Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

Trafin VAK-päivä 1.2.2018 Helsingissä

Trafin VAK-päivä on vuosittainen seminaarityyppinen päivä VAK-kouluttajille ja muille VAK-sidosryhmille. Joka toinen vuosi on säädösmuutosten info-tilaisuus ja joka toinen vuosi, kuten 2018, on jonkin aiheen ympärille keskittyvä päivä.

Päivän teemana on Vastuullisuus – vastuut ja seuraamukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 19.1.2018: www.trafi.fi/VAK2018.

Itämeren MoU:ta koskevan määräyksen kumoaminen, uusi MoU voimaan 1.1.2018

Trafi on antanut 20.12.2017 määräyksen pakattujen vaarallisten aineiden kuljetusta ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta yhteistyöpöytäkirjasta annetun määräyksen kumoamisesta. Määräys tulee voimaan 1.1.2018.

Valtioneuvosto päätti 19.12.2017 uuden Itämeren MoU:n voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksella.

Uuden Itämeren MoU:n soveltaminen alkaa 1.1.2018. Se löytyy Trafin verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Määräys
Perustelumuistio

IMDG muutossarja 38-16 voimaan 1.1.2018

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annettuun IMDG-säännöstöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.406(96) Lontoossa 13 päivänä toukokuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

VAK-haku 2017

VAK-haku on päivitetty vastaamaan Trafin vak-tiemääräyksen 2017 määräyksiä. VAK-hakupalvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa vaarallisten aineiden erityismääräysten löytämistä laajasta taulukosta. Viralliset määräykset löytyvät Finlexistä.

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden ilmakuljetus

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevan ilmailumääräyksen OPS M1-18 muuttamisesta.

Hankkeessa päivitetään vanhentunut nykymääräys ja samalla harkitaan mahdollisuutta luopua määräyksestä, koska määräys on lähinnä viittaustekninen toisinto kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n julkaisemista vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevista teknisistä määräyksistä (ICAO-TI). •Määräyshankepäätös

Uudet määräykset: VAK-tie ja VAK-rautatie

Trafi on antanut 18.5.2017 uudet määräykset:

Määräyksillä annetaan kansainvälisiä tie- (ADR 2017) ja rautatie (RID 2017) -määräyksiä vastaavat määräykset.

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304. Erillissopimuksen mukaan vaarallista ainetta kuljettavassa kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. Sopimus ei rajoita kuljetusyksikössä kuljetettavaa ainemäärää, kuten aikaisemmat sopimukset M262 ja M263. Ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoista ja tällaisten yhdistelmien käytöstä säädetään kansallisesti, Suomessa erityisesti käyttöasetuksella (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992). 

Suomen allekirjoittamia erillissopimuksia saa käyttää myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Tällä hetkellä erillissopimuksen muut allekirjoittaneet valtiot ovat Ruotsi ja Espanja.

Muistio (Epävirallinen suomennos sopimuksesta)

ADR-erillissopimukset: UNECE: List of Bilateral and Multilateral Agreements.  

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2015 (1.11.2016)

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2012-2014

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. (liitteet)

Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantaja-rekisteri.

Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

VAK-päivä

Trafin VAK-päivä 2018 (1.2.2018): ilmoittaudu.

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.01.2018