Aluksen turva-asiat
 

Aluksen turva-asiat

Alusten ja satamarakenteiden kansainvälinen turvasäännöstö ISPS

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) on säännöstö, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta aluksilla ja satamissa. Säännöstön on laatinut Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO). ISPS-säännöstö on liitetty kansainväliseen SOLAS-sopimukseen (luku XI-2 "Special measures to enhance maritime security") ja se on toimeenpantu EU:n turvatoimiasetuksella (EY) N:o 725/2004.

Keitä ISPS koskee

ISPS-turvasäännöstöä sovelletaan seuraaviin kansainvälisessä liikenteessä oleviin aluksiin:

 • matkustaja-alukset, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset
 • lastialukset, mukaan lukien suurnopeusalukset, joiden bruttovetoisuus on yli 500
 • liikkuvat porausyksiköt rannikon edustalla
 • näitä kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä aluksia palvelevat satamarakenteet.

ISPS-säännöstö ei koske sota-aluksia, merivoimien tukialuksia tai muita aluksia, jotka ovat sopimushallituksen omistuksessa tai käytössä ja jotka liikennöivät vain valtion palveluksessa ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Hyväksytty aluksen turvasuunnitelma ja kansainvälinen turvatodistus myönnetään alukselle, joka täyttää pakolliset turvavaatimukset.

Turvatasot

 • Turvataso 1 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimenpiteitä.
 • Turvataso 2 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään tietyn aikaa asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimenpiteitä turvavälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi.
 • Turvataso 3 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimenpiteitä, kun turvavälikohtaus on todennäköinen.

Turvasuunnitelma

Yhtiön on dokumentoitava, arvioitava, hyväksyttävä ja säilytettävä aluksen turva-arviointi. Turva-arvioinnin pohjalta laaditaan aluksen turvasuunnitelma.

Jokaisella ISPS:n piirissä olevalla aluksella on oltava mukanaan meriturvallisuusviranomaisen hyväksymä aluksen turvasuunnitelma. Yhtiön on toimitettava aluksen turva-arviointi ja turvasuunnitelma (SSP, Ship Security Plan) Trafiin, joka Suomessa hyväksyy alusten turvasuunnitelmat.

Suunnitelma on laadittava aluksen ISPS-työkielellä tai -kielillä. Jos aluksella käytetään muuta kieltä kuin englantia, ranskaa tai espanjaa, suunnitelmaan on sisällyttävä käännös jollekin näistä kielistä.

Suunnitelmassa on käsiteltävä mm. seuraavia asioita:

 • rajoitettujen alueiden määrittämistä ja toimenpiteitä, joilla estetään luvaton pääsy näille alueille
 • toimenpiteitä, joilla estetään luvaton pääsy alukselle
 • menettelyt, joita noudatetaan aluksen turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa
 • menettelyt ryhdyttäessä toimiin aluksen vastaanotettua turvaohjeita, joita sopimushallitukset voivat antaa turvatasolla 3
 • evakuointimenettelyjä turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa
 • turvatoimista vastaavien aluksen henkilökunnan jäsenten tehtäviä sekä muun henkilökunnan tehtäviä, joihin liittyy turvanäkökohtia
 • aluksen turvatoimien tarkastusmenettelyjä
 • menettelyjä, joilla aluksen turvatoimet sovitetaan satamarakenteen turvatoimiin
 • turvavälikohtausten ilmoitusmenettelyjä
 • aluksella olevien turvalaitteiden testaus ja -kalibrointitiheyttä
 • niiden paikkojen määrittelyä, joissa on aluksen turvahälytysjärjestelmän aktivointipisteitä
 • aluksen turvahälytysjärjestelmän käyttöön liittyviä menettelytapoja, kuten ohjeet ja muu ohjeistus, mukaan luettuina testaus, päälle kytkeminen, päältä pois kytkeminen ja palautus alkutilaan sekä virhehälytysten estäminen.

Tarkastukset

Kun aluksen turvasuunnitelma otetaan käyttöön, Trafin tarkastajat suorittavat väliaikaisen tarkastuksen, jonka perusteella annetaan väliaikainen kansainvälinen turvatodistus. Väliaikainen turvatodistus myönnetään viideksi kuukaudeksi.

Kun ensimmäinen tarkastus on tehty hyväksytysti, alukselle myönnetään kansainvälinen turvatodistus (International Ship Security Certificate, ISSC). Turvatodistus on voimassa yleensä viisi vuotta. Välitarkastus suoritetaan 2–3 vuotta ennen turvatodistuksen päättymistä, toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä. Uusintatarkastus tehdään vähintään viiden vuoden välein, jonka jälkeen tehdään taas välitarkastus.

Trafi suorittaa aluksen

 • turva-arvioinnin/turvasuunnitelman tarkastuksen ja turvasuunnitelman hyväksymisen
 • väliaikaisen tarkastuksen
 • väliaikaisen kansainvälinen turvatodistuksen myöntämisen viideksi kuukaudeksi
 • ensimmäisen tarkastuksen väliaikaisen vaiheen aikana
 • kansainvälisen turvatodistuksen myöntämisen viideksi vuodeksi.

Samaan aikaan ISPS-tarkastuksen kanssa tehdään usein ISM-tarkastus.

Trafin tarkastajat tekevät ISPS-turvatarkastuksia. ISM-tarkastuksen voi tehdä myös luokituslaitos.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 18.09.2018