Vanliga frågor
 

Vanliga frågor

Vilka papper och intyg följer med en båt som man köper i en affär?

Användarhandbok (produktspecifik) på båda inhemska språken. Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt. DoC (Declaration of Conformity) som innehåller uppgifter om bl.a. båtens konstruktionskategori, maximal last (personer + gods) samt maximal maskineffekt. Tillverkaren eller importören svarar för CE-märkningen av båten. Båten identifieras med en individuell CIN-kod. Vid köp av en båt ska man även försäkra sig om att säljarens är båtens ägare.

Vad framgår av en CE- märkning?

På tillverkarskylten finns uppgifter om båtens tillverkare, modell och konstruktionsklass samt dess maximala last och maskineffekt. Tillverkaren eller importören svarar för CE-märkningen av båten. Tillverkaren identifierar båten med en individuell CIN-kod.

Köp av en begagnad båt
En båt som introducerats på marknaden efter juni 1998 ska vara CE-märkt. En CE-märkning som saknas kan ersättas med ett intyg som visar att båten är eftercertifierad. Tillverkaren eller importören svarar för CE-märkningen av båten. CE-märkningen framgår av tillverkarskylten.

Vad ska man vara uppmärksam på när man köper en begagnad båt?

Ett bra utgångsläge är att säljaren kan visa upp dokument om båten samt att den är prydlig och kan granskas på torra land. Alla märken på skrovet som uppkommit under användningen bör beaktas; träkonstruktioner som mörknat samt sättningar och sprickor är ofta tecken på skador eller sammanstötningar. Genomföringar och isoleringar bör kontrolleras, liksom även ventiler och bränsleslangar deras fästen. En titt in i kabelskåpet visar ofta vilken tilläggsutrustning som installerats, och prydligt dragna och märkta kablar är ett tecken på att arbetet har utförts av en fackman. Köparen ska gärna ha med en ordentlig lampa för att kunna bedöma båtens skick

Jag köpte en begagnad båt från Europa – ska den CE-certifieras?

På begagnade produkter på EU:s gemensamma marknad tillämpas principerna för fri rörlighet enligt artiklarna 28 och 30 i EG-fördraget. Därför behöver båten inte certifieras, eftersom den redan finns inom området för den inre marknaden. Medlemsländerna ska sörja för båtens överensstämmelse med kraven när den introduceras på marknaden inom EES och EG för första gången.

Import av en begagnad båt (tillverkad 1988) från USA – är det möjligt?

Även om en båt är tillverkad i USA redan 1988 har den introducerats på marknaden i Europa och tagits i bruk först när den har importerats till Finland. Således är det du som importerar och introducerar båten på marknaden som ska sköta certifieringen av båten. Om detta föreskrivs i sjötrafiklagen 463/1996 och förordningen om fritidsbåtars säkerhet 464/1996. Dessa författningar grundar sig på fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG.

Vad kostar registreringen?

 • Första registrering 40 €
 • Ändring av uppgifter om ägare eller innehavare:
  - elektroniskt med autentisering 20 €
  - elektroniskt utan autentisering 30 €
  - genom besök hos avtalsregistreraren 30 €
  - per post 30 €
 • Dubblett av registreringsbevis 15 €
 • Nytt registreringsbevis i stället för förkommet bevis 15 €
 • Nytt registreringsbevis utan ändringar, t.ex. nytt bevis i stället för bevis utfärdat av magistraten 15 €
 • Officiellt registerutdrag försett med stämpel 15 €
 • Intyg över provbeteckning 30 €
 • Ingen avgift tas ut för avregistrering eller ändring av andra uppgifter om farkosten.

Var kan jag registrera min båt?

 • elektroniskt på adressen https://asiointi.trafi.fi
 • hos någon av Trafis avtalsregistrerare
 • per post: Trafiksäkerhetsverket, PB 1003, 20101 ÅBO

 

När måste en farkost registreras?

Registreringsplikten gäller motor- och segelbåtar som har en längd av minst 5,5 m. Om båtens längd understiger 5,5 m, måste den registreras om dess motoreffekt är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter.

Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Hur mäts båtens längd?

Den längd som registreras är skrovlängden.

Skrovlängden innefattar alla konstruktionsdelar och fasta delar, såsom spanter eller spegel, relingar och skrov/däckskarvar av trä, plast eller metall.

Löstagbara delar som kan lösgöras utan att skada åstadkoms och utan att det påverkar skrovets strukturella integritet, exempelvis master, bogspröt, pulpit och räckverk i akter eller för, roder, draganordningar och deras monteringsanordningar, fasta badbryggor och fendrar räknas inte med i skrovlängden.

De löstagbara delarna av skrovet som påverkar båtens hydrostatiska eller dynamiska egenskaper räknas med i skrovlängden.

