VAK Merikuljetukset
 

Vaarallisten aineiden merikuljetukset

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksia koskeva lainsäädäntö perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimuksiin. Sääntelyn tavoitteena on meriturvallisuuden varmistaminen ja meriympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.

Sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan kuljetusten, alusten ja satamien turvallisuus. Trafi vastaa kuljetusten ja lastien purkamisen valvonnasta sekä kappaletavarakuljetusten osalta alusten ja satamien turvallisuudesta. Trafi valvoo merikuljetuksia ja tarkastaa käytännössä pistokokein sekä alusten turvallisuuden, miehistön pätevyyden että lastin asianmukaisen käsittelyn.

Vuonna 2012 vaarallisten aineiden aluskuljetusten määrä oli yhteensä 39,7 miljoonaa tonnia. Raakaöljy ja öljytuotteet muodostavat yli kaksi kolmasosaa vaarallisten aineiden aluskuljetuksista. Liikenneviraston koti- ja ulkomaan vesiliikennetilastojen mukaan vuonna 2012 Suomen satamien kautta kuljetetun rahdin kokonaismäärä oli 99,6 miljoonaa tonnia. Siten vaarallisten aineiden osuus kaikista aluskuljetuksista on arviolta noin 40 %.

Suomesta lähtevien ja EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien alusten, jotka kuljettavat öljyä, kemikaaleja, kaasua tai vaarallisia kiinteitä aineita irtolastina tai vaarallisia pakattuja aineita, on tehtävä ilmoitus lastistaan viranomaisille. Tiedot syötetään Portnet-tietojärjestelmään.

Ilmoitus aluskäynnistä ja aluksen vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus on annettava viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä laituriin.

Tutustu myös

Trafi: Tarkastukset ja hyväksynnät

Trafi: Merenkulun ympäristöasiat

 

Muualla verkossa

Liikennevirasto: Portnet

Liikennevirasto: Vesiliikennetilastot

 
 
 

 

Sivu päivitetty 27.03.2018