Behörighet
 

Behörighet

Internationellt förarbrev för fritidsbåt

Trafi beviljar internationellt förarbrev bl.a. på basis av utbildningsintyg som utfärdas av båtorganisationerna.

Endast de båtorganisationer som tillämpar ett kvalitetssystem kan bevilja intyg som ligger till grund för det internationella förarbrevet för fritidsbåt.

Sina teorikunskaper kan föraren också påvisa genom särskilt fastställda examina. Trafi erbjuder också en möjlighet att avlägga ett teoriprov.

Hur du ansöker om ditt första förarbrev

För att få ett förarbrev ska du lämna in en fritt formulerad ansökan till Trafi.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress
 • födelsedatum och födelseort (minimiålder 18 år)
 • om du ansöker om tillstånd för motor- och/eller segelbåt (motsvarande praktiska kunskaper krävs).

Bifoga

 

 • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
 • en kopia av ett utbildningsintyg utfärdat av en båtorganisation som godkänts av Trafi, av vilket det framgår att kraven i Förenta nationernas ekonomiska konvention för Europa No. 40 (1998) uppfylls

eller

 • en kopia av ett kustskepparintyg som har beviljats av Finlands Navigationsförbund. Även skärgårdsskepparintyget kan godkännas om du avlägger ett kompletterande prov angående ström-, avdrifts-, och tidvattenkalkyler
 • en kopia av intyg över Navigation 2-examen utfärdat av Finlands navigationslärare. Navigation 1-examen kan godkännas om du avlägger ett kompletterande prov angående tidvattenkalkyler

eller

 • något annat intyg över motsvarande kunskaper i navigationsteori (utfärdat efter juni 1983)

samt

 • ett intyg över tillräckliga praktiska kunskaper för att föra fritidsbåt (det ska framgå av intyget om det gäller motor- och/eller segelbåt)
 • ett passfotografi

Exempel på intyg som godkänns:

 • förarbrev för militärbåt
 • båtbefälhavarexamen (Skepparkurs) SBF
 • kustskepparintyg för sjöscouter
 • sjöofficersexamen
 • båtförarutbildning (Sjökrigsskolan)
 • Intyg från Aboa Mare (Åbo), Maritime Center (Kotka) eller Winnova (Raumo)
 • förarbrev eller annat högre behörighetsbrev för däcksbefäl.

Om du inte har ett intyg över dina teoretiska kunskaper, kan du avlägga ett prov på ett av Trafis regionala kontor. Ett godkänt tentresultat jämställs med ovan nämnda intyg.

Du kan även bifoga ett intyg av en organisation som godkänts av Trafi om att du uppfyller kraven i det utbildningsintyg du har fått av båtorganisationen.

Om du också vill få en anteckning i förarbrevet om att du har behörighet för inlandsfarvatten (I), ska du till ansökan foga ett intyg över tillräcklig kännedom om reglerna för Europas inre farvatten (CEVNI).

Internationella förarbrev för fritidsbåt som beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men deras giltighet utomlands kan inte garanteras. Gamla förarbrev byts ut utan tilläggsexamen.

Hur du förnyar ditt förarbrev

Ansökan ska omfatta det ovan nämnda och följande uppgifter och bilagor:

 • dina kontaktuppgifter
 • en kopia av det gamla förarbrevet
 • ett passfotografi
 • ett intyg över ditt hälsotillstånd (en kopia av giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för körkort)

Uppdatera gärna också dina kunskaper i första hjälpen!

Ett internationellt förarbrev för fritidsbåt som beviljats efter 1.1.2004 gäller tills du fyller 70 år, varefter det måste förnyas. Ett förarbrev som beviljats efter 1.7.2013 gäller tills vidare.

Internationellt förarbrev för fritidsbåt beviljas endast personer som har fyllt 18 år. Det kostar 150 euro. Förnyelse eller komplettering kostar 60 euro.

Förarbrev för hyresbåt

Villkor för erhållande av förarbrev för hyresbåt är

 • minst 18 års ålder
 • en kopia av ett giltigt körkort eller ett läkarintyg som krävs för att få körkort
 • ett giltigt intyg över godkänd första hjälpen -utbildning (FHJ1)
 • tillräcklig erfarenhet för förande av hyresbåt och
 • förtrogenhet med
  • bestämmelserna i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997)
  • sjövägsreglerna (FördrS 30/1977, jämte bilagor),
  • reglerna för inre farvatten (252/1978)
  • sjömärkena, sjökortet, kompassen, hur man pejlar, använder loggen och lodet och för skeppsdagbok och
  • bestämmelserna i sjölagen (674/1994) och andra bestämmelser som gäller fartygs befälhavare, till behövliga delar.
 • Du kan påvisa dina kunskaper och färdigheter med ett intyg som utfärdats av en båtorganisation som godkänts av Trafi eller genom att avlägga tentamen på något av Trafis regionala kontor. Även ett förarbrev eller ett högre behörighetsbrev för däcksbefäl är ett tillräckligt bevis på teoretiskt kunnande. Ett förarbrev för hyresbåt gäller tills vidare och kostar 150 euro. Ett separat prov i den del som gäller juridiska frågor ordnas på Trafis verksamhetsställen. Priset är 150 euro.

  Trafis priser och avgifter

Kundtjänst

Ansökningarna skickas till:

Trafiksäkerhetsverket
PB 320, 00101
Helsingfors

Fråga efter:

veneilypatevyydet (at) trafi.fi

Ansökan om behörighetsbrev: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6211sr

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 15.10.2018