Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

VAK-haku 2017

VAK-haku on päivitetty vastaamaan Trafin vak-tiemääräyksen 2017 määräyksiä. VAK-hakupalvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa vaarallisten aineiden erityismääräysten löytämistä laajasta taulukosta. Viralliset määräykset löytyvät Finlexistä.

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden ilmakuljetus

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-18 muuttamisesta.

Hankkeessa päivitetään vanhentunut nykymääräys ja samalla harkitaan mahdollisuutta luopua määräyksestä, koska määräys on lähinnä viittaustekninen toisinto kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n julkaisemista vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevista teknisistä määräyksistä (ICAO-TI). •Määräyshankepäätös

Uudet määräykset: VAK-tie ja VAK-rautatie

Trafi on antanut 18.5.2017 uudet määräykset:

Määräyksillä annetaan kansainvälisiä tie- (ADR 2017) ja rautatie (RID 2017) -määräyksiä vastaavat määräykset.

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304. Erillissopimuksen mukaan vaarallista ainetta kuljettavassa kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. Sopimus ei rajoita kuljetusyksikössä kuljetettavaa ainemäärää, kuten aikaisemmat sopimukset M262 ja M263. Ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoista ja tällaisten yhdistelmien käytöstä säädetään kansallisesti, Suomessa erityisesti käyttöasetuksella (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992). 

Suomen allekirjoittamia erillissopimuksia saa käyttää myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Tällä hetkellä erillissopimuksen muut allekirjoittaneet valtiot ovat Ruotsi ja Espanja.

Muistio (Epävirallinen suomennos sopimuksesta)

ADR-erillissopimukset: UNECE: List of Bilateral and Multilateral Agreements.  

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2015 (1.11.2016)

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2012-2014

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. (liitteet)

Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantaja-rekisteri.

Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

VAK-päivä

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.09.2017