Koulutus
 

Koulutus

Kuljettajan koulutusta rautateillä tarjoaa Liikenteen turvallisuusviraston tehtävään hyväksymät oppilaitokset. Oppilaitoksia koskevat vaatimukset perustuvat lakiin liikenteen palveluista (320/2017) ja tätä tarkentavaan Trafin määräykseen.

Kuljettajan koulutus voidaan jakaa kolmeen osaan:

- Lupakirja
- Lisätodistus (kalusto)
- Lisätodistus (rata)

Oppilaitos voi tarjota näitä kaikkia koulutuksia tai vain osaa niistä. Oppilaitos voi myös erikoistua vain tiettyyn osa-alueeseenkin (esim. ETCS, vaihtotyö, viestintä jne). Trafi ylläpitää luetteloa hyväksymistään oppilaitoksista ja näiden hyväksynnän laajuudesta.

Kuljettaja koulutuksen eri osia koskevat vaatimukset perustuvat veturinkuljettajia säätelevän direktiivin (2007/59/EY) liitteisiin IV, V ja VI. Oppilaitosten vastuulla on, että koulutus täyttää säädöksissä sille asetetut vaatimukset. Rautatieliikenteen harjoittajat voivat sopia tarkemmin oppilaitosten kanssa koulutuksen laadusta ja laajuudesta, siten että annettu koulutus täyttää myös sille rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä asettamat vaatimukset.

Lupakirjaan tai lisätodistukseen tähtäävä tai lisätodistusta laajentava koulutus on aina hankittava hyväksytyltä oppilaitokselta. Sen sijaan lupakirjan tai lisätodistuksen osaamisen ylläpitoon tähtäävää koulutusta voi rautatieliikenteen harjoittaja tarjota kuljettajalleen turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvaamalla tavalla.

Osaamisen varmistaminen

Lupakirjaan tai lisätodistukseen liittyviä näyttöjä voi ottaa vastaan ainoastaan Trafin tehtävän hyväksymä näytön vastaanottaja. Näytön vastaanottajia koskevat vaatimukset perustuvat lakiin liikenteen palveluista (320/2017) ja tätä tarkentavaan Trafin määräykseen.

Kuten koulutuskin kuljettajan osaamisen varmistamiseen tähtäävien näyttöjen vastaanottaminen jakaantuu kolmeen osaan: Lupakirja, lisätodistus (kalusto) ja lisätodistus (rata). Riippuen näytön vastaanottajan hyväksynnän laajuudesta hän voi ottaa vastaan näitä kaikkia osia koskevia näyttöjä tai vain osaa niistä. Näytön vastaanottaja voi myös erikoistua vain tiettyyn osa-alueeseen (esim. ETCS, vaihtotyö, viestintä jne). Trafi ylläpitää luetteloa hyväksymistään näytön vastaanottajista ja heidän hyväksynnän laajuudesta.

Näyttöjä koskevat vaatimukset perustuvat veturinkuljettajia säätelevän direktiivin (2007/59/EY) liitteisiin IV, V ja VI. Näytön vastaanottajan vastuulla on, että hänen järjestämät näytöt täyttävät säädöksissä niille asetetut vaatimukset ja näytöillä saavutetaan riittävä varmuus kuljettajan osaamisen tasosta. Rautatieliikenteen harjoittajat voivat sopia tarkemmin näytön vastaanottajien kanssa näytön laadusta ja laajuudesta, siten että kuljettajan osaamisen taso täyttää myös sille rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä asettamat vaatimukset.

Lupakirjaan tai lisätodistukseen tähtäävä tai lisätodistusta laajentava näyttö on aina suoritettava hyväksytyn näytön vastaanottajan toimesta. Lupakirjan tai lisätodistuksen osaamisen ylläpidon varmistaminen ei edellytä hyväksytyn näytön vastaanottajan käyttämistä. Lisätodistuksen osalta rautatieliikenteen harjoittajan on vähintään kolmen vuoden välein tai välittömästi, jos kuljettaja on ollut vuoden poissa tehtävästään, varmistuttava kuljettajiensa osaamisen tasosta. Osaamisen ylläpidon varmistaminen suoritetaan rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvaamalla tavalla.

 
 

 

Sivu päivitetty 30.10.2018