Vaaralliset aineet
 

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Trafi edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista


VAK 2019 uudistus alkaa

Trafi on tehnyt määräyshankepäätökset vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (VAK-tie 2019) sekä vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (VAK-rautatie 2019).

Trafin VAK-määräykset uusitaan. Määräyksissä otetaan huomioon Vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus, SopS 23/1979) muutokset (ADR 2019) ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen (SopS 52/2006) C liitteen sisältämien vaarallisten aineiden kuljetusten RID-määräysten muutokset (RID2019). Trafin määräyksillä on tarkoitus antaa kansallisesti ADR-sopimusta, RID-määräyksiä ja VAK-direktiiviä vastaavat määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla VAK-direktiivin edellyttämällä tavalla.

VAK-direktiivin sallimat kansalliset poikkeukset

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/936, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4003)

Määräys vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta kumottu

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettu Trafin määräys on kumottu, koska määräys oli vain viittaustekninen toisinto ICAO-TI:stä. Uutta määräystä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta ei anneta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa edelleen tietoja ICAO-TI:stä. Kuomomaismääräys ja perustelumuistio täältä.

Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja -koulutus 22.5.2018

Trafi järjestämän Itämeren MoU - iltapäivän 22.5.2018 aineisto löytyy täältä.

Litium-akut tulivat, olemmeko valmiit? -seminaari 22.3.2018

Seminaarissa käsiteltiin litium-akkujen tuottajavastuuseen ja kierrätykseen sekä turvalliseen kuljettamiseen liittyviä asioita, kuten erilaisten akkujen tunnistamista, luokitusta sekä akkujen vastaanottamista ja varastointia. Aineisto löytyy täältä.

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus 2017 (22.5.2017)

Itämeren MoU:ta koskevan määräyksen kumoaminen, uusi MoU voimaan 1.1.2018

Trafi on antanut 20.12.2017 määräyksen pakattujen vaarallisten aineiden kuljetusta ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta yhteistyöpöytäkirjasta annetun määräyksen kumoamisesta. Määräys tulee voimaan 1.1.2018.

Valtioneuvosto päätti 19.12.2017 uuden Itämeren MoU:n voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksella.

Uuden Itämeren MoU:n soveltaminen alkaa 1.1.2018. Se löytyy Trafin verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Määräys
Perustelumuistio

IMDG muutossarja 38-16 voimaan 1.1.2018

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annettuun IMDG-säännöstöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.406(96) Lontoossa 13 päivänä toukokuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

VAK-haku 2017

VAK-haku on päivitetty vastaamaan Trafin vak-tiemääräyksen 2017 määräyksiä. VAK-hakupalvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa vaarallisten aineiden erityismääräysten löytämistä laajasta taulukosta. Viralliset määräykset löytyvät Finlexistä.

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304. Erillissopimuksen mukaan vaarallista ainetta kuljettavassa kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. Sopimus ei rajoita kuljetusyksikössä kuljetettavaa ainemäärää, kuten aikaisemmat sopimukset M262 ja M263. Ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoista ja tällaisten yhdistelmien käytöstä säädetään kansallisesti, Suomessa erityisesti käyttöasetuksella (asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992). 

Suomen allekirjoittamia erillissopimuksia saa käyttää myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Suomen allekirjoitushetkellä erillissopimuksen muut allekirjoittaneet valtiot ovat Ruotsi ja Espanja.

Muistio (Epävirallinen suomennos sopimuksesta)

ADR-erillissopimukset: UNECE: List of Bilateral and Multilateral Agreements.  

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2012-2014

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. (liitteet)

Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on käsitelty mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantaja-rekisteri.

Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Liikenne- ja viestintäministeriö)

 

 

Lisätietoa

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2012 (Trafin julkaisuja 20-2013)

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

 

VAK-päivä

Trafin VAK-päivä 2018 (1.2.2018): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto.

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 12.10.2018