Merioikeusasiat
 

Merioikeusasiat

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on alusturvallisuuden valvontalain perusteella valvontaa suorittava viranomainen. Trafi valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtii PSC-direktiivin ja tarkastusdirektiivin mukaisista tarkastuksista, ilmoituksista sekä niiden mukaisten tietojen antamisesta ja tietojen vaihdosta.

Valvontaan kuuluu myös yleinen meriturvallisuuden sekä hyvän merimiestaidon noudattamisen valvonta. Osana tätä valvontaa Trafin virkamiehet edustavat merenkulun asiantuntijoina Trafia merioikeuksien vastaanottaessa meriselityksiä sekä tarvittaessa muissakin merioikeuksissa käsiteltävissä rikos- ja riita-asioissa.

Merioikeudet

Merioikeuksissa käsitellään asioita, joita ratkaistaessa sovelletaan merilakia tai muita läheisesti merenkulkuun liittyviä säädöksiä.

Alioikeudet, jotka ovat toimivaltaisia merioikeusasioissa, on määritelty merilaissa seuraavasti:

 • Turun hovioikeuspiiri: Ahvenanmaan käräjäoikeus (Maarianhamina) ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus (Turku)
 • Vaasan hovioikeuspiiri: Pohjanmaan käräjäoikeus (Vaasa)
 • Itä-Suomen hovioikeuspiiri: Etelä-Savon käräjäoikeus (Savonlinna)
 • Helsingin hovioikeuspiiri: Helsingin käräjäoikeus (Helsinki)
 • Rovaniemen hovioikeuspiiri: Oulun käräjäoikeus (Oulu).

Meriselitys

Merioikeuksissa otetaan vastaan meriselityksiä, joiden antamisvelvollisuudesta säädetään merilaissa. Suomalaisen aluksen päällikön on annettava meriselitys, kun

 • aluksen ollessa kulussa joku sen käytön yhteydessä on kuollut tai saanut vaikean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa tapahtuneen
 • aluksen käytön yhteydessä joku aluksessa toimessa oleva tai muu alusta seuraava henkilö on kuollut tai saanut vaikean ruumiinvamman tai niin voidaan olettaa tapahtuneen
 • joku on kuollut aluksessa
 • aluksessa on sattunut tai voidaan olettaa sattuneen vakava myrkytys
 • alus on törmännyt toiseen alukseen tai ajanut karille
 • alus on hylätty merellä
 • aluksen käytön yhteydessä on aiheutunut tai voidaan olettaa aiheutuneen alukselle tai, aluksen ollessa kulussa, sen ulkopuolella olevalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa
 • lastissa on sattunut huomattava tulipalo, räjähdys tai siirtyminen.

Suomalaisen aluksen meriselitys on annettava esimerkiksi myös jonkin sattuneen tapahtuman takia

 • jos Trafi niin määrää
 • päällikkö tai laivanisäntä sitä vaatii
 • kun kysymyksessä on tavaralle aiheutunut huomattava vahinko ja lastinomistaja tai lastin vakuutuksenantaja sitä pyytää.

Jos Trafi määrää meriselityksen annettavaksi tai lastinomistaja tai lastin vakuutuksenantaja sitä pyytää, siitä on ilmoitettava päällikölle tai laivanisännälle, jonka tulee tehdä tapahtuneesta lain mukainen ilmoitus.

Meriselityksen tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaan selville kaikki tapahtumaan johtaneet olosuhteet ja tekijät sekä koota meriselityspöytäkirjan liitteiksi asiaan liittyvät tai tapahtumaa selvittävät asiakirjat.

Merionnettomuusilmoitus

Merionnettomuudesta on laadittava ilmoitus täyttämällä liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman kaavan mukainen lomake, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle merilain tarkoittamissa tapauksissa. Ilmoituksen tulee sisältää seikkaperäinen selostus tapahtumasta ja siitä, mikä voi olla apuna arvioitaessa onnettomuuden syitä, sekä täydellinen jäljennös laivapäiväkirjaan ja konepäiväkirjaan tapahtumasta tehdyistä merkinnöistä.

Merionnettomuusilmoituslomake on jaettu seuraaviin osiin:

 • yleinen osa (sivut 1–3 ja 15)
 • karilleajo ja/tai yhteentörmäys (s. 4–7)
 • tulipalo/räjähdys (s. 8)
 • kallistuma/kaatuminen (s. 9)
 • vuoto (s. 10)
 • konevaurio (s. 10)
 • meren pilaantuminen/päästö (s. 11)
 • henkilövahingot/myrkytystapaukset/kuolemantapaukset (s. 12)
 • aluksen evakuointi tai hengenpelastuslaitteiden käyttö (s. 13)
 • muut onnettomuudet/tapahtumat (s. 14).

Merionnettomuudesta on aina ilmoitettava päivystävälle tarkastajalle

 • numeroon 0203 28010, jos tapahtuma on sattunut Suomenlahden tai Järvi-Suomen alueella
 • numeroon 0203 28020, jos tapahtuma on sattunut Saaristomeren tai Pohjanlahden alueella.

Lomakkeen täyttäminen

Merionnettomuusilmoituslomakkeen yleinen osa on täytettävä onnettomuustyypistä riippumatta. Sen lisäksi tulee aina täyttää onnettomuuden luonteeseen liittyvä lomakkeen osa tai osat.

Varmista, että muiden tietojen lisäksi olet antanut lomakkeessa tai mahdollisissa liitteissä (kuten laivapäiväkirjanote) seuraavat tiedot:

 • mahdollisimman tarkka vapaamuotoinen selostus tapahtumasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä
 • tieto mahdollisista kolmannelle osapuolelle sattuneista vahingoista (esimerkiksi laiturirakenne, merimerkki tai toinen alus)
 • tapahtuman ajankohta, päivämäärä ja kellonaika
 • sijainti koordinaatteina (latitudi, longitudi)
 • sääolosuhteet, vaikka niillä ei olisi ollut suoraa vaikutusta tapahtumaan.

Huom. Tieto henkilövahingoista tulee merkitä aina myös lomakkeen A-osaan. Jos onnettomuudessa ei ole sattunut henkilövahinkoja, merkitse tieto A-osan sivulle 3 kohtaan Yhteensä tai mainitse asia vapaamuotoisessa ilmoituksessa.

Ilmoituksen toimittaminen Trafiin

Alkuperäinen päivätty ja allekirjoitettu lomake tulee toimittaa mahdollisimman pian onnettomuuden jälkeen Trafin kirjaamoon.

 
 

 

Sivu päivitetty 03.07.2017