Sivu päivitetty 10.12.2018