Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus vuodelta 2015 (1.11.2016)

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2012-2014

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. (liitteet)

Trafi pyytää lausuntoa ADR-erillissopimuksen M304 allekirjoittamisesta

Lausuntopyyntö. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.2.2017 mennessä.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksista VAK-tie ja VAK-rautatie

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.2.2017 mennessä.

VAK 2017 -uudistus on alkanut

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

Määräyshankepäätös: Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä

ICAO:n kysely uusista vaarallisten aineiden ilmakuljetusten koulutusvaatimuksista

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia koulutusvaatimuksia ollaan muuttamassa, uusilla määräyksillä siirrytään ”competency-based” tyyppiseen koulutukseen.
Nämä uudet määräykset tulevat liitetyiksi etukäteistietona (Attachment 4) ICAO-TI:n versioon 2017-2018.
Tarkoitus on, että ne olisivat sitovina voimassa ICAO-TI 2019-2020:ssä. (New Training Provisions)

ICAO on käynnistänyt selvityksen ja pyytää kaikilta, joiden tehtävät liittyvät DG koulutukseen, kommentteja näistä uusista määräyksistä 31.3.2017 mennessä.
Saatujen kommenttien perusteella määräyksiin voidaan vielä tehdä muutoksia ennen kuin niistä tulee sitovia. 

ICAO:n kyselyyn pääset tästä.

Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantaja-rekisteri.

Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

VAK-päivä

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto.

 

 

VAK-lain kokonaisuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lain uudistaminen.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 24.03.2017