Gäller registreringen såväl inombordare som utombordare?

Ja, enligt lagen om farkostregistret (424/2014) måste alla båtar med en motoreffekt på minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter registreras.

Måste hyresbåtar också registreras?

Ja, om de, vad deras egenskaper beträffar, hör till farkostregistret och om de enligt annan lagstiftning inte införs i fartygsregistret. Jämför med fartygsregisterlagen (512/1993).

Vad avses med tillfällig användning av en farkost i Finland?

Med tillfällighet avses en situation då en farkost befinner sig i Finland en kortare tid t.ex. i samband med semesterfirande eller besök. En farkost vars ägare eller innehavare inte har sin hemvist i Finland får tillfälligt användas på finskt vattenområde utan att den anmäls till registret.

Farkoster som är registrerade i landskapet Åland får tillfälligt användas i övriga delar av Finland utan att de anmäls till farkostregistret.

Kan jag använda min registrerade båt, om jag inte har hunnit få det nya registreringsbeviset?

Du kan använda båten med det befintliga registreringsbeviset tills det nya har anlänt. Vid ägarbyte ska det befintliga beviset alltid överlåtas till köparen när köpehandlingen undertecknas.

En båt som har registrerats för första gången kan användas redan innan köparen fått registreringsbeviset. Registerbeteckningen måste dock ha placerats på båten innan båten tas i bruk.  Ha gärna köpehandlingen med ombord tills registreringsbeviset anländer.

Myndigheterna kan vid behov kontrollera i registret att registreringsbevis beställts.

Hur registrerar jag en båt utan motor?

När en motor- eller segelbåt har en längd av minst 5,5 m, ska du som ny ägare registrera den i farkostregistret även om den saknar motor.

Om du anskaffar en motor senare, ska du registrera motorn i efterhand så att den finns med bland uppgifterna om båten.

Registreringen kan göras
•    elektroniskt på adressen https://asiointi.trafi.fi
•    genom att ägaren besöker en avtalsregistrerare
•    per post: Trafiksäkerhetsverket, PB 1003, 20101 ÅBO

Kan utlänningar äga båtar i Finland?

Ja, det är möjligt att införa farkoster som ägs av utlänningar i det finska farkostregistret. Rätten att föra finsk flagg beviljas dock bara sådana farkoster som ägs till mer än 60 % av finländare.


Måste farkoster i tävlingsbruk registreras?

En farkost är inte registreringspliktig om den är uteslutande i tävlingsbruk. Träning inför en tävling räknas också som tävlingsbruk.

Farkoster som är i både tävlings- och fritidsbruk är däremot registreringspliktiga.

Hur bestäms största antalet personer ombord?

Om antalet personer som tillverkaren uppgett inte är känt, kan personantalet beräknas utgående från antalet kojer eller sittplatser. En sittplats med utrymme för fötterna ska vara minst 400 mm bred och 750 mm lång.

Gäller registreringsplikten också farkoster som ägs av stat eller kommun?

Farkoster som ägs av staten eller en kommun ska registreras. Undantaget utgörs av farkoster som ägs av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet. (Lagen om farkostregistret (424/2014) 4 §)

Ska registreringshandlingarna lämnas in i original?

Registreringshandlingarna behöver inte lämnas in i original, kopior duger. Om original lämnas in, återbördar Trafi dem inte.

Vem undertecknar anmälningsblanketten?

Anmälningsblanketten kan undertecknas av ägaren eller en av ägarna. Registreringsanmälningar som gäller ändring av tekniska uppgifter eller motorbyte kan undertecknas av innehavaren. Också en befullmäktigad person kan underteckna anmälningsblanketten. (Lagen om farkostregistret (424/2014)

Vilka uppgifter ingår i registreringsbeviset?

I det registreringsbevis som Trafi utfärdar ingår följande uppgifter:

Datum för senaste ändringsregistrering
Registerbeteckning
Skrovnummer/CIN-kod
Märke
Modell
Typ
Tillverkningsår
Skrovmaterial
Konstruktionskategori/största personantal
Största belastning
Nationalitet
Huvudfärg
Skrovlängd
Största längd
Största bredd
CE-märke
Rätt att föra finsk flagg
Antal motorer
Serienummer
Märke
Modell
Drivkraft
Total effekt (kW)
Ägare/Innehavare
Efternamn och förnamn

Vilka uppgifter ingår i registerutdraget?

Datum för senaste registrering
Registerbeteckning
Trafi-nummer
Skrovnummer
Huvudsakligt användningssyfte
Skrovlängd (m)
Huvudfärg
Typ
Märke och modell
Tillverkningsår
Största längd (m)
Största bredd (m)
Motor
Serienummer
Drivkraft
Ägarens/innehavarens namn och kontaktpersons telefonnummer
Ev. ändringsförbud

Hur placeras registerbeteckningen på båtens sida?

