VAK Rautatiekuljetukset
 

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Kotimaisissa rautatiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994 muutoksineen) sekä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaa asetusta (195/2002 muutoksineen) sekä Trafin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä.

Trafin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajoluvasta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.

Kansainväliset RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä.

Trafi valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös Tulli ja Rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Trafilla on myös näissä tapauksissa ensisijainen valvontavastuu.

Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu Trafin määräyksen (vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä) liitteen kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava määräyksessä olevan mallin mukainen onnettomuusraportti Trafiin ja Onnettomuustutkintakeskukseen.

Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan Säteilyturvakeskukselle.

Erillissopimukset

RID-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen.

Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa. Tällä hetkellä ei ole voimassa Suomen allekirjoittamia RID-erillissopimuksia.

Turvallisuusneuvonantaja

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee suorittaa koe, jonka ottaa vastaan Trafi.

Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksella 274/2002.

Lue lisää täältä.

Lisätietoa

Analyysi (Trafin julkaisuja 21-2018): Rautateillä vaarallisten aineiden kujetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet

Trafi: Rautatiejärjestelmän valvonta

Trafi: Trafin myöntämät luvat ja todistukset

Trafi: Kalustorekisteri

Liikennevirasto: Rautatietilast

 

 

 

Muualla verkossa

Euroopan komissio (liikenne ja liikkuminen): Vaaralliset aineet 

ERA (Euroopan rautatievirasto): Transport of Dangerous Goods

Eurostat: Annual railway transport of dangerous goods

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.11.2018