VAK Säädökset ja määräykset
 

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994 ajantasainen säädös)

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä (535/1998 ajantasainen säädös)

Tiekuljetussopimuslaki (345/1979 ajantasainen säädös)

Tieliikenne

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002 ajantasainen säädös)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011) Muutokset: 775/2015, 490/2017

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta (444/2014) Muutokset: 1269/2014

Trafin määräys (VAK-tie 2017): Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFI/248800/03.04.03.00/2016)

Ks. Suomen allekirjoittamat ADR-erillissopimukset

Reittirajoitus- ja tunnelirajoitusmerkit:

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta (128/2015)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta (131/2015)

Rautatiet 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002) Muutokset: 307/2003, 275/2005, 538/2007, 267/2009, 400/2011, 475/2013, 126/2015, 776/2015, 738/2017

Trafin määräys (VAK-rautatie 2017): Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (TRAFI/248802/03.04.02.00/2016)

Merenkulku 

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998 ajantasainen säädös)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (346/2014) Muutokset: 99/2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005 ajantasainen säädös)

Ks. Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU)

Ilmailu

Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997 ajantasainen säädös)

Turvallisuusneuvonantaja

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002) Muutokset: 295/2005, 537/2007, 264/2009, 476/2013, 127/2015, 777/2015, 489/2017

Pakkaukset, säiliöt ja kontit sekä tarkastuslaitokset

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015) Muutokset: 778/2015, 739/2017

Konttilaki (762/1998 ajantasainen säädös)

Konttiasetus (1145/1998 ajantasainen säädös)

Direktiivit

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (konsolidoitu versio), annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

Komission direktiivi (EU) 2018/1846, annettu 23 päivänä marraskuuta 2018, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden muuttamisesta tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista

Neuvoston direktiivi 95/50/EY (konsolidoitu versio), annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa

 

Muualla verkossa

Suomen sähköinen säädöskokoelma sekä ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat sekä viranomaispäätökset ja -määräykset: Finlex

EU:n oikeudelliset asiakirjat: EUR-Lex

 

 

Trafin vak-tiemääräyksen taulukko A (VAK 2017)

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Trafin määräyksen TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 liitteen A luvun 3.2 TAULUKKO A

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.11.2018