Sataman turva-asiat
 

Sataman turva-asiat

Trafi suorittaa satamarakenteiden ja satamien turva-arvioinnit, hyväksyy sataman turvatoimialueen rajat sekä satamarakenteiden ja satamien turvasuunnitelmat. Trafi vastaa myös satamarakenteiden ja satamien turvatoimien perus- ja määräaikaisauditoinneista. Lisäksi Trafi hyväksyy sataman turvapäällikön ja muun keskeisen turvahenkilöstön sataman tekemän esityksen ja suppean turvallisuusselvityksen perusteella.

Satamaturvallisuustoimenpiteet perustuvat kansainvälisen SOLAS-yleissopimuksen säännöksiin ja niihin liittyvään ISPS-säännöstöön. Säännöstö on toimeenpantu EU:n jäsenmaissa EU:n turvatoimiasetuksella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä satamien turvallisuuden parantamisesta sovelletaan satamissa, joissa on yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla hyväksytty turvasuunnitelman piiriin kuuluva satamarakenne. Trafi määrittää direktiivin soveltamiseksi kunkin sataman rajat turva-arviointiin perustuen.

Satamaturvasäännökset on toimeenpantu kansallisesti eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta annetun lain nojalla. Laki määrittää muun muassa toimivaltaiset viranomaiset ja heidän tehtävänsä.

 
 

 

Sivu päivitetty 17.05.2018