Farligt gods
 

Transport av farligt gods

Reglerna för transport av farligt gods har som mål att främja logistikkedjans smidighet och konkurrenskraft genom att säkerställa att farligt gods hanteras och transporteras på tillbörligt sätt och med beaktande av miljöaspekten. Syftet med lagstiftningen om transport av farligt gods är att förebygga och förhindra sådana skador och risker som transporten av farligt gods kan orsaka människa, miljö och egendom.

Transporten av farligt gods betjänar den finländska industrin och de finländska konsumenterna varje dag. En effektiv och fungerande godstransport utgör en av grunderna för samhällets välmåga. I dagens samhälle är en fungerande logistikkedja en grundläggande förutsättning för affärsverksamheten inom allt fler industribranscher. Som farligt gods räknas bl.a. råmaterial och preparat som används av produktionsanläggningar som bedriver industriell hantering och lagring av kemikalier samt flytande bränslen och gaser. Olika slags produkter transporteras också för övriga industrianläggningars behov och direkt till detaljhandeln. Reglerna för farligt gods ska följas vid transport av alldeles vanliga konsumtionsprodukter, såsom aerosoler och målfärger, och lant- och skogsbruksprodukter, såsom gödselmedel och bekämpningsmedel. Avfall kan också behöva transporteras enligt dessa regler om avfallet har egenskaper som klassas som farliga. Största delen av de farliga ämnen som transporteras är dock flytande bränslen och bränslen för trafikens behov.

Transportnäringen är internationell. Trafi representerar Finland på branschspecifika möten och deltar aktivt i det internationella samarbetet.

 

Annanstans på webben

Polisen

Strålsäkerhetscentralen

Tullen

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) TFÄ

Gränsbevakningsväsendet

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 25.07.2017