Turvallisuusjohtamisjärjestelmä
 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Kansainvälisellä turvallisuusjohtamissäännöstöllä (International Safety Management Code, ISM) tarkoitetaan alusten turvallista toimintaa ja ympäristön pilaantumista ehkäisevää säännöstöä.
ISM-säännöstön noudattaminen tuli pakolliseksi 1.7.1998.

Säännöstön tavoitteena on taata turvallisuus merellä, estää ihmisten loukkaantuminen tai ihmishenkien menetys sekä välttää omaisuudelle ja ympäristölle, erityisesti meriympäristölle, aiheutuvat vahingot.

Säännöstöllä halutaan varmistaa, että

 1. sen piiriin kuuluvia aluksia liikennöivät yhtiöt perustavat, panevat täytäntöön sekä pitävät yllä turvallisuusjohtamisjärjestelmiä sekä aluksilla että maissa
 2. lippu- ja satamavaltioiden hallinnot valvovat tätä.

Järjestelmä perustuu kansainvälisen SOLAS-yleissopimuksen lukuun XI-1 "Special measures to enhance maritime safety" ja siihen liittyvään ISM-säännöstöön.
EU:n alueella säännöstö on toimeenpantu asetuksella (EY) N:o 336/2006.

Ketkä tarvitsevat

ISM-sertifiointi on pakollinen seuraaville alustyypeille

 • matkustaja-alukset, jotka liikennöivät merialueiden C ja D sekä liikennealueiden I, II, ja III ulkopuolella
 • Ro-ro-matkustaja-alukset
 • suurnopeusmatkustaja-alukset
 • kaikki lastialusket, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500 ja
 • suurnopeuslastialuksille

sekä näiden alusten operoinnista vastaaville yrityksille.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan jäsennettyä ja dokumentoitua järjestelmää, jonka avulla yhtiön henkilöstö voi toteuttaa tehokkaasti yhtiön turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelmaa. Muun muassa seuraavien asioiden tulee sisältyä järjestelmään:

 • turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelma
 • yhtiöiden vastuu ja määräysvalta
 • nimetty henkilö tai nimetyt henkilöt
 • aluksen päällikön vastuu ja määräysvalta
 • voimavarat ja henkilöstö
 • aluksen toimintoja koskevien suunnitelmien laatiminen
 • hätävalmius
 • vaatimustenvastaisuudesta, onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen ja niiden analysointi
 • aluksen ja laitteistojen kunnossapito
 • asiakirjat
 • yhtiön suorittamat tarkastukset ja arvioinnit.

Todistuskirjojen myöntäminen

Todistuskirjojen antaminen sisältää yleensä seuraavat vaiheet:

 • alkutarkastus
 • vuosi- tai välitarkastus
 • todistuskirjan uusintaa koskeva tarkastus
 • lisätarkastus.

Tarkastukset tehdään pyynnöstä, jonka yhtiö osoittaa hallinnolle tai hallinnon puolesta toimivalle hyväksytylle laitokselle.

DOC ja SMC

Trafi antaa vaatimustenmukaisuusasiakirjan (Document of Compliance, DOC) yritykselle ja turvallisuusjohtamistodistuksen (Safety Management Certificate, SMC) alukselle, joka on läpäissyt tarkastukset.

DOC-asiakirja myönnetään ISM-vastuulliselle yritykselle, ja se on voimassa viisi vuotta. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän noudattaminen ja toimivuus varmistetaan vuosittaisella tarkastuksella.

SMC-todistus myönnetään aluksille viideksi vuodeksi, jos alus läpäisee ensimmäisen tarkastuksen tai uusintatarkastuksen. Välitarkastus suoritetaan toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä. Vuosipäivällä tarkoitetaan sitä päivää kunakin vuonna, joka on sama kuin kyseisen asiakirjan tai todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivä.

Samaan aikaan ISM-tarkastuksen kanssa tehdään usein ISPS-tarkastus.

Trafin tarkastajat suorittavat yritysten ja alusten ISM-tarkastuksia, mutta tarkastukset voidaan tehdä myös luokituslaitoksen toimesta.

 

 

Lisätietoja

Aleksi Uttula
Tehtävä: Johtava asiantuntija
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 468
 

 

 
 
Sivu päivitetty 05.11.2015