VAK Tiekuljetukset
 

Vaarallisten aineiden tiekuljetukset

Kotimaisissa tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevaa asetusta (194/2002) sekä Trafin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä.

Trafin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon merkinnöistä.

Vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta säädetään asetuksella 401/2011.

Kaikkien näiden säädösten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

ADR-ajolupa

Trafi myöntää koulutusluvat vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupakoulutukseen (ADR-kurssit), hyväksyy koulutusohjelmat ja -materiaalit sekä valvoo koulutusta. Trafi hallinnoi ja valvoo ADR-ajolupakokeita ja ADR-ajolupien myöntämistä sekä laatii ADR-ajolupakokeiden kysymykset.

Lue lisää täältä.

Turvallisuusneuvonantaja

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee suorittaa koe, jonka ottaa vastaan Trafi.

Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksella 274/2002.

Lue lisää täältä.

Onnettomuusraportointi

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täytön yhteydessä sattuu Trafin määräyksen (vaarallisten aineiden kuljetus tiellä) liitteen A kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta viipymättä annettava onnettomuusraportti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.

Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan Säteilyturvakeskukselle.

Erillissopimukset

Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa.

Kirjalliset turvallisuusohjeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksen aikaisen onnettomuuden tai hätätilanteen varalta on ajoneuvon ohjaamossa oltava helposti saatavissa kirjalliset turvallisuusohjeet.

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing

 

 

Muualla verkossa

Euroopan komissio (liikenne ja liikkuminen): Vaaralliset aineet

Tilastokeskus: Tieliikenteen tavarankuljetus

Liikennevirasto: Tietilastot

Liikennevakuutuskeskus: VAK-onnettomuudet 2004–2013

Eurostat: Annual road freight transport of dangerous goods, by type of dangerous goods and broken down by activity

 

Mitat ja massat (vak)

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksessa (1257/1992) olevat ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa: 1062/2013 - Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 a §:n muuttamisesta

 

 

Kuljetusyksikössä useampi perävaunu (mm. "B-juna")

Suomen allekirjoittaman ADR-erillissopimuksen M304 mukaan kuljetusyksikössä saa olla useampi kuin yksi perävaunu. 

Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaankuljetuksissa. Ks. Suomen allekirjoittamat erillissopimukset.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 30.05.2018