Ympäristöasiat
 

Rautateiden ympäristöasiat

Rautatieliikenteen ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista on saatavissa tietoa Trafin laatimasta ympäristökatsauksesta.

Trafi edistää rautatieliikenteen ja kuljetusten ympäristöystävällisyyttä sekä kehittämään ympäristösääntelyä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Trafi osallistuu aktiivisesti rautatieliikenteen ympäristönäkökohtia koskevien EU-säädösten valmisteluun. Rautatiealan asiantuntijoilla on keskeinen rooli liikkuvan kaluston melua koskevan sääntelyn valmistelussa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa (ks. lisää ns. Melu-YTE).

Ympäristöasioista huolehtiminen kytkeytyy keskeisesti myös Trafin yleiseen turvallisuustyöhön. Trafi tarkastaa rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja myöntää toimijoille turvallisuustodistukset ja -luvat.

Vaikka turvallisuustodistusten ja -lupien arviointiperusteisiin ei toistaiseksi sisälly suoranaisesti ympäristöä koskevia kriteereitä, toiminnan turvallisuuskulttuurista huolehtiminen ja sen vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen säännöllisin väliajoin on omiaan parantamaan myös toiminnan ympäristöturvallisuutta.

Turvallisuutta koskevien säädösten noudattaminen ja niiden mukainen turvallisuusjohtaminen lisäävät turvallisuutta ja ehkäisevät esimerkiksi maaperälle, pohjavesille tai rataympäristölle haitallisten vahinkojen syntymistä.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 08.11.2016