Bestämmelser om hur beteckningen ska placeras finns i Trafis föreskrift om registrering av farkoster.

Beteckningen ska finnas på farkostens båda sidor så att den syns tydligt då farkosten rör sig. Bokstaven och siffrorna ska ha en sådan färg att de tydligt skiljer sig från bakgrunden.

Siffrorna och bokstaven i beteckningen ska ha en höjd av minst 7,5 cm och en stapelbredd av minst 1,5 cm. Avståndet mellan siffrorna ska vara minst 2 cm och avståndet mellan bokstaven och sifferdelen minst 4 cm och högst 10 cm.

En identifieringsskylt ska vara rektangulär, minst 12 cm hög och överskjuta beteckningen med minst 2,5 cm på vardera sidan. Det är en smaksak om man vill ha ett bindestreck mellan beteckningens bokstav och sifferdel. Huvudsaken är att registerbeteckningen syns tydligt i enlighet med vad som bestäms i Trafis föreskrift.

Hur kan man påvisa äganderätten till en farkost?

Enligt lagen ska en utredning om äganderätten till farkosten lämnas till Trafi. Äganderätten ska påvisas med ett köpebrev eller annan åtkomsthandling som påvisar en obruten överlåtelsekedja som börjar med den ägare som senast varit införd i registret. En kopia av åtkomsthandlingen duger.

Varför krävs MMSI-nummer inte?

MMSI-numret (Maritime Mobile Service Identity) dvs. sjöradionumret kan meddelas som tilläggsinformation när båten registreras. Då antecknas den i tilläggsuppgifterna och kan ses exempelvis vid registerförfrågningar som tillsynsmyndigheten gör. I detta nu saknar de flesta farkoster en sådan VHF-utrustning som förmedlar MMSI-numret. Därför är numret inte en obligatorisk uppgift i registret.

Åbo sjöräddningscentral (MRCC Turku) kan få kontakt med segelbåtar, om deras segelnummer syns i sjöräddningscentralens kamera. Med hjälp av segelnumret går det då att få reda på ägarens mobiltelefonnummer.   

Vilken är skillnaden mellan segelnummer och registerbeteckning?

Segelbåtar kan ha både segelnummer och registerbeteckning. Segelnummer beviljas av Segling och Båtsport i Finland rf.

Registerbeteckningen beviljas av Trafi. Segelbåtar med en längd av minst 5,5 m ska registreras i farkostregistret.

Får jag automatiskt ett registreringsbevis av nytt format?

När registeruppgifterna om din båt ändras, får du automatiskt ett nytt registreringsbevis per post. Registreringsbeviset är då avgiftsfritt. Om du vill, kan du beställa ett registreringsbevis av nytt format även om du inte har gjort några ändringar i registeruppgifterna. I sådana fall kostar det nya beviset 15 euro.
Det registreringsbevis som magistraten har utfärdat är giltigt så länge de uppgifter om båten som syns på registreringsbeviset förblir oförändrade.

Kan registreringsbeviset användas som nationalitetsbevis?

Svaret är ja. Registreringsbeviset är också ett nationalitetsbevis, om mer än 60 % av båten är i finsk ägo.

Hur gör jag en anmälan om överlåtelse?

Om den nya ägaren inte har registrerat båten i sitt namn inom 30 dagar från överlåtelsen, kan du som f.d. ägare göra en anmälan om överlåtelse dvs. en anmälan om att du inte längre är ägare till båten.  

För anmälan om överlåtelse krävs:

 • Ändringsanmälan av vilken följande uppgifter framgår:
  - detaljerade uppgifter om båten
  - överlåtelsedatum
  - datum och underskrift.

  Om ägaren är yngre än 18 år, undertecknas blanketten av förmyndaren.
  Om båten hr flera ägare, kan anmälan göras av en av dem.

Anmälan ska åtföljas av köpehandling eller en fritt formulerad redogörelse för överlåtelsen. Om det är fråga om ett dödsbo, räcker det med att anmälan undertecknas av en av delägarna.

Anmälan kan göras

 • elektroniskt på adressen www.trafi.fi
 • per post: Trafiksäkerhetsverket, PB 1003, 20101 ÅBO   

Varför får båtar med för stor maskineffekt inte registreras?

Tillverkaren har testat båtens egenskaper och skrovets hållfasthet vid en given maximal maskineffekt och det är den maximala effekt som tillverkaren rekommenderar. Det finns inga garantier för hur båten reagerar och skrovet håller om båten används med en högre maskineffekt. Då tillverkaren inte rekommenderar en högre maskineffekt, kan Trafi inte godkänna att maskineffekten överskrids. Detta enbart med tanke på säkerheten.