Kelpoisuus
 

Kelpoisuus

Rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden ja tehtäviin hakeutuvien henkilöiden tulee täyttää tietyt edellytykset, jotta he voivat toimia liikenneturvallisuustehtävissä. Näistä edellytyksistä eli kelpoisuudesta säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetussa laissa (1664/2009, ns. kelpoisuuslaki) ja Euroopan unionin veturinkuljettajadirektiivissä (2007/59/EY). 

Kelpoisuus muodostuu eri osa-alueista, joihin kuuluu tehtäväkohtaisen pätevyyden lisäksi muun muassa sopiva terveydentila sekä psykologinen soveltuvuus tehtävään. Kelpoisuutta ylläpidetään muun muassa kertauskoulutuksilla ja määräaikaisilla terveystarkastuksilla. Kelpoisuusvaatimuksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin lupakirja- ja kelpoisuuskirjasivuilla

Liikenneturvallisuustehtävissä toimivilla henkilöillä on oltava tehtävästä riippuen joko lupakirja tai kelpoisuuskirja, joka on osoitus siitä, että henkilö täyttää kelpoisuusvaatimukset. Toiminnanharjoittajan vastuulla on aina huolehtia, että sen palveluksessa olevat henkilöt täyttävät tarvittavat kelpoisuusvaatimukset.

Mitä tarkoitetaan liikenneturvallisuustehtävällä?

Liikenneturvallisuustehtävillä tarkoitetaan rautatiejärjestelmässä suoritettavia tehtäviä, jotka vaikuttavat välittömästi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen. Kyseisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat

 • liikkuvan kaluston kuljettaminen, johon kuuluvat esimerkiksi veturinkuljettajan, työkoneen kuljettajan, radio-ohjattavan veturin käyttäjän ja yksityisraiteen vetokoneen käyttäjän tehtävät
 • vaihtotyö, joka kattaa mm. matkustajaliikenteen konduktöörin, vaihtotyöjohtajan ja vaihtotyöntekijän tehtävät
 • liikenteenohjaus, jolla tarkoitetaan mm. kulkuteiden turvaamista ja lupien antamista vaihtotyöhön
  • Tähän tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat myös vaihteiden kääntäjän ja asetinlaitteen käyttäjän tehtävät sekä liikenteenohjauksen alaisuudessa tehtävät liikenteenohjaukseen liittyvät tehtävät.
 • ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen.
  • Ratatyöstä vastaava henkilö pyytää muun muassa luvan ratatyön aloittamiseen ja ilmoittaa työn päättymisestä.

Millainen työ ei ole kelpoisuuslaissa määritelty liikenneturvallisuustehtävä?

Kaikki rautatiejärjestelmässä tehtävät työt eivät ole kelpoisuuslaissa määriteltyjä liikenneturvallisuustehtäviä, kuten esimerkiksi turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävät sekä turvamiehen tehtävät. Kyseisissä tehtävissä toimiviin sovelletaan kelpoisuuslain mukaisesti vain terveydentilavaatimuksia.

Matkustajaliikenteessä esimerkiksi lipunmyyntitehtävissä toimivat eivät ole liikenneturvallisuustehtävässä. Kelpoisuusvaatimuksia ei sovelleta myöskään radan rakentamiseen tai kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä toimiviin henkilöihin (poislukien työt ja tilanteet, joissa tarvitaan ratatyöstä vastaavaa) eikä vain ratatyöalueella toimiviin kuljettajiin, esimerkiksi kiskopyöräkaivinkoneenkuljettajiin.

Ratatyötehtävien pätevyysvaatimuksista saa lisätietoja Liikennevirastosta (ks. Radanpidon teknisistä ohjeista kohta Liikenne ja turvallisuus työmaalla / Ratatyömaat / Radanpidon turvallisuusohjeet TURO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiointipalvelut

 

Säädökset

Yhteydenotot  

 • Sähköposti:
 • Puh. (vaihde): 029 534 5000
 • Asiantuntijat:
 • Anne Hietanen ja Jenna Mikkola
 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.05.2018