Alusten jääluokat
 

Alusten jääluokat

Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaiset ovat vuodesta 1971 lähtien kehittäneet ja julkaisseet ns. suomalais-ruotsalaisia jääluokkasääntöjä (FSICR). Suomessa alusten jääluokista on säädetty alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetussa laissa (1121/2005). Laissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä jääluokkasääntöjä kutsutaan jääluokkamääräyksiksi. Kunkin aluksen rakennusajankohdasta riippuu, mitä jääluokkasääntöjä siihen sovelletaan. Tästä on määrätty tarkemmin vuoden 2017 jääluokkamääräyksissä.

Jääluokkasäännöissä määritellään jäissä liikkuvan aluksen minimikoneteho, rungon lujuus sekä koneiston ja potkurin lujuus. Aluksen jääluokka ja nettovetoisuus vaikuttavat sen maksaman väylämaksun suuruuteen. Jääluokalla on merkitystä myös siihen, minkälaista jäänmurtoavustusta alus on oikeutettu saamaan.

Kaiken kaikkiaan jääluokkasäännöillä pyritään takaamaan, että Itämerellä liikennöivillä aluksilla on riittävät ominaisuudet jäissä liikkumista varten ja että talviliikenne olisi turvallista ja mahdollisimman sujuvaa.

Vastaavuusluettelo

Trafi on myös antanut määräykset hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavista suomalaisista jääluokista (ns. vastaavuusluettelo). Jos aluksella on hyväksytyn luokituslaitoksen antama luokitusmerkintä jääluokasta, alus saa suomalaisen jääluokan IA Super, IA, IB, IC, II tai III vastaavuusluettelon mukaisesti.

Vastaavuusluetteloa koskeva määräys sisältää myös tarkemmat määräykset jääluokan vahvistamista varten tarvittavista tiedoista ja selvityksistä.

Talvimerenkulun tutkimus

Jääluokkasääntöjen pitäminen ajan tasalla alusten rakenteiden kehittyessä vaatii jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä. Trafi, Liikennevirasto ja Ruotsin merenkulkulaitos (SMA) rahoittavat tutkimuslaitosten talvimerenkulkua edistäviä tutkimushankkeita. 

Talvimerenkulun tutkimushankkeiden rahoitushaku

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Liikennevirasto, Ruotsin Merenkulkulaitos (SMA) ja Ruotsin Transportstyrelsen pyytävät tutkimuslaitoksia hakemaan rahoitusta vuonna 2019 toteutettaville talvimerenkulkua edistäville tutkimushankkeille. Tällä hakukierroksella toivotaan erityisesti kauppalaivojen hinausjärjestelyihin, talvimerenkulkujärjestelmän tehokkuuteen ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä jäissäkulkevien laivojen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyviä hakemuksia. Oheiselle lomakkeelle tehdyt hakemukset on toimitettava hakuohjeiden mukaisesti Trafille ja SMA:lle viimeistään 14.9.2018.

Tarkemmat hakuohjeet

Hakulomake

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 29.06.2018