Ympäristöasiat
 

Merenkulku ja ympäristö 

 

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä, missä kulkee noin 15 prosenttia maailman rahtiliikenteestä. Suomen viennistä noin 90 prosenttia ja tuonnista noin 70 prosenttia kuljetetaan meritse suomalaisten satamien kautta (vuonna 2016 yhteensä 94,9 milj. tonnia). Matkustaja-aluksilla kuljetetaan melkein 19 milj. matkustajaa vuodessa (vuonna 2016 18,9 milj.). Vuosittain tilastoidaan noin 30 000 ulkomaanliikenteen aluskäyntiä Suomen satamissa.

Merenkulun kansainvälisen luonteen vuoksi sitä koskeva sääntely on pääasiassa globaalia ja se valmistellaan YK:n kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Merkittävin merenkulun ympäristönsuojelua koskeva kansainvälinen yleissopimus on MARPOL- yleissopimus. Itämeri on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi MARPOL-yleissopimuksen öljypäästöjä, käymäläjätevesipäästöjä, kiinteitä jätteitä ja ilmakehään tapahtuvia haitallisia päästöjä koskevissa määräyksissä. Tämän lisäksi koko Itämeri lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä on julistettu IMO:ssa erityisen herkäksi merialueeksi (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA). PSSA:n lisäturvamääräykset lisäävät merenkulun turvallisuutta ja vähentävät ympäristövahinkojen määrää.

Meriliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi Trafi osallistuu kansainvälisen sääntelyn kehittämiseen. Trafi osallistuu aktiivisesti työskentelyyn IMOssa ja EU:ssa sekä Itämeren alueen ympäristönsuojelutyöhön HELCOMissa yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Trafi vastaa IMOn meriympäristön suojelukomitean kokousten ja HELCOM MARITIME -kokousten kansallisesta koordinoinnista.

IMO

Trafin merkittävä viranomaistehtävä on valvoa sitä, että merenkulun toimijat noudattavat merenkulun ympäristösääntelyn mukaisia velvoitteita. Suomen merenkulun ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö, (kuten esim. merenkulun ympäristönsuojelulaki, perustuu MARPOL –yleissopimukseen, Euroopan unionin säädöksiin sekä vuoden 1992 Itämeren suojelusopimukseen (Helsingin sopimus). Trafi osallistuu kansallisen lainsäädännön valmisteluun yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön kanssa ja on valtuutettu antamaan teknisiä määräyksiä.

Jotta voidaan varmistaa, että Suomen lipun alla liikennöivä alus täyttää kaikki ympäristövaatimukset, alus on katsastettava. Trafin alueelliset valvontayksiköt, hyväksytyt luokituslaitokset ja Trafin nimeämät ulkopuoliset katsastajat suorittavat alusten katsastuksia. Osoituksena siitä, että alus täyttää vaatimukset, sille myönnetään ympäristönsuojelua koskevaan sääntelyyn ja haitallisten tai vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät kansainväliset todistuskirjat. Tapauskohtaisesti lain niin salliessa, Trafi voi myöntää vapautuksia ja poikkeuslupia.

Katsastus

Osana merenkulun valvontaa Trafi tekee ulkomaisten alusten satamavaltiotarkastuksia (Port State Control) todentaakseen, että ne noudattavat kansainvälisiä säännöksiä. Trafi valvoo alusten polttoaineen rikkipitoisuutta myös suorittamalla ilmapäästöjen kaukovalvontaa ja ottamalla näytteitä alusten polttoainetankeista.

Trafin palvelut

  • kansainvälinen vaikuttaminen
  • säädös- ja määräysvalmistelu
  • luvat ja hyväksynnät
  • alusten valvonta

Trafin asiakkaita ovat pääsääntöisesti varustamot, alukset, satamat ja laivaajat.

 

 

 

 

Sivu päivitetty 12.04.2018