Konttipunnitus
 

Konttipunnitus

Konttipunnitusten tarkentuneet määräykset voimaan 1.7.2016

Kontin oikean bruttomassan ilmoittaminen aluksen päällikölle kuuluu laivaajan keskeisiin velvollisuuksiin. Virheellisten tietojen ilmoittamisen takia yli- tai alipainoisia kontteja on ahdettu alukseen meriturvallisuuden kustannuksella, mistä on aiheutunut onnettomuuksia, konttirivistöjen romahtamisia aluksissa ja konttien katoamisia merellä sekä meriympäristöhaittoja. Vakavia eroja kontin ilmoitetun ja todellisen massan välillä on havaittu myös Suomesta lähtevien alusten lasteissa.

Kansainvälisen meriturvallisuuden varmistamiseksi on ollut välttämätöntä tarkentaa kontin bruttomassan määritystä ja sen ilmoittamista kuljetusketjun aikana. Tarkennetut kansainväliset SOLAS-määräykset tulivat voimaan 1.7.2016 samaan aikaan kaikkialla maailmassa, ja ne vaikuttavat kaikkien kuljetusosapuolten työhön (laivaaja, huolitsija, laivameklari, satama, satamaoperaattori, varustamo, aluksen päällikkö, valvontaviranomainen).

Kontit, jotka kuljetetaan pyörien päällä ro-ro-liikenteessä lyhyillä kansainvälisillä merimatkoilla, eivät tule kuulumaan SOLAS-yleissopimuksen VI luvun 2.4 – 2.6 säännön piiriin.

SOLAS-yleissopimuksen uusitun säännön mukaan laivaajan tulee ilmoittaa kontin vahvistettu bruttomassa kuljetusasiakirjassa, joka toimitetaan aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle aluksen ahtaussuunnitelman laatimista varten.

Laivaaja on SOLAS-yleissopimuksen säännön mukaan se kuljetusosapuoli, joka vastaa konossementin, merirahtikirjan tai vastaavan multimodaalikuljetusasiakirjan tiedoista. Laivaaja voi valtuuttaa sopimusteitse kolmannen osapuolen tähän tehtävään. Tällöin valtuutettu kolmas osapuoli vastaa alukseen ahdettavan kontin sisällöstä sekä allekirjoittaa kontin vahvistetun bruttomassan sisältävän kuljetusasiakirjan.

Laivaaja voi vahvistaa kontin bruttomassan kahdella eri menetelmällä: joko punnitsemalla tai kirjalliseen dokumentaatioon tukeutuen.

Kontin bruttomassan vahvistamisen vaihtoehdot

1. punnitus sertifioidulla (tyyppihyväksytyllä) konttivaa’alla

Vaa’an tulee olla eurooppalaisen ilmoitetun laitoksen tyyppihyväksymä. Ei-automaattisen vaa’an tarkkuusluokan tulee olla IIII tai tarkempi. Automaattisen vaa’an mittaustarkkuuden tulee olla Y(b) tai tarkempi.

2. summaus − kontin bruttomassa voidaan laskea yhteen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä

Laivaajan tulee hallita, noudattaa ja toteuttaa korkeatasoisia terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä. Laivaajan pitää varmistaa, ettei vaaranneta työntekijöiden tai asiakkaiden terveyttä tai turvallisuutta tai vahingoiteta ympäristöä. Esimerkiksi ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja organisaatioiden toiminnan johtamisesta laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen kannalta.

Yksittäisten pakkausten, kollien tai muiden konttiin sijoitettavien yksiköiden punnitusten tulee perustua tarkoituksenmukaisen tyyppihyväksytyn vaa’an käyttöön. Jos konttiin tarkoitettu tavara tai aine on luonteeltaan sellaista, että sen yksikkömassa ja edelleen konttiin lastattavan tavaran tai aineen kokonaismassa voidaan luotettavasti määrittää sen tiheyden, ominais- tai keskipainon perusteella, kontin vahvistettu bruttomassa voidaan vaihtoehtoisesti määrittää summaamalla kontin nettomassaan tällä tavoin täytetyn kontin sisältö.

Vaakojen tulee olla mittauslaitelain (707/2011) mukaisesti varmennettu.

Aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ei saa ottaa konttia ahdattavaksi alukseen, jos kontin vahvistettua bruttomassaa ei ole SOLAS-yleissopimuksen 2 säännön mukaisesti ilmoitettu. Viranomaiset suorittavat konttien massan tarkastuksia. Konttipunnitusten tarkennetun SOLAS-säännön laiminlyönteihin sovelletaan merilain (674/1994) ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) rangaistussäännöksiä.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo
p. 029 534 6470
jyrki.vahatalo (at) trafi.fi
Twitterissä @JVhtalo #kontti

 
 

 

Sivu päivitetty 07.08.2018