Historiarekisteri (CSR)
 

Historiarekisteri (CSR)

SOLAS-yleissopimuksen (XI-1/5) mukaan jokaisella kansainväliseen liikenteeseen käytettävällä matkustaja-aluksella ja kansainväliseen liikenteeseen käytettävällä lastialuksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, tulee olla 1.7.2004 lähtien aluksen historiatiedot (Continuous Synopsis Record, CSR).

Historiarekisteriä pitävät Suomessa alusrekisteriviranomaiset, eli Ahvenanmaan lääninhallitus ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, jotka antavat suomalaisille aluksille edellä tarkoitettujen historiatietojen edellyttämät asiakirjat. Tiedot asiakirjoihin saadaan laivanisänniltä, joiden tulee myös ilmoittaa tiedoissa tapahtuneet muutokset. Rekisterikielenä on englanti.

Historiarekisteristä säädetään alusrekisterilain (512/1993) 2a luvussa. Historiarekisterin edellyttämät tiedot tulee antaa alusrekisterille silloin, kun rekisteröintivelvollisuus alkaa aluksen tullessa suomalaiseksi. Tiedoissa tapahtuneista muutoksista tulee ilmoittaa 30 päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Tiedot historiarekisteriin annetaan "muutosilmoitus historiarekisteriin" -lomakkeella.

Alkuperäisiä historiatiedot-asiakirjoja säilytetään aina aluksella. Lippuvaltion vaihtuessa asiakirjat jätetään alukseen. Laivanisännän ja päällikön velvollisuuksista säädetään alusrekisterilain 13c §:ssä. Kun alus poistetaan rekisteristä, antaa rekisteriviranomainen alukselle poiston yhteydessä historiatiedot-asiakirjan, josta ilmenee poistopäivä. Alusrekisteri toimittaa jäljennöksen tästä asiakirjasta myös uuden lippuvaltion alusrekisterille. Tämän vuoksi alusrekisterille tulee poiston yhteydessä ilmoittaa uuden rekisterin yhteystiedot.

Aluksilla ylläpidetään luetteloa historiarekisteriin tehdyistä muutoksista "luettelo muutoksista"-lomakkeella (Index of Amendments).

IMO:n oma yhtiöiden ja rekisteröityjen omistajien tunnusnumerojärjestelmä

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO muutti päätöslauselmallaan MSC.198(80) SOLAS-yleissopimuksen liitteen historiarekisteriä koskevaa XI-I luvun 5 sääntöä lisäämällä historiarekisteriin määräykset yhtiöiden ja rekisteröityjen omistajien tunnusnumerojärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on määrätä pysyvä, tunnistukseen käytettävä IMO-tunnusnumero sellaisille yhtiöille ja alusten rekisteröidyille omistajille, joiden aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopimuksen liitteen 1 lukua. Tällaisia aluksia ovat kaikki kansainvälisessä liikenteessä käytettävät matkustaja-alukset ja lastialukset, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500.

Tunnusnumero on liitettävä aluksen historiatiedot-asiakirjaan (CSR), kun asiakirja myönnetään tai päivitetään 1.1.2009 lukien. Tunnusnumeron voi hakea osoitteesta http://www.imonumbers.lrfairplay.com

 
 

 

Sivu päivitetty 16.10.2018