Valvonta
 

Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa omalta osaltaan rautatiejärjestelmän valvonnasta. Rautatieliikenteen harjoittajien, valtion rataverkon ja rautatielain soveltamisalaan kuuluvien yksityisraiteiden sekä Trafin valvontavelvollisuus ulottuu sellaisiin raiteisiin ja yksinomaan sellaisilla raiteilla käytettävään kalustoyksikköön, joita raiteen haltija tai kalustoyksikön omistaja käyttää ainoastaan omassa tavaraliikenteessään. Trafi valvoo myös raiteita tai kalustoyksiköitä sekä liikennöintiä, jotka on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön.

Trafi valvoo muun muassa

 • rautatiejärjestelmän turvallisuusvaatimusten noudattamista
 • rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta
 • rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista ja toteutumista
 • osajärjestelmän vaatimustenmukaisuutta, sen käyttämistä ja kunnossapitoa
 • yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatumustenmukaisuutta sekä niiden markkinoita ja käyttämistä
 • ilmoitetun laitoksen sekä riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavan laitoksen toimintaa
 • kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja kalustorekisteriin merkittäviä tietoja
 • vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK)
 • koulutuslaitoksia.

Trafin valvonta pohjautuu vuosittain vahvistettuun valvontasuunnitelmaan, joka perustuu viraston valvontastrategiaan. Valvontaa ohjaa Euroopan komission antama asetus (EU) N:o 1077/2012 kansallisen viranomaisen suorittamasta valvonnasta turvallisuusluvan tai -todistuksen myöntämisen jälkeen. Se astui voimaan 7.6.2013.

Trafin suorittaman valvonnan lisäksi toimijoilta edellytetään omaa valvontaa. Euroopan komissio on antanut myös omavalvontaa koskevan asetuksen (EU) N:o 1078/2012 (16.11.2012), joka astui voimaan 7.6.2013. Asetuksen nojalla sekä rautatieliikenteen harjoittajien, rataverkon haltijoiden ja kunnossapidosta vastaavien yksiköiden on suoritettava omaa valvontaa.

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on omavalvonnan suorittamisen lisäksi raportoitava omavalvonnastaan, sen tuloksista ja sitä seuranneista toimenpiteistä Trafiin vuosittain toimitettavassa turvallisuuskertomuksessa 30.6. mennessä. Lisätietoja ja ohjeet turvallisuuskertomuksen laatimiseksi löydätte Turvallisuustodistus- ja Turvallisuuslupa-sivuilta. Trafi valvoo lisäksi omavalvonnan suorittamista esimerkiksi osana turvallisuusjohtamisjärjestelmiin kohdistuvaa valvontaa.

Trafi on laatinut yleisluonteisen selvityksen rautatiejärjestelmän valvontastrategian tavoitteista sekä valvonnan toteuttamistavoista.

Valvonnasta saatuja tuloksia analysoidaan yhdessä analyysiyksikön kanssa.

Valvonnan painopisteet 2018

Vuoden 2018 rautatievalvonnan auditoinneissa painopisteenä ovat erityisesti seuraavat osa-alueet:

 • lainsäädäntömuutokset,
 • omavalvonta ja toiminnan mittarit,
 • rautatieliikenteen harjoittajien oppilaitostoiminta,
 • kunnossapito: infrastruktuurin hallinta ja kaluston hallinta,
 • liikenteenhallintamenettelyt.

Yhteystiedot

Jouko Pirttimäki
Tehtävä: Ylitarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5346 834
 
 
 

 

Sivu päivitetty 23.11.2018