VAK Turvasäännökset
 

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvatoimet (security)

Turvatoimia koskevien säännösten tarkoituksena on estää kuljetusten aikana vaarallisten aineiden väärinkäyttö, mikä voisi aiheuttaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Kuljetuksen osapuolten on asianmukaisin turvatoimin ehkäistävä aineen varkaudet ja muu tahallinen väärinkäyttö.

Turvatoimia koskevat vaatimukset riippuvat kuljetettavan aineen ominaisuuksista, määrästä ja siitä, ovatko aineet ns. suuren riskin sisältäviä aineita. Turvatoimia ovat mm.

  • yrityksen turvasuunnitelma,
  • kuljetusvälineen turvaaminen asianmukaisin menetelmin ja toimenpitein,
  • aineen jättäminen kuljettavaksi vain asianmukaisesti tunnistetulle kuljetuksen suorittajalle,
  • kuljetukseen liittyvään tilapäiseen säilytykseen käytettävän alueen turvaaminen mahdollisuuksien mukaan, valaiseminen ja pääsyn estäminen alueelle,
  • turvatoimia koskeva koulutus henkilökunnalle (turvauhkien tunnistaminen ja toimenpiteet).

Eri kuljetusmuotojen turvatoimia koskevat määräykset ja suositukset johtuvat kansainvälisistä Suomea sitovista vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevista sopimuksista. Turvatoimia koskevat määräykset perustuvat YK:n julkaisemiin vaarallisten aineiden kuljetusten Mallisääntöihin.

Merenkulun lainsäädäntö sisältää säännöksiä alusten ja satamien turvatoimista (ks. myös turva-asiat ISPS). Pakattujen vaarallisten aineiden aluskuljetuksia koskeva IMDG-säännöstö sisältää suosituksina turvatoimia koskevat vaatimukset IMDG-koodin luvussa 1.4.

Ilmailun lainsäädännössä on vaatimuksia siviili-ilmailun turvaamisesta ja lentoasemien turvatoimista (ks. myös ilmailun turva-asiat). Vaarallisten aineiden ilmakuljetusten turvatoimina voidaan käyttää vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan ICAO-TI:n kohdan 1;5 suositusten mukaisia turvatoimia.

Vaarallisten aineiden maakuljetusten turvatoimia koskevat määräykset ovat vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä annettujen Liikenteen turvallisuusviraston määräysten  liitteiden luvussa 1.10.

 

 

 

Muualla verkossa

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet, turvasuunnitelma ja turvakoulutus (LVM julkaisuja 13/2005) - Huom. Julkaisussa viittaukset suuren riskin vaarallisten aineiden taulukoihin (aineet ja niiden määrät) eivät ole ajan tasalla.

- Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Trafin määräyksen luku 1.10 (turvatoimia koskevat määräykset VAK 2017)

 

Oppaita

EC security guidance for the European commercial road freight transport sector: final report (tulossa myös muilla kielillä)

Cefic: Industry guidelines for the security of the transport of dangerous goods by road, updated (ADR 2017)

STUK: Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa (2015)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 26.09.2018