Arviointilaitosten hyväksyntä
 

Arviointilaitosten hyväksyntä

Arviointilaitokset hoitavat eri direktiivien mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä ja niistä käytetään myös nimityksiä ilmoitettu laitos tai tarkastuslaitos. Suomessa Trafi nimeää asetuksen ja standardien mukaiset turvallisuuden arviointielimet Rautatielain 66 §:n nojalla.

Arviointilaitosten tehtävät

ISA-laitoksen tehtävät:

 • Riskienhallinta-asetuksessa (EU) N:o 402/2013, jonka mukaan turvallisuuden arviointielimen (ISA eli Independent Safety Assessment) tehtävänä on varmistua siitä, että muutoksen esittäjä on noudattanut asetuksen mukaista riskienhallintamenettelyä.
 • Rautatiejärjestelmää koskevissa standardeissa, joissa on vaatimus riippumattoman turvallisuuden arvioitsijan käyttämisestä sekä sellaisen nimeämisestä. Tällaisia standardeja ovat mm. EN 50126, EN 50128 ja EN 50129.

NoBo-laitoksen tehtävät:

 • vastaa osajärjestelmien EY-tarkastusmenettelystä ja EY-tarkastusvakuutukseen liitettäväksi vaadittujen EY-tarkastustodistuksen sekä teknisten asiakirjojen laatimisesta,
 • vastaa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelystä ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen liitettäväksi vaadittujen EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen tai EY-käyttöönsoveltuvuustodistuksen laatimisesta,
 • voi antaa välivaiheen tarkastuslausuntoja, jotka kattavat tietyt tarkastusmenettelyn vaiheet tai tietyt osajärjestelmän osat.

DeBo-laitoksen tehtävät:

 • Trafi voi tarvittaessa nimetä ilmoitetun laitoksen (DeBo-laitos) vastaamaan osajärjestelmää koskevien kansallisten määräysten arvioinnista niin sanottua FI-tarkastusta varten. FI-tarkastuksella tarkoitetaan vaatimuksenmukaisuuden arviointia sellaiselle osajärjestelmälle tai osajärjestelmän osalle, jota eivät koske yhteentoimivuuden teknisen eritelmän vaatimukset.

Tarkemmat säännökset tehtävistä ja vaatimuksista löytyvät valtioneuvoston asetuksesta rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta 372/2011 sekä Rautatielaista 304/2011. Ajantasaiset säädökset löydät sivuiltamme kohdasta Säädökset.

Nimeäminen

Trafi nimeää hakemuksesta arviointilaitoksen rautatiejärjestelmää varten joko määräajaksi tai toistaiseksi. Nimeämisen edellytyksenä ovat seuraavat seikat:

 • Laitos on viranomainen tai Suomessa rekisteröity oikeushenkilö.
 • Laitos ja sen henkilökunta ovat luotettavia sekä toiminnallisesti, kaupallisesti ja taloudellisesti riippumattomia rautatiejärjestelmämarkkinoiden osapuolista.
 • Laitoksella on toiminnan laajuuden kannalta riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava järjestely.
 • Laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet.
 • Laitokselle on annettu kansallisen akkreditointielimen antama todistus, jonka mukaan laitos täyttää vaatimuksenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset. Suomen kansallisena akkreditointielimenä toimii FINAS, jonka myöntämä SFS-EN ISO/IEC 17020:n mukainen arviointilausunto toimitetaan Trafiin. Lausunnon avulla nimeämistä hakeva arviointilaitos osoittaa täyttävänsä siihen kohdistuvat vaatimukset. Linkin FINAS:n nettisivuille löydät tämän sivun oikean reunan valikosta.

Trafi voi sisällyttää nimeämispäätökseen sellaisia rajoituksia tai ehtoja, joilla varmistetaan, että laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

Nimeämisen peruuttaminen

Trafi voi peruuttaa arviointilaitoksen nimeämisen kokonaan tai määräajaksi, jos laitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia ja puutetta on pidettävä olennaisena. Virasto voi myös peruuttaa nimeämisen, jos laitos toimii yhteentoimivuusdirektiivin tai rautatielain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.

Trafin on ennen nimeämisen peruuttamista koskevaa päätöstään varattava ilmoitetulle laitokselle tilaisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa määräajassa. Määräaika ei saa olla kahta kuukautta lyhyempi.

Lisätietoja arviointilaitoksen hyväksymisestä, nimeämisestä tai nimeämisen peruuttamisesta saa Trafin asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot on koottu tämän sivun oikean reunan valikkoon. Ajankohtaiset tiedot hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetuksesta esimerkiksi finlex.fi -verkkosivuilta ja Trafin nettisivuilta kohdasta Hinnat ja maksut.

Arviointilaitokset

Suomessa Trafin nimeämät arviointilaitokset:

 

Lisätietoja


Pirjo Ranta
Tehtävä: Asiantuntija
Sähköposti:
Puhelin: 029 5345 051
 

Muualla verkossa

Suomen kansallisen akkreditointilaitoksen FINAS:n nettisivut:

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 09.05.2018