Miehitys
 

Miehitys

Aluksen miehityksen vahvistamisesta säädetään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetussa laissa sekä aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetussa asetuksessa. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset hakemukseen liitettävistä selvityksistä. 

Laivanisännän tulee hakea hyvissä ajoin kirjallisesti miehityksen vahvistamista. Trafille osoitettuun hakemukseen on liitettävä kaikki miehityksen vahvistamista varten edellytetyt tiedot sekä esitys aluksen miehitykseksi perusteluineen.

Suosittelemme käyttämään oheisia lomakkeita. Hakemukset käsittelee pätevyydet-yksikkö. Trafin alueellinen valvontayksikkö vahvistaa miehityksen kotimaanliikenteen aluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500.

Trafin perimät maksut

Merenkulun pätevyyksiin liittyvät suoritteet ovat omakustannusarvoa vastaavia julkisoikeudellisia suoritteita, mikä tarkoittaa että Trafin tulee periä sellainen maksu, joka vastaa suoritteesta aiheutuvia kustannuksia.

Miehitystodistusten ja pätevyyserivapauksien maksut vuonna 2016

Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyysvaatimuksesta* 600 €
Miehitystodistus tai ennakkolausunto                    (kotimaanliikenne, brutto alle 500) 150 €
 Miehitystodistus tai ennakkolausunto*                 (kotimaanliikenne, brutto väh. 500 sekä kansainvälinen liikenne) 550 €
 Määrätystä miehityksestä poikkeaminen 700 €

Pikakäsittelymaksu*

Nopeutetusta käsittelystä peritään taulukkohinnan lisäksi 200 euron lisämaksu. Luvan nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää.

Miehitystodistusten ja erivapausten käsittelyaika on pääsääntöisesti 2-10 työpäivää. Vaihtelu johtuu hakemuksesta ja sen yhteydessä toimitetuista selvityksistä sekä Trafin velvollisuudesta saada hakemuksesta työmarkkinajärjestöjen ja työsuojeluviranomaisen lausunnot. Jos hakemus voidaan käsitellä ilman erityisjärjestelyitä, lisämaksua ei peritä.

Säädökset ja Trafin maksutaulukko kokonaisuudessaan löytyvät tältä sivulta. 

 

 

Asiointipalvelut

  • Huom! Pyydämme jatkossa toimittamaan erivapaushakemukset postitse suoraan Trafin kirjaamoon:
  • Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki
  • tai sähköpostilla
 

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto
PL 320
00101 Helsinki

Sähköpostitiedustelut:

Kansainvälinen liikenne:

Kotimaanliikenne, alukset joiden GT on alle 500: tai

Vaihde: 029 534 5000

 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.12.2016