Utlämnande av uppgifter
 

Utlämnande av uppgifter

De register som Trafi upprätthåller slogs den 1 juli 2018 samman till ett register som heter trafik- och transportregistret. Trafik- och transportregistret är i princip ett offentligt register och dess information tillhandahålls för myndigheter, företag och privatpersoner. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter.

Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret

Trafi kan lämna ut uppgifter till privatpersoner och företag.

Utlämnande av offentliga uppgifter via ett öppet gränssnitt

Med ett öppet gränssnitt avses ett gränssnitt vars egenskaper är offentliga och tillgängliga utan begränsande villkor. I ett öppet gränssnitt har alla som har tillgång till det allmänna datanätet och möjlighet att använda ett öppet gränssnitt möjlighet att utan kostnad ta del av de uppgifter som finns i gränssnittet.

Trafi lämnar via ett öppet gränssnitt ut offentliga uppgifter så att informationen inte kan kopplas till en fysisk eller juridisk person. Ett undantag till detta är uppgifter om tillstånd för verksamhetsutövare i trafiken. Sådana uppgifter som kan lämnas ut via ett öppet gränssnitt är identifieringsnumret på ett giltigt tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter för verksamheten.

Företag kan till exempel producera söktjänster som grundar sig på ett öppet gränssnitt och som gör det möjligt att söka tjänsteleverantörer inom ett visst område.

Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda fall

Med utlämnande av uppgifter i enskilda fall avses enstaka uppgifter som lämnas ut på basis av en viss identifieringsuppgift.
Dessa uppgifter lämnas ut till exempel via SMS-tjänster som företag erbjuder.
Var och en har rätt att genom utlämnande av uppgifter i enskilda fall få följande information:

 1. på basis av företags- och organisationsnummer uppgift om namnet på och kontaktuppgifterna för innehavaren av tillstånd för verksamhetsutövare, tillståndets nummer och giltighetstid, ansvarspersonens namn, eller, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter till arbetet
 2. på basis av registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgift om trafikmedlet och dess ägares och innehavares, användares och deras företrädares namn, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om besiktningar, beskattning, inteckningar och försäkringstagare
 3. på basis av för- och släktnamn, personbeteckning eller någon annan identifieringsuppgift, uppgift om en persons rätt att framföra ett trafikmedel eller om giltighetstiden för och omfattningen på något annat persontillstånd.

Tjänster för enskilda förfrågningar

Offentliga uppgifter om trafikmedel lämnas ut på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer.

Uppgifter om giltigheten för ett trafiktillstånd

Offentliga uppgifter om en persons körrätt och körkort

Utlämnande av offentliga uppgifter för ändamål som har samband med transporter

Trafi lämnar ut uppgifter ur trafik- och transportregistret för ändamål som har samband med transporter. Sådana är till exempel tillhandahållande och utveckling av trafiktjänster, enkäter och undersökningar, adress- och informationstjänster, direktmarknadsföring och uppdatering av registeruppgifter. Detta innebär till exempel att företag som använder informationen, såsom verkstäder eller besiktningsstationer, utifrån den information de får från registret kan söka reservdelar till bilar och skicka kallelse till besiktning.

Om ett företag vill använda uppgifter om fordon eller vattenfarkoster för ovannämnda ändamål ska företaget kontakta de företag som har ingått avtal med Trafi.

Man kan få uppgifter om vattenfarkoster för ändamål som har samband med transporter, till exempel direktmarknadsföring, även i Trafis tjänst Dataprodukter för farkoster.

När det gäller utlämnande av uppgifter för ändamål som har samband med transporter inom sjöfarten, luftfarten och spårtrafiken, kontakta tietojenluovutus(at)trafi.fi.

Utlämnande av uppgifter för utvecklings- och innovationsverksamhet

Trafi får i enskilda fall lämna ut anonymiserade och sekretessbelagda uppgifter för sådan utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och tillhandahålla trafiksystem och trafiktjänster, öka medvetenheten om och förståelsen för trafiksystem och trafiktjänster samt förbättra trafiksäkerheten och främja uppnåendet av miljömålen för trafiken.

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter och till dem som sköter lagstadgade uppgifter

Utan hinder av sekretesstadgandena har Trafi rätt att till andra myndigheter och till dem som sköter sina lagstadgade uppgifter lämna ut sådana uppgifter ur registret som är nödvändiga för att fullgöra deras lagstadgade uppgifter.
För ytterligare information, kontakta tietojenluovutus(at)trafi.fi.

Utlämnande av uppgifter ur andra register

Ur andra register som Trafi upprätthåller lämnas uppgifter ut för myndighetsuppgifter och från fall till fall för andra ändamål. Kontakta tietojenluovutus(at)trafi.fi.

Utlämnande av uppgifter för forskningsändamål

Uppgifter kan lämnas ut ur Trafis register för vetenskaplig forskning.
Innan uppgifter lämnas ut till forskare fattar Trafi ett förvaltningsbeslut, ett tillstånd att få uppgifter.

Ansökan om tillstånd att få uppgifter

Ansökan om utlämnande av uppgifter för forskningsändamål görs alltid genom att fylla i blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter - vetenskaplig forskning. I blanketten uppges bland annat basuppgifter om sökanden samt uppgifterna som begärs och deras användningsändamål.

Till begäran ska alltid fogas en forskningsplan. Av forskningsplanen ska framgå:

 • användningsändamålet för uppgifterna
 • den ansvariga föreståndaren för forskningen
 • tidsschemat för forskningen, vilka uppgifter som behövs i forskningen (uppgifterna som lämnas ut ska individualiseras)
 • huruvida man har för avsikt att kombinera uppgifterna med material som har hämtats ur andra register
 • hur uppgifterna skyddas under projektets gång
 • vad som händer med uppgifterna då forskningen avslutats
 • hur forskningsresultaten publiceras och utnyttjas.

Om begäran om utlämnande av uppgifter för forskningsändamål gäller personuppgifter ska man även skicka en registerbeskrivning över den vetenskapliga forskningen till Trafi.

Om det är fråga om en enkätundersökning ska frågeformulären och följebrevet som skickas till undersökningens deltagare även skickas till Trafi tillsammans med begäran om utlämnande av uppgifter.

Av följebrevet ska framgå:

 • vem som ger ytterligare information om forskningen
 • vilken organisation som är registeransvarig för forskningsregistret
 • vem som är samarbetsparter för forskningen och vilken roll dessa parter har
 • forskarens namn
 • huruvida det är fråga om en engångsundersökning eller uppföljningsundersökning
 • huruvida uppgifter på personnivå lämnas ut till någon
 • adresskällan
 • att det är frivilligt att delta i enkätundersökningen
 • vad som händer med uppgifterna då forskningen avslutats
 • hur länge uppgifterna bevaras och hur de förstörs.

För ytterligare information, kontakta tietojenluovutus(at)trafi.fi

Författningar

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
Personuppgiftslagen
Lagen om transportservice

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 03.12.2018