Sjötransport av farligt gods
 

Sjötransport av farligt gods

Lagstiftningen om sjötransport av farliga och skadliga ämnen grundar sig på internationella konventioner antagna inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Syftet med regleringen är att främja sjösäkerheten och förhindra förorening av den marina miljön.

Genom reglering och tillsyn säkerställs säkerheten för transporterna, fartygen och i hamnarna. Trafi ansvarar både för tillsynen över lastningen och lossningen av godset och för säkerheten på de fartyg och i de hamnar som hanterar bulklaster och styckegods. Trafi övervakar sjötransporterna och inspekterar genom stickprov att fartygen är säkra, besättningarna kompetenta och att lasten hanteras på tillbörligt sätt.

År 2012 uppgick volymen farligt gods som transporterades sjövägen till 39,7 miljoner ton. Råolja och oljeprodukter utgör över två tredjedelar av transportvolymen. Enligt Trafikverkets statistik över inrikes och utrikes sjötrafik uppgick volymen gods som transporterades över finländska hamnar till 99,6 miljoner ton år 2012. Således var det farliga godsets andel av alla fartygstransporter uppskattningsvis 40 %.

Fartyg som avgår från eller anländer till Finland från destinationer utanför EU och som fraktar olja, kemikalier eller gas i bulk eller farliga ämnen i förpackad form ska göra en anmälan om lasten till myndigheterna. Informationen matas in i informationssystemet PortNet.

Anmälan om ett fartygs anlöp och den farliga last som fartyget transporterar ska lämnas 24 timmar innan fartyget anlöper en finsk hamn. Lastanmälan ska lämnas senast inom en timme efter att fartyget har lagt till.

Annanstans på webben

Trafikverket: Portnet
(på finska)

Trafikverket: Statistik över sjötrafik

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 25.07.2017