Riskienhallinta
 

Riskienhallinta

Hyvällä riskienhallinnalla voidaan parantaa rautatiehankkeiden ja -suunnitelmien laatua sekä ennaltaehkäistä ongelmia ja vaaratilanteita suunnittelun aikana. Riskienhallinta auttaa mahdollisten puutteiden, virheiden tai haittatekijöiden tunnistamisessa. Riskien riittävän aikainen tunnistaminen mahdollistaa sen, että niihin voidaan puuttua ennen kuin ne aiheuttavat merkittäviä virheitä, vahinkoja tai haittoja. Riskienhallinta auttaa saavuttamaan hankkeelle asetetut taloudelliset, laadulliset, määrälliset ja muut määritellyt tavoitteet.

Jotta riskejä voidaan hallita, on tiedettävä, millaisia vaaroja on olemassa ja millaisia seurauksia vaarat voivat rautatiejärjestelmässä aiheuttaa. Vaarojen huolellinen kartoittaminen toimii perustana riskien merkittävyyden arvioinnille ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Vaarojen tunnistamisen ja sitä seuraavan riskienarviointiprosessin seurauksena syntyvät arvioinnin kohteena olevan rajatun järjestelmän turvallisuusvaatimukset, joiden avulla kukin toimija hallitsee järjestelmänsä riskejä.

Riskienhallinta on katkeamaton prosessi, jolla pyritään turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Trafin määräyksessä rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmästä (TRAFI/5223/03.04.02.00/2011) määritellään turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusosat. Niistä yksi on organisaation itsensä määrittelemät riskienhallintamenettelyt.

Komission asetus yhteisistä turvallisuusmenetelmistä (1. CSM-asetus) ((EY) N:o 402/2013) koskee riskienhallintaa rautatiejärjestelmässä. Asetuksessa kuvataan riskienarviointimenettely, jota rautatiealan toimijan on sovellettava toteuttaessaan sellaista merkittävää toiminnallista, teknistä tai hallinnollista muutosta, joka liittyy turvallisuuteen. Kolmivaiheisessa menettelyssä edetään vaarojen tunnistamisesta ja riskien analysoinnista syntyneiden turvallisuusvaatimusten noudattamisen osoittamiseen.

Turvallisuusvaatimusten noudattamisen osoittaminen edellyttää arviointilaitoksen suorittamaa riippumatonta arviointia. Siihen sisältyvät arviointilaitoksen tekemät huomiot toteutetusta riskienhallintaprosessista ja arvioidun järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta sekä mahdollisuudesta käyttää järjestelmää turvallisesti.

 
 
Sivu päivitetty 12.11.2015