Farligt gods
 

Transport av farligt gods

Reglerna för transport av farligt gods har som mål att främja logistikkedjans smidighet och konkurrenskraft genom att säkerställa att farligt gods hanteras och transporteras på tillbörligt sätt och med beaktande av miljöaspekten, att transportmaterielet och de behållare och förpackningar som används är säkra och godkända och att de farliga ämnena är korrekt klassificerade. De som ansvarar för verksamheten eller deltar i den ska vara utbildade och ansvarsmedvetna. Meningen är också att det skapas möjligheter för branschaktörerna att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Lagstiftningen om transport av farligt gods har till syfte att förebygga och förhindra sådana skador och risker som transporten av farligt gods kan orsaka människa, miljö och egendom.

Transporten av farligt gods betjänar den finländska industrin och de finländska konsumenterna. En effektiv och fungerande godstransport utgör grunden för samhällets välmåga. I dagens samhälle är en fungerande logistikkedja en grundläggande förutsättning för affärsverksamheten inom allt fler industribranscher. Som farligt gods räknas bl.a. råmaterial och preparat som används av produktionsanläggningar som bedriver industriell hantering och lagring av kemikalier samt flytande bränslen och gaser. Farligt gods transporteras också för andra industrianläggningars och detaljhandelns behov. Reglerna för transport av farligt gods ska också följas vid transport av alldeles vanliga konsumtionsprodukter, bl.a. aerosoler och målfärger samt lant- och skogsbruksprodukter, såsom gödselmedel och bekämpningsmedel. Avfall kan också behöva transporteras enligt dessa regler om avfallet har egenskaper som klassas som farliga. Största delen av de farliga ämnen som transporteras är dock flytande bränslen och bränslen för trafikens behov.

Transportnäringen är internationell. Trafi representerar Finland på branschspecifika möten och deltar aktivt i det internationella samarbetet (UNECE, UN ECOSOC, ICAO/EASA, IMO, OTIF, OSJD, Ryssland, det nordiska samarbetet, EU/DG MOVE).

 

Annanstans på webben

Polisen

Strålsäkerhetscentralen

Tullen

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) TFÄ

Gränsbevakningsväsendet

 

 
 
 
Sidan uppdaterad 17.09.